Now showing items 547-566 of 1232

 • Pasportizace stavebně-technického stavu měšťanského domu v Havlíčkově Brodě 

  Juklová, Sandra
  Hlavním cílem této diplomové práce je pasportizace stavebně technického stavu vybraného objektu měšťanského domu v Havlíčkově Brodě. Především ověřit, zakreslit a zhodnotit stav daného domu a navrhnout případná řešení. ...
 • Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu v Brně 

  Zahradníková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou pasportu rodinných domů a jeho vytváření. První část práce popisuje pasportizaci z teoretického hlediska, její výhody, účely a rozdělení, možné zadavatele pasportizace a také její ...
 • Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu v Hodoníně 

  Kadlčík, Radek
  Práce se zabývá řešením pasportizace stávajícího stavebně technického stavu a návrhu úprav rodinného domu v Hodoníně. Obsahem je teoretická část popisující poruchy zděných konstrukcí a další související témata. Dále ...
 • Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu ve Vyškově 

  Karásek, Jakub
  V práci se zabývám pasportizací stavebně technického stavu rodinného domu ve Vyškově, vytvořením jeho nové projektové dokumentace a návrhem oprav včetně nacenění. V teoretické části popisuji možné poruchy a závady staveb. ...
 • Plán opatření pro případ vzniku mimořádné události na plaveckém stadionu 

  Frišhansová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření „Plánu opatření pro případ vzniku MU v plaveckém stadionu TJ Tesla v Brně". Teoretická část práce je zaměřena na legislativní rámec zabývající se únikem NL z objektů a s nimi ...
 • Plán opatření pro případ vzniku mimořádné události v objektu výrobního charakteru 

  Musil, Jan
  Diplomová práce se zabývá tvorbou Plánu opatření pro případ vzniku MU v objektu výrobního charakteru. První část práce je věnována popisu MU, především havárií s únikem nebezpečných chemických látek, legislativního rámce ...
 • Plán opatření pro případ vzniku mimořádné události v objektu výzkumného ústavu 

  Mlejnková, Petra
  Tato práce se zabývá zpracováním plánu opatření pro případ vzniku mimořádné události (poţáru, výbuchu, úniku nebezpečné chemické látky atd.) v podniku VUES Brno. Plán opatření je zpracováván z podnětu oddělení Ochrany ...
 • Podmínky získání družstevního bydlení před rokem 1989 

  Krejčiříková, Soňa
  Diplomová práce se zabývá podmínkami pro získání družstevního bydlení před rokem 1989. Konkrétněji podmínkami pro vstup do družstva, členství v družstvu a pro výstup z družstva. Dále je zde nastíněna problematika převodů ...
 • Podnikatelský plán a jeho rizika 

  Slabý, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení E-sport baru. Na základě vypracování kritické analýzy rizik, marketingového výzkumu, analýzy trhu má tato práce za úkol navrhnout konkrétní plán, dle které ...
 • Podnikatelský plán pro hotel Panorama 

  Holubová, Barbora
  Tématem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu pro obnovení provozu horského hotelu Panorama v Deštném v Orlických horách. V první části jsou popsána teoretická východiska práce, která obsahují vysvětlení ...
 • Podnikové systémy rizikového controllingu 

  Krýsa, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá podnikovým systémem rizikového controllingu. Cílem bylo sestavit seznam oblastí, které by měla každá společnost průběžně systematicky sledovat a vybraném podnikatelském subjektu zhodnotit ...
 • Podnikové systémy rizikového controllingu 

  Krýsa, Jan
  Diplomová práce se zabývá podnikovým systémem rizikového controllingu. Cílem bylo sestavit seznam oblastí, které by měla každá společnost průběžně systematicky sledovat a vybraném podnikatelském subjektu zhodnotit kvalitu ...
 • Pojistná ochrana vybraného podnikatelského subjektu 

  Pavlík, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnutí optimální pojistné ochrany podnikatelského subjektu. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se zabývám metodikou práce, teorií a právní úpravou pojištění podnikatelských ...
 • Pojistné podvody 

  Hradilová, Zuzana
  Diplomová práce popisuje problematiku pojistných podvodů v České republice. Práce je rozdělena do několika samostatných celků. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou podvodu jako takového, jeho klasifikací, ...
 • Pojistné podvody 

  Švec, Martin
  Zpracování této diplomové práce se zabývá problematikou páchání pojistných podvodů na území České republiky. Práce je rozdělena do samostatných kapitol. V prvních kapitolách (úvodní část) jsem se věnoval popsání historie ...
 • Pojistné podvody 

  Vala, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody naší společnosti, které jsou páchány v oborudopravy. Toto téma jsem si vybral zejména vzhledem kjeho aktuálnosti a vzrůstající tendenci na trhu, a taky zainteresováni mé ...
 • Pojistné podvody 

  Gažová, Iva
  Diplomová práce pojednává o problematice pojistného podvodu v naší společnosti. Práce je rozdělena do několika tematicky relativně samostatných celků. První, teoretická část je věnována základní charakteristice, klasifikaci ...
 • Pojistné podvody - nemovitosti 

  Liška, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody, které jsou páchány v oblasti občanského pojištění domácností a nemovitostí. Ke zpracování práce na toto téma mne vedla především jeho aktuálnost a také to, že se mi zadaná ...
 • Pojistné podvody v oblasti nemovitostí - úmyslně zakládané požáry 

  Nocar, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o pojistném podvodu a problematice, kterou s sebou pojistný podvod přináší. Práce je rozdělena do několika celků. První část je věnována pojistnému podvodu v obecné rovině, pojišťovnictví v minulosti ...
 • Pojistné podvody v oblasti trhu s nemovitostmi 

  Fojtík, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o problematice pojistných podvodů v České republice konkrétněji na pojistné podvody v oblasti trhu s nemovitostmi. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce se zabývá definováním základních ...