Now showing items 732-751 of 1232

 • Reakční doba osob ovlivněných alkoholem 

  Ohera, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou reakční doby osob ovlivněných alkoholem. Práce je rozčleněna na dvě stěžejní části, první část je zaměřena na rešerši současného stavu a předkládá teoretická východiska související ...
 • Realitní a související judikatura 

  Dvořák, Miroslav
  Cílem diplomové práce je zmapovat rozhodovací praxi soudů v oblasti realitní a související praxe. Judikáty jsou uspořádány do logických celků, přičemž byla sledována snaha vytvořit ucelený a co možno nejkomplexnější přehled ...
 • Reálné dělení nemovitostí - multifunkčního objektu 

  Lužný, Vítězslav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku posouzení možnosti reálného rozdělení posuzované nemovitosti jako možnosti při vypořádání spoluvlastnictví, když nedojde k dohodě mezi spoluvlastníky. V rámci teoretické části ...
 • Reálné dělení nemovitostí při vypořádání spoluvlastnictví - objekt bytového domu 

  Švancarová, Jana
  Předmětem diplomové práce na téma „Reálné dělení nemovitostí při vypořádání spoluvlastnictví – pozemky s objektem bytového domu“ je odborné posouzení možnosti reálného rozdělení předmětných nemovitých věcí – pozemků se ...
 • Reálné dělení penzionu s restaurací v Hradci nad Moravicí 

  Saj, Marek
  Podstatou této diplomové práce je návrh reálného dělení budovy penzionu s restaurací. První část práce je zaměřena na teoretické studium této problematiky. Následně se v praktické části práce jednotlivé kapitoly věnují ...
 • Reálné rozdělení administrativní budovy v Brně 

  Soukupová, Ivona
  Předmětem diplomové práce je posouzení možnosti reálného rozdělení administrativní budovy v Brně, jako řešení vypořádání spoluvlastnictví mezi spoluvlastníky. V teoretické části práce jsou shrnuty důležité pojmy vztahující ...
 • Reálné rozdělení nemovitosti - zemědělské usedlosti 

  Šťastný, Petr
  Diplomová práce na téma „Reálné rozdělení nemovitosti – zemědělské usedlosti“ se zabývá reálným rozdělením konkrétní zemědělské usedlosti v obci XXX, okres Olomouc. Na základě provedeného místního šetření a po prostudování ...
 • Reálné rozdělení nemovitosti areálu autoservisu 

  Hrdličková, Eliška
  Diplomová práce je zaměřená na posouzení možností reálného rozdělení areálu autoservisu jako první možnosti při vypořádání spoluvlastnictví v případě že nedojde k dohodě mezi spoluvlastníky. V rámci teoretické části práce ...
 • Reálné rozdělení polyfunkčního objekt v Dolní Bečvě 

  Grégrová, Lenka
  Předmětem diplomové práce na téma „Reálné rozdělení polyfunkčního objektu v Dolní Bečvě“ je posouzení možnosti reálného rozdělení dotčených nemovitých věcí jako způsobu majetkového vypořádání spoluvlastnictví. Součástí ...
 • Reklama pro nově založenou realitní kancelář 

  Maťko, Marek
  Cílem práce je nalezení a potažmo navržení vhodné reklamy pro společnost Český svět nemovitostí, spol. s. r. o. K tomu, abychom si uvědomili všechny souvislosti ohledně námi zkoumané problematiky, slouží teoretická část ...
 • Revize integrovaného systému řízení s ohledem na metody risk managementu 

  Šubrtová, Michaela
  Předmětem mé diplomové práce je provedení komplexní analýzy aktuálního stavu firmy. V práci jsou využity ekonomické a rizikové analýzy. Z ekonomických analýz je použita SWOT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil ...
 • Rizika a opatření při rekonstrukcích dřevěných lidových staveb a konstrukčně srovnatelných novostaveb 

  Beníček, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční vývoj masivních dřevostaveb, požadavky na současné masivní dřevostavby, vývoj tesařských spojů a spojovacích prostředků používaných při výstavbě či rekonstrukcích těchto ...
 • Rizika a příležitosti zavedení systému společenské odpovědnosti organizací 

  Grocholová, Anna
  Autorka diplomové práce se zabývá aplikací metod pro identifikaci rizik a příležitostí a rizikovou analýzou pro hodnocení projektu zavedení systému společenské odpovědnosti do organizace. Práce obsahuje teoretická východiska ...
 • Rizika cíleného zneužití přepravovaných nebezpečných látek a předmětů 

  Anderlová, Monika
  Tato diplomová práce pojednává o rizicích cíleného zneužití přepravovaných látek a předmětů. V úvodní části práce se zabývám legislativou, která určuje podmínky pro nakládání s nebezpečnými látkami a způsobem jejich přepravy. ...
 • Rizika dropshippingového a B2C prodeje 

  Chupík, Radek
  Diplomová práce s názvem Rizika dropshipppingového a B2C prodeje se zabývá analýzou a zhodnocením rizik v procesu vyřizování objednávek internetového obchodu Zahradavpohode.cz. Tento podnikatelský subjekt v tomto procesu ...
 • Rizika elektronického obchodování v podniku na B2B trhu 

  Vrbecký, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou rizik spojených s elektronickým obchodem společnosti, která působí na trhu B2B. Úvodní část je věnována rešerši marketingové problematiky, kde jsou teoreticky podloženy podstaty ...
 • Rizika financování neziskové organizace 

  Brychtová, Gabriela Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení financování konkrétní neziskové organizace. Hlavním předmětem této práce je zmapování způsobů financování Hospice u sv. Alžběty v Brně, které vychází z teoretických poznatků získaných ...
 • Rizika financování sportovního klubu 

  Luu, David
  Autor diplomové práce se zabývá aplikací metod a rizikovou analýzou pro financování sportovního klubu. Cílem je analyzovat a popsat současný stav financování sportovního klubu. Výstupem práce je návrh vedoucí ke zlepšení ...
 • Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence 

  Sochorová, Ingrid
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením rizik v průběhu osobního bankrotu a rizik, která plynou z častého půjčování a zadlužování. Cílem je navrhnout opatření, která daná rizika sníží.
 • Rizika krizové komunikace 

  Vintr, Miroslav
  Autor diplomové práce se zabývá rozborem problematiky krizové komunikace v českých podnicích. Práce obsahuje i teoretické informace, které jsou také podporou pro provedení analýzy rizik procesu krizové komunikace. Výstupem ...