Recent Submissions

 • Vybrané činnosti ve výstavbě 

  Závěrková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na specifikování pojmu vybrané činnosti ve výstavbě a dále zpřesňuje, které subjekty je mohou vykonávat, jaká je potřebná jejich kvalifikace a v jakém rozsahu nesou svoji odpovědnost. Práce je ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na ceny pozemků ve Vysokém Mýtě 

  Kvapil, Radek
  Diplomová práce pojednává o změně ceny pozemku v závislosti na jejím určení v územním plánu a způsobu využití v lokalitě Průhony ve Vysokém Mýtě. V první části jsou popsány způsoby oceňování nemovitostí a následně je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sekanina, Kamil
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému společnosti M8D s.r.o. a návrhem změn. Popisuje teorii informačních systémů a na základě provedených analýz jsou stanoveny návrhy na zlepšení současného stavu ...
 • Hodnocení finančního zdraví podniku 

  Matochová, Tamara
  Diplomová práce se věnuje hodnocení finančního zdraví podniku Bosch Rexroth, spol. s r.o. Za použití různých metod finanční analýzy je hodnocena výkonnost a finanční zdraví podniku. Výsledkem práce bude návrh možného postupu ...
 • Rizika založení malého podniku 

  Surá, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení malého dortového studia. Za pomocí vypracování kritické analýzi rizik, marketingového výzkumu a analýzy trhu bude navrhnut konkrétní plán, dle kterého bude ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Lesáková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu Restaurace U Panských. První část obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury, druhá část je zaměřena na analýzu prostředí podniku, jeho marketingový a komunikační ...
 • Analýza a zvýšení výkonu elektronického obchodu využitím digitálních nástrojů 

  Chalupa, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá digitálními nástroji, které se používají ve výkonnostním pojetí online marketingu. Na úvod charakterizuje internetový marketing a uvádí jednotlivé formy reklamy na internetu. V praktické části ...
 • Řízení rizik projektu ve společnosti 

  Klimeš, Marek
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik na nově vznikajícím projektu v podniku a bezprostředními riziky po spuštění projektu. Na základě analýzy dané firmy je realizován návrh na předcházení rizikům a jejich následnému řízení.
 • Posouzení rizik bezpečnosti práce v tepelných elektrárnách 

  Turčan, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzy podmínek práce a posouzení rizik v konkrétní organizaci, pro konkrétní projekt. Přináší zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen ...
 • Rizika při obchodování s nemovitostmi 

  Holub, Aladár
  Tato diplomová práce se zabývá riziky spojenými s procesem prodeje a nákupu nemovitostí. Obsahuje výčet možných rizik a následnou kritickou analýzu, která rizika nejen popisuje, ale také řeší jejich minimalizaci či úplné ...
 • Projekt systému bezpečného podniku 

  Res, Dominik
  Diplomová práce se věnuje programu Bezpečný podnik, který je na území České republiky znakem nadstandardního zájmu společnosti o bezpečné pracoviště, ochranu zdraví zaměstnanců a systémové pojetí řízení těchto oblastí. ...
 • Rizika řízení výrobního procesu v podniku 

  Olbrichová, Jana
  Práce se zabývá problematikou řízení rizik ve výrobním procesu v konkrétním podniku. V teoretické části je uvedena obecná definice pojmu riziko, příklady členění rizik a postupy pro hodnocení průběhu výrobního procesu. V ...
 • Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti 

  Šafařík, Pavel
  Tato práce se soustředí na řízení rizik ve společnosti, která rozvíjí svoje aktivity prostřednictvím online marketingu. Literární rešerše definuje důležité termíny, které korespondují s danou tématikou. Zejména jde o ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Lukášová, Jana
  Předmětem mé diplomové práce"Návrh marketingové strategie" je zanalyzování podniku Trade Lukáš s. r. o. a návrh jeho marketingové strategie. První část této práce je zaměřena na teoretická východiska marketingu a postupu ...
 • Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu 

  Zavadil, Jaroslav
  Diplomová práce s názvem „Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu“ se zabývá problematikou řízení rizik vybraného procesu, analýzou těchto rizik a návrhem opatření, který povede ke snížení rizik ve společnosti ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Méheš, Filip
  Dipomová práca obsahuje vysvetlenie základných pojmov a princípov využívaných v problematike informačných systémov. Súčasťou práce sú analýzy súčasného stavu informačného systému vo vybranej firme a posúdenie jeho efektívnosti. ...
 • Identifikace rizik zvoleného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Maťašovský, Martin
  Diplomová práce se věnuje analýze firmy MSK Břeclav s.r.o., identifikaci jednotlivých rizik společnosti a následné optimalizaci jejího řízení a zajištění finanční stability. Práce je rozdělena na několik částí. První uvádí ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Sekanina, Čestmír
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému ve společnosti Unicorn Systems a.s. a návrhem změn. Součástí práce jsou teoretická východiska, která pomáhají lépe pochopit problematiku informačních systémů. Na ...
 • Rizika spojená s řízením finančních procesů v centrech sdílených služeb v mezinárodní společnosti 

  Šimčík, Jan
  Práce se zabývá řízením rizik v centru sdílených služeb v mezinárodní společnosti, konkrétně ve společnosti Zebra Technologies CZ s.r.o., a jejím finančním oddělení. V práci se analyzují a vyhodnocují rizika, která se v ...
 • Analýza vlivu lokality a na výši obvyklé ceny rodinných domů v Brně a okolí 

  Gottvald, Aleš
  Diplomová práce se zabývá oceněním pěti rodinných domů v lokalitě Brno a okolí. Teoretická část práce definuje metody oceňování a základní pojmy spojené s problematikou oceňování. V praktické části bylo provedeno ocenění ...

View more