Now showing items 1-20 of 174

 • Problematika vozidel s právem přednosti v jízdě 

  Fidrichová, Ivana
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou vozidiel s právom prednostnej jazdy. Hodnotí aktuálnu situáciu a porovnáva so situáciou vo vybraných susedných štátoch. V práci je spracovaná štatistika nehodovosti ČR , ako ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na ceny pozemků v Blansku 

  Svoboda, Jiří
  Diplomová práce se zabývá především oceňováním nemovitých věcí - pozemků ve městě Blansko. Text je rozčleněn na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o definicích jednotlivých základních pojmů, které ...
 • Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Luhačovicích a v Brně. 

  Lisoňková, Lucie
  Cílem této práce je posoudit investici a rozhodnout zda bytový dům po bytech prodat nebo pronajmout. Investice se bude hodnotit ve dvou odlišných lokalitách, Luhačovice a Brno-Žabovřesky. Problém je řešen porovnáním tržní ...
 • Analýza rizik navrhování staveb s ohledem na vybrané materiálové charakteristiky 

  Jirásková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá ověřením fyzikálně mechanických charakteristik ztvrdlého betonu, a to především pevností betonu v tlaku, statických i dynamických modulů pružnosti. Náplní práce je provedení řady laboratorních ...
 • Porovnání cen bytu v České republice a na Slovensku. 

  Šimášková, Ľubomíra
  Cieľom diplomovej práce je zistiť, ako sa líšia ceny vybraného typu bytu v Českej republike a na Slovensku. Úlohou je preveriť cenové predpisy v Českej republike a na Slovensku. Stanoviť ceny pre vybrané typy bytov na ...
 • Zhodnocení účinnosti managementu BOZP ve stavebnictví v ČR 

  Kratina, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá vývojem řízení rizik ve stavebnictví v České republice a to v období ekonomické krize, započaté roku 2007. Minulý a aktuální stav stavebnictví je v této práci důkladně popsán díky indexu stavební ...
 • Modelování finančních zdrojů spojených s pořízením vybrané investice při respektování času 

  Roudná, Veronika
  Investování peněžních prostředků do bydlení je pro většinu lidí v životě tou objemově nejrozsáhlejší investicí, a proto je důležité jednotlivé finanční kroky vhodně promyslet, aby byla zajištěna plynulá schopnost splácet ...
 • Vliv provedení zateplení objektu penzionu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. 

  Mach, Stanislav
  Diplomová práce řeší stavbu penzionu a zabývá se posouzením vlivu zateplení na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. Penzion se nachází na ulici Valtická v Mikulově. Objekt má jedno nadzemní podlaží a je založen na ...
 • Systémové srovnání měření adheze vozovky 

  Mikulec, Roman
  Tato práce se zabývá porovnáním různých metod měření protismykových vlastností povrchu vozovky a posouzením, zda mezi výsledky měření těmito metodami existuje funkční závislost. Skládá se z popisu fyzikálních veličin, jež ...
 • Analýza a hodnocení rizik stavebního díla potravinářského provozu od projektu po realizaci 

  Labounek, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením kvalitativních, environmentálních, bezpečnostních rizik a nebezpečí, aplikací vhodné metodiky na konkrétní stavební dílo, na konkrétní podmínky projektu, prostředí stavby, ...
 • Fuzzy Markovovy řetězce a jejich využití v řízení rizik 

  Šindelková, Petra
  Diplomová práce se zabývá aplikací Markovových řetězců na výrobu betonového zboží. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmů z managementu rizik a jsou zde popsány postupy řešení klasických Markovových řetězců. Dále ...
 • Analýza vlivu rekonstrukce nájemního domu v Českých Budějovicích na výši nájemného 

  Jašková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu rekonstrukce nájemního domu na cenu nájmu. Konkrétně řeší zateplení, výměnu oken, dveří a osazení nových balkónů. V teoretické části se práce zabývá tématikou energetické náročnosti ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Garčár, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením informačního systému vybrané organizace a návrhem na zlepšení. Definuje teoretické principy informačních systémů a způsob řízení jejich efektivnosti. Analyzuje současný stav informačního ...
 • Analýza rizik možností posuzování charakteristických hodnot vlastností stavebních materiálů 

  Boháč, Vlastislav
  Diplomová práce se zabývá shrnutím postupů stanovení tzv. charakteristické hodnoty stavebních materiálů, které jsou uvedeny v Evropských a Českých normách třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky a 73 - Navrhování ...
 • Analýza rizikovosti cenných papírů 

  Bohuněk, David
  Tato práce se zabývá kvantifikací rizikovosti cenných papírů na českém kapitálovém trhu. Součástí kvantifikace rizikovosti je i posouzení vlivu různých scénářů na cenu cenných papírů. V teoretické části je stručně popsáno ...
 • Územní plánování v praxi 

  Pravdík, Petr
  Diplomová práce přibližuje územní plánování a udržitelný rozvoj. Seznamuje s nízkoenergetickou výstavbou a jejími typy. Blíže se zaměřuje na soběstačný dům, popisuje jeho vlastnosti, principy a výběr vhodné lokality. Závěr ...
 • Ocenění pozemku zatíženého služebností 

  Nedůchalová, Ludmila
  Diplomová práce zpracovává problematiku věcných břemen a jejich vliv na ocenění pozemku. Nejdříve jsou v práci popsány základní pojmy týkající se tématu, dále pak právní úprava věcných břemen, členění a možnosti vzniku, ...
 • Využití programu PHOTOMODELER v soudně inženýrské praxi 

  Zdražilová, Alena
  Hlavním úkolem diplomové práce je zjistit z pořízené dokumentace rozměry rodinného domu a následně je využít ke zpracování 3D modelu. Dále by také měly být otestovány a stanoveny optimální postupy pořizování fotodokumentace, ...
 • Stanovení rozdílu cen garáží v Ostravě 

  Václavíková, Hana
  Diplomová práce se zabývá na stanovení rozdílů ve vybraných způsobech ocenění v dané lokalitě, kterou je statutární město Ostrava. Pro účel a splnění cílů bylo v této lokalitě vybráno 16 garáží. První část práce se zaměřuje ...
 • Analýza rizik znalecké činnosti v České republice 

  Složilová, Lenka
  Diplomová práce je orientována na zmapování rizik ve znalecké činnosti a jejich další zkoumání. Za účelem získání dalších informací bude za podpůrnou součást diplomové práce zvoleno dotazníkové šetření, při kterém budou ...