Now showing items 1-20 of 72

 • Analýza dokumentace skutečných poškození vozidel při dopravních nehodách 

  Novotný, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou fotodokumentace poškození vozidel při dopravních nehodách. V rámci analýz je proveden přehled současného systematického dokumentování, včetně ohledání. Dokumentace pořízena ...
 • Hlavní právní otázky v realitní praxi 

  Eliáš, Marek
  Když se po roce 1989 u nás objevili první realitní makléři a kanceláře, šlo o profesi víceméně novou, v dobách socialismu neexistující. Od té doby uplynuly více jak 2 desítky let a bude zajímavé porovnat současný stav se ...
 • Jízdní odpory vozidel 

  Prachař, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem jednotlivých jízdních odporů, které působí na vozidlo. Popisuje významnost těchto odporů a faktory, které ovlivňují jejich velikost. Vymezuje postupy při zjišťování jednotlivých ...
 • Kritická analýza bytového fondu v České republice 

  Herelová, Kateřina
  Práci na téma Kritická analýza bytového fondu v ČR, jsem si vybrala pro svoji aktuálnost a problematičnost. Snaţila jsem se v práci obsáhnout veškerá úskalí bydlení – legislativu, která byla přijata a z ní plynoucí situace ...
 • Marketingové nástroje při prodeji a získávání nemovitostí 

  Eliášová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá analýzou uplatnění marketingových nástrojů ve specifických podmínkách činnosti realitních kanceláří a návrhem pro uplatnění moderních marketingových nástrojů při prodeji realit.
 • Metodika statistického zpracování databází pro oceňování nemovitostí 

  Mrštíková, Jana
  Pro účely porovnávací metodiky je třeba sestavovat databáze cen. Tyto databáze se následně statisticky vyhodnocují. Na vzorové databázi je předveden a popsán komplexní postup při statistickém vyhodnocování.
 • Metody určení hodnoty práva in personam na zbývající dobu života určité osoby 

  Šebeňová, Ľudmila
  Diplomová práca podrobne rozoberá problematiku oceňovacnia vecných bremien. Teoretická časť je zameraná na všeobecný rozbor vecných bremien, dôraz je kladený na druhy vecných bremien, možné spôsoby ich vzniku a zániku. ...
 • Metody určení hodnoty věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu určitou 

  Polák, Roman
  Předmětem práce je stanovit hodnotu věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu určitou. Hodnota věcných břemen se stanoví pro účely zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení ...
 • Měření a porovnání jízdních parametrů vozidel v různých jízdních režimech 

  Cholasta, Lukáš
  V této práci je zpracován přehled vybraných jízdních parametrů vozidel, způsoby jejich měření a použití v oblasti zejména automobilového průmyslu nebo blízkých oborů. Práce je zaměřena na jízdní zkoušky vozidel a měření ...
 • Možnosti využití dat digitálního tachografu pro práci znalců 

  Zeman, Petr
  Zavedení digitálního tachografu s sebou přineslo mnoho změn ve srovnání s doposud používaným analogovým tachografem. Legislativa řešící tuto problematiku je značně rozsáhlá a často novelizována. Stále se vyskytuje hrozba ...
 • Možnosti využití neurčité logiky v oceňovací praxi 

  Závěrka, Pavel
  Abstrakt Práce pojednává o problematice oceňovacích metod nemovitostí s ohledem na subjektivní faktor vnesený do procesu oceňování a odhadů znalcem-odhadcem. Zabývá se použitými metodami oceňování, procesem vyhodnocování ...
 • Nabídka, poptávka, vliv reklamy 

  Skácel, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o nabídce a poptávce a vlivu reklamy na tyto dvě mikroekonomické veličiny. V práci se zaměřuji na popsání fungování nabídky a poptávky z marketingového hlediska a nikoliv z mikroekonomického ...
 • Návrh financování bydlení v České republice 

  Nykodýmová, Veronika
  Tato práce se zabývá zkoumáním situace na trhu s rezidenčními nemovitostmi a možnostmi financování bydlení. Teoretická část obsahuje zejména vymezení základních pojmů a seznámení s hlavními oblastmi financování bydlení. ...
 • Návrh marketingové strategie pro získání nových zákazníků 

  Strašil, Pavel
  Cílem diplomové práce je analýza současné marketingové strategie firmy Strašil a vyhotovení marketingového kvantitativnímu výzkumu. Na základě zjištěných skutečností je potom snahou autora navrhnout takové návrhy řešení, ...
 • Návrh organizační struktury realitní společnosti 

  Gilar, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá právní problematikou při zakládání realitní společnosti, hierarchii a možnostmi řízení takovéto společnosti, možnostmi začlenit společnost do jednoho z oborových sdružení a v neposlední ...
 • Normativní požadavky na činnost zádržných systémů vozidel 

  Kučera, Jonáš
  Tato práce pojednává o normativních požadavcích kladených na činnost zádržných systémů. Jsou zde uvedeny biomechanické limity lidského těla, zádržné systémy, popsán princip jejich činnosti, legislativa. Legislativa, zejména ...
 • Oceňování nemovitostí pro potřeby realitní činnosti 

  Neumannová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o nabídce služeb nabízených tuzemskými realitními kancelářemi, které souvisí s hlavními činnostmi realitní kanceláře, tedy prodejem a koupí nemovitostí. Z těchto vyplývají různé způsoby ocenění ...
 • Osvětlovací technika moderních vozidel a měření dohlednosti na koncová světla 

  Belák, Michal
  Tato práce se zaobírá osvětlovací technikou moderních vozidel jejím historickým vývojem, současným stavem a možnostmi jejího dalšího vývoje a měřením dohlednosti na koncová světla vozidel. První část je zaměřená na osvětlovací ...
 • Pojistné podvody 

  Gažová, Iva
  Diplomová práce pojednává o problematice pojistného podvodu v naší společnosti. Práce je rozdělena do několika tematicky relativně samostatných celků. První, teoretická část je věnována základní charakteristice, klasifikaci ...
 • Porovnání cen bytového domu v Brně stanovených dle platných oceňovacích předpisů 

  Blažek, Pavel
  Práce se zabývala otázkou, jak se může změnit cena bytového domu na základě právního úkonu prohlášení vlastníka budovy, bez toho, aby se jakkoliv změnil její stavebně – technický stav. Ocenění bytového domu bylo provedeno ...