Recent Submissions

 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků ve vybrané lokalitě v okrese Žďár nad Sázavou 

  Brym, Jan Václav
  Diplomová práce se zabývá posuzováním vlivu územního plánování na ceny pozemků dle oceňovacích předpisů a ceny obvyklé v okrese Žďár nad Sázavou. Práce zkoumá pozemky nestavební – zemědělské, pozemky určené pro výstavbu a ...
 • Měření zpomalení osobních automobilů při brzdění motorem 

  Bejčková, Jana
  Předkládaná diplomová práce se zabývá měřením zpomalování osobních automobilů při brzdění motorem z různých výchozích rychlostí při zařazených určitých rychlostních stupňů u vybraného vzorku vozidel. Skládá se z teoretické ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Bouchalíková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá oceněním podniku ZELTR Agro a. s. V první části práce jsou definována teoretická východiska potřebná pro ocenění podniku. Praktická část práce obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu a ...
 • Tajmlajn.cz - webová služba pro plánování dosažení cíle a předcházení rizik 

  Ludwig, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje vývoj aplikace Tajm-lajn, která slouží pro plánování času pro jednotlivce, nebo malé společnosti. Práce popisuje jednotlivé etapy vývoje a jejich testování uživateli a v závěru se snaží zhodnotit ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatele inventárního systému. 

  Šedivý, Roman
  Diplomová práce se bude zabývat vyhodnocením výběrového řízení vhodného dodavatele inventárního systému za využití pokročilých metod umělé inteligence. K řešení bude využito programu MS Excel, programového prostředí MATLAB ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Lančaričová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá stanovením subjektívnej hodnoty podniku IFE-CR, a.s. za pomoci vybranej výnosovej metódy. Ocenenie bude prevedené k dátumu 31. 12. 2013. Teoretická časť objasňuje hlavné pojmy a charakterizuje ...
 • Pojistné podvody 

  Hradilová, Zuzana
  Diplomová práce popisuje problematiku pojistných podvodů v České republice. Práce je rozdělena do několika samostatných celků. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou podvodu jako takového, jeho klasifikací, ...
 • Ocenění podniku s ohledem na současný hospodářský stav 

  Procházková, Jana
  Cílem diplomové práce je stanovit celkovou hodnotu vlastního kapitálu firmy Společnost XXX s.r.o. za použití aktuálních oceňovacích metod. Vzhledem k tomu, že jsou v mé práci použity metody výnosové, nechybí ani strategická ...
 • Rizika spojená s oceňováním nemovitostí pro bankovní instituce 

  Skalický, Martin
  Diplomová práce se zabývá riziky spojenými s oceněním nemovitostí pro bankovní instituce. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretických vstupech jsou definovány oblasti týkající se bankovních úvěrů, především pak ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Otrokovice a Zlín 

  Janečková, Magdaléna
  Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt. Oceňované byty se nacházejí v Otrokovicích a ve Zlíně. Teoretická část popisuje základní pojmy spojené s oceňováním, popisuje ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči 

  Fialová, Petra
  Územní plánování, územní plán, administrativní cena, tržní cena, zemědělský pozemek, stavební pozemek.
 • Nájemné bytů ve vybraných lokalitách města Brna a faktory, které je ovlivňují 

  Rýznarová, Iveta
  Diplomová práce je souhrnem popisujícím současnou bytovou situaci v lokalitě města Brna. Zabývá se porovnáním výše obvyklého nájemného z bytů v jednotlivých lokalitách města a posuzuje změny nájmů z hlediska polohy, vybavení ...
 • Vliv stavebních úprav na cenu polyfunkčního domu 

  Fibich, Marek
  Ocenění nemovitých věcí se provádí pro různé účely. Tato práce bude analyzovat rozdíly mezi těmito způsoby ocenění pro případ ocenění polyfunkčního domu před a po navržených stavebních úpravách.
 • Zásady vedení katastru nemovitostí 

  Nunvářová, Marie
  Diplomová práce se zabývá základními zásadami vedení katastru nemovitostí. Srovnává zakotvení zásad v předchozí právní úpravě účinné do konce roku 2013 s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, kdy vstoupil v účinnost ...
 • Averze spotřebitel/investora ke ztrátě 

  Mazánek, Lukáš
  V diplomové práci se budu zabývat vztahem spotřebitele a jeho averze ke ztrátě. Vyjádřením možných rizik, které je možné vystihnout za pomocí behaviorálních teorií a psychologického přístupu. Praktická část práce bude ...
 • Vyhodnocení vývoje cen stavebních pozemků dle cenových předpisů 

  Krejsová, Věra
  Cílem této práce je zjištění vývoje cen staveních pozemků v průběhu let, cena stanovená podle cenových předpisů je zjišťována dle platné legislativy pro dané roky, tato legislativa je podrobně popsána a chronologicky ...
 • Stanovení rozdílu cen garáží u RD v Olomouci 

  Páleník, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení rozdílů v jednotlivých způsobech oceňování v dané lokalitě (statutární město Olomouc). V této lokalitě bylo pro účely diplomové práce vybráno 15 garáží. První část práce se zaměřuje ...
 • Statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku 

  Raclavský, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku. V rámci této analýzy byly stanoveny dominantní rizikové ekonomické a finanční ukazatele pro konkrétní podnik a byl proveden popis vybraných ...
 • Marketingová komunikace realitní kanceláře 

  Tomášková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace. Teoretická část vymezuje základní pojmy z marketingu a marketingové komunikace. Praktická část obsahuje základní informace o realitní kanceláři Lotos Reality a ...
 • Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích 

  Machátová, Miroslava
  MACHÁTOVÁ, M. Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích. Diplomová práce. Brno: 2014. Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou rizik a přínosů, jež mohou nastat při obchodování na vybraných mezinárodních ...

View more