Now showing items 21-40 of 58

 • Ocenění majetku podniku pro účely jeho prodeje s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Vrábľová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá ocenění majetku podniku pomocí metody diskontovaných peněžních toků. V první části jsou definována teoretická východiska. Tyto teoretické poznatky jsou následně aplikovány v praktické části, která ...
 • Ocenění podniku s ohledem na současný hospodářský stav 

  Procházková, Jana
  Cílem diplomové práce je stanovit celkovou hodnotu vlastního kapitálu firmy Společnost XXX s.r.o. za použití aktuálních oceňovacích metod. Vzhledem k tomu, že jsou v mé práci použity metody výnosové, nechybí ani strategická ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Lančaričová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá stanovením subjektívnej hodnoty podniku IFE-CR, a.s. za pomoci vybranej výnosovej metódy. Ocenenie bude prevedené k dátumu 31. 12. 2013. Teoretická časť objasňuje hlavné pojmy a charakterizuje ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Vebrová, Jana
  Diplomová práce se zabývá oceněním zvolené společnosti pomocí výnosové metody diskontovaných peněžních toků. V první části této práce jsou objasněna teoretická východiska, která se vztahují k problematice ocenění. Tyto ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Bouchalíková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá oceněním podniku ZELTR Agro a. s. V první části práce jsou definována teoretická východiska potřebná pro ocenění podniku. Praktická část práce obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu a ...
 • Pojistné podvody 

  Hradilová, Zuzana
  Diplomová práce popisuje problematiku pojistných podvodů v České republice. Práce je rozdělena do několika samostatných celků. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou podvodu jako takového, jeho klasifikací, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Studený, Radim
  Práce se zabývá problematikou informačních systému. Obsahuje analýzu současného stavu systému a jsou využity metody rizikové analýzy. Na základě těchto analýz a metod je vytvořen návrh informačního systému pro podnik, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hartman, Martin
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením aktuálního stavu informačního systému vybrané firmy (působící v oblasti prodeje aut) a návrhu změn, které by vedly k odstranění zjištěných nedostatků. Při zhodnocení skutečného stavu ...
 • Posouzení investičního záměru na výstavbu výrobní haly 

  Jeleníková, Judita
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti. Na základě zjištěných skutečností předkládá zhodnocení investičního záměru – pro výstavbu výrobní haly včetně pořízení zkušebního zařízení pro kalibraci ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči 

  Fialová, Petra
  Územní plánování, územní plán, administrativní cena, tržní cena, zemědělský pozemek, stavební pozemek.
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků ve vybrané lokalitě v okrese Žďár nad Sázavou 

  Brym, Jan Václav
  Diplomová práce se zabývá posuzováním vlivu územního plánování na ceny pozemků dle oceňovacích předpisů a ceny obvyklé v okrese Žďár nad Sázavou. Práce zkoumá pozemky nestavební – zemědělské, pozemky určené pro výstavbu a ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků ve vybrané lokalitě v Přerově 

  Kuča, Jiří
  Úkolem diplomové práce je posoudit vliv územního plánování na cenu pozemk ve vybrané lokalit v Perov. Práce je rozdlena na dv ásti. Teoretická ást se zabývá právními aspekty územního plánování a popisem vybrané lokality. ...
 • Předběžné hodnocení budovy školy před modernizací 

  Kožušník, Vítězslav
  Diplomová práce řeší problematiku předběžného hodnocení budov. Popisuje účely stavebně-technických posudků, zejména pak ověření stavu budov, způsoby zjištění skrytých vad či poruch. Dále popisuje výhody provedení stavebně ...
 • Rizika financování neziskové organizace 

  Brychtová, Gabriela Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení financování konkrétní neziskové organizace. Hlavním předmětem této práce je zmapování způsobů financování Hospice u sv. Alžběty v Brně, které vychází z teoretických poznatků získaných ...
 • Rizika marketingových aktivit na internetu 

  Bezděková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou rizik pojicích se s marketingovými aktivitami vybrané společnosti. Teoretická část definuje pojmy související s marketingem a riziky. Praktická část se zabývá samotnou analýzou rizik ...
 • Rizika spojená s oceňováním nemovitostí pro bankovní instituce 

  Skalický, Martin
  Diplomová práce se zabývá riziky spojenými s oceněním nemovitostí pro bankovní instituce. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretických vstupech jsou definovány oblasti týkající se bankovních úvěrů, především pak ...
 • Rozdíl mezi cenou zjištěnou rekreační chaty a rekreačního domku o stejné velikosti v Moravskoslezském kraji 

  Kvašňovský, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vymezením základních pojmů a vybraných metod ocenění. Dále definuje stavby pro rodinnou rekreaci. Hlavní část práce je věnována popisu vybrané stavby pro individuální rekreaci a její umístění do ...
 • Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 

  Kmínek, František
  Předmětem diplomové práce je tvorba analýzy rozhodovacího procesu spotřebitelů v podmínkách rizika. Čtenářům práce poskytuje informace o způsobech jak riziko eliminovat, které skupiny lidí riziko vyhledávají a jak se při ...
 • Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti 

  Hásová, Veronika
  Tato diplomová práce je zaměřena na řízení rizik v konkrétním projektu společnosti BIC Brno s.r.o. V teoretické části jsou rozebrány principy projektového řízení, jednotlivé kroky procesu řízení rizik a hlavní metody ...
 • Řízení rizik společnosti GALATEK a.s. 

  Pipková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik u společnosti GALATEK a.s. Řízení rizik se rozděluje na identifikaci, analýzu a snižování rizik, všechny tyto oblasti jsou popsány v teoretické části. V analytické části práce ...