Now showing items 78-97 of 123

 • Reálné dělení nemovitostí při vypořádání spoluvlastnictví - objekt bytového domu 

  Švancarová, Jana
  Předmětem diplomové práce na téma „Reálné dělení nemovitostí při vypořádání spoluvlastnictví – pozemky s objektem bytového domu“ je odborné posouzení možnosti reálného rozdělení předmětných nemovitých věcí – pozemků se ...
 • Rizika financování neziskové organizace 

  Brychtová, Gabriela Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení financování konkrétní neziskové organizace. Hlavním předmětem této práce je zmapování způsobů financování Hospice u sv. Alžběty v Brně, které vychází z teoretických poznatků získaných ...
 • Rizika marketingových aktivit na internetu 

  Bezděková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou rizik pojicích se s marketingovými aktivitami vybrané společnosti. Teoretická část definuje pojmy související s marketingem a riziky. Praktická část se zabývá samotnou analýzou rizik ...
 • Rizika spojená s oceňováním nemovitostí pro bankovní instituce 

  Skalický, Martin
  Diplomová práce se zabývá riziky spojenými s oceněním nemovitostí pro bankovní instituce. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretických vstupech jsou definovány oblasti týkající se bankovních úvěrů, především pak ...
 • Rozdíl mezi cenou zjištěnou rekreační chaty a rekreačního domku o stejné velikosti v Moravskoslezském kraji 

  Kvašňovský, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vymezením základních pojmů a vybraných metod ocenění. Dále definuje stavby pro rodinnou rekreaci. Hlavní část práce je věnována popisu vybrané stavby pro individuální rekreaci a její umístění do ...
 • Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 

  Kmínek, František
  Předmětem diplomové práce je tvorba analýzy rozhodovacího procesu spotřebitelů v podmínkách rizika. Čtenářům práce poskytuje informace o způsobech jak riziko eliminovat, které skupiny lidí riziko vyhledávají a jak se při ...
 • Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti 

  Hásová, Veronika
  Tato diplomová práce je zaměřena na řízení rizik v konkrétním projektu společnosti BIC Brno s.r.o. V teoretické části jsou rozebrány principy projektového řízení, jednotlivé kroky procesu řízení rizik a hlavní metody ...
 • Řízení rizik společnosti GALATEK a.s. 

  Pipková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik u společnosti GALATEK a.s. Řízení rizik se rozděluje na identifikaci, analýzu a snižování rizik, všechny tyto oblasti jsou popsány v teoretické části. V analytické části práce ...
 • Řízení rizik ve službách: založení malé kavárny 

  Dostál, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení malé kavárny. Na základě vypracování kritické analýzy rizik, marketingového výzkumu, analýzy trhu a analýzy trhu pomocí dotazníku má tato práce za úkol ...
 • Srovnání obvyklé ceny věcného břemene s cenami podle vnitřních předpisů obcí 

  Hladká, Helena
  Předmětem diplomové práce je ocenění věcného břemene cenou obvyklou a cenou stanovenou podle vnitřních předpisů obcí. Teoretická část je zaměřena na všeobecný rozbor věcných břemen, jejich právní úpravu a nejvýznamnější ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Otrokovice a Zlín 

  Janečková, Magdaléna
  Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt. Oceňované byty se nacházejí v Otrokovicích a ve Zlíně. Teoretická část popisuje základní pojmy spojené s oceňováním, popisuje ...
 • Srovnávací analýza nové zástavby v okolí města Brna 

  Uličný, Karel
  Diplomová práce se věnuje analýze podkladů pro realizaci nové zástavby v širším okolí města Brna. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením a charakterizací jednotlivých ...
 • Srovnávací analýzy progresivních struktur řízení podniku 

  Batelková, Andrea
  Diplomová práce je vytvořena s cílem provedení srovnávacích analýz organizačních struktur podniku. Jsou určeny parametry pro srovnání. První srovnávací analýza je amoeba management systém s divizionální organizační strukturou. ...
 • Stanovení rozdílu cen garáží u RD v Olomouci 

  Páleník, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení rozdílů v jednotlivých způsobech oceňování v dané lokalitě (statutární město Olomouc). V této lokalitě bylo pro účely diplomové práce vybráno 15 garáží. První část práce se zaměřuje ...
 • Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě ve Studenci způsobenou poruchou rozvodů vody 

  Budínská, Lucie
  Diplomová práce se věnuje problematice zjištění výše pojistného plnění na rodinném domu způsobené poruchou rozvodů vody. Cílem mé práce je ocenit nemovitost nákladovým způsobem, zdokumentování škod a stanovení přiměřených ...
 • Statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku 

  Raclavský, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku. V rámci této analýzy byly stanoveny dominantní rizikové ekonomické a finanční ukazatele pro konkrétní podnik a byl proveden popis vybraných ...
 • Tajmlajn.cz - webová služba pro plánování dosažení cíle a předcházení rizik 

  Ludwig, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje vývoj aplikace Tajm-lajn, která slouží pro plánování času pro jednotlivce, nebo malé společnosti. Práce popisuje jednotlivé etapy vývoje a jejich testování uživateli a v závěru se snaží zhodnotit ...
 • Toxikologické aspekty chemických havárií 

  Roman, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku toxikologických aspektů chemických havárií. Cílem práce je stanovení hlavní akutní rizik nebezpečných chemických toxických látek, které můžou uniknout při chemických haváriích, ...
 • Územní plánování v praxi 

  Malá, Jana
  Diplomová práce popisuje územní plánování. Seznamuje s jeho nástroji, procesy vzniku a možnostmi použití opravných prostředků. Práce mapuje možnosti veřejnosti zasáhnout do těchto procesů. Obsahuje teoretické příklady a ...
 • Vady a poruchy rezidenčních nemovitostí z pohledu tepelné techniky a jejich možný dopad na cenu nemovitosti 

  Hlavsa, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou vad a poruch stavebních konstrukcí z pohledu tepelné techniky u rezidenčních nemovitostí. Zkoumán je jejich možný dopad na cenu nemovitostí. V teoretické části jsou popsány vlastnosti ...