Now showing items 1-20 of 58

 • Nájemné bytu v Pardubicích a faktory, které je ovlivňují 

  Rohlíková, Věra
  Diplomová práce celkově popisuje a mapuje trh s nájemním bydlením ve vybrané lokalitě města Pardubice a je tvořena textovou a grafickou částí. Nejprve uvádí obecný pohled na nájemní bydlení a poté porovnává výši obvyklého ...
 • Stanovení rozdílu cen garáží u RD v Olomouci 

  Páleník, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení rozdílů v jednotlivých způsobech oceňování v dané lokalitě (statutární město Olomouc). V této lokalitě bylo pro účely diplomové práce vybráno 15 garáží. První část práce se zaměřuje ...
 • Zásady vedení katastru nemovitostí 

  Nunvářová, Marie
  Diplomová práce se zabývá základními zásadami vedení katastru nemovitostí. Srovnává zakotvení zásad v předchozí právní úpravě účinné do konce roku 2013 s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, kdy vstoupil v účinnost ...
 • Vliv PENB na cenu nemovitosti v Královohradeckém kraji. 

  Nováková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problémem spojeným s prodejem nemovitých věcí. A to, má-li průkaz energetické náročnosti budovy vliv na cenu rodinného domu. V první části diplomové práce je řešen průkaz energetické náročnosti ...
 • Vliv PENB na cenu nemovitosti. 

  Lukeš, Martin
  Diplomová práce se zabývá dnes aktuálními tématy, jako je problematika oceňování nemovitostí a energetická náročnost budov. Obsahově je rozdělena na část teoretickou, kde nejdříve obecně a poté konkrétně pohlíží na danou ...
 • Analýza rizik společnosti Alca plast, s.r.o. 

  Sítková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik, která jsou v současné době velmi aktuální. Je důležité, aby společnosti preventivně prováděly identifikaci a analýzu rizik a následně tato rizika eliminovaly. V diplomové práci ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách města Brna 

  Nováková, Hana
  Diplomová práce popisuje základní faktory, které ovlivňují trh s pronájmem nemovitostí. Dále je součástí práce průzkum trhu ve dvou odlišných lokalitách města Brna. Výsledkem průzkumu je zjištění výše obvyklého nájemného. ...
 • Nájemné bytů v Hodoníně a faktory, které je ovlivňují 

  Cupalová, Žaneta
  Diplomová práce řeší současnou situaci trhu s nájemním bydlením města Hodonín. Je zaměřena na faktory, které výši nájemného ovlivňují a jak se jejich vlivem cena mění. Popisuje historický vývoj bydlení na našem území i ...
 • Statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku 

  Raclavský, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku. V rámci této analýzy byly stanoveny dominantní rizikové ekonomické a finanční ukazatele pro konkrétní podnik a byl proveden popis vybraných ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Lančaričová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá stanovením subjektívnej hodnoty podniku IFE-CR, a.s. za pomoci vybranej výnosovej metódy. Ocenenie bude prevedené k dátumu 31. 12. 2013. Teoretická časť objasňuje hlavné pojmy a charakterizuje ...
 • Řízení rizik společnosti GALATEK a.s. 

  Pipková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik u společnosti GALATEK a.s. Řízení rizik se rozděluje na identifikaci, analýzu a snižování rizik, všechny tyto oblasti jsou popsány v teoretické části. V analytické části práce ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Studený, Radim
  Práce se zabývá problematikou informačních systému. Obsahuje analýzu současného stavu systému a jsou využity metody rizikové analýzy. Na základě těchto analýz a metod je vytvořen návrh informačního systému pro podnik, ...
 • Srovnávací analýza nové zástavby v okolí města Brna 

  Uličný, Karel
  Diplomová práce se věnuje analýze podkladů pro realizaci nové zástavby v širším okolí města Brna. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením a charakterizací jednotlivých ...
 • Posouzení investičního záměru na výstavbu výrobní haly 

  Jeleníková, Judita
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti. Na základě zjištěných skutečností předkládá zhodnocení investičního záměru – pro výstavbu výrobní haly včetně pořízení zkušebního zařízení pro kalibraci ...
 • Aplikace systémového přístupu na ocenění nemovitosti s využitím porovnávací metody 

  Kumpanová, Simona
  Predložená diplomová práca pojednáva o zisteniu tržnej hodnoty konkrétnej nehnuteľnosti na základe analýzy problémovej situácie. Súčasne sa v nej vymedzujú a popisujú potrebné činnosti pri spracovaní ocenenia, realizácii ...
 • Marketingová komunikace realitní kanceláře 

  Hrdličková, Magdalena
  Tato závěrečná práce se věnuje podrobnému zpracování fungování realitní kanceláře, jejímu marketingovému mixu se speciálním zaměřením na služby a především marketingové komunikaci vybrané realitní kanceláře. Tato práce ...
 • Předběžné hodnocení budovy školy před modernizací 

  Kožušník, Vítězslav
  Diplomová práce řeší problematiku předběžného hodnocení budov. Popisuje účely stavebně-technických posudků, zejména pak ověření stavu budov, způsoby zjištění skrytých vad či poruch. Dále popisuje výhody provedení stavebně ...
 • Vyhodnocení efektivity zásahů složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje u dopravních nehod 

  Fiala, Jiří
  Cílem této diplomové práce je vyhodnotit efektivnost nasazení sil a prostředků všech základních složek integrovaného záchranného systému při řešení dopravní nehody. V práci se nachází vyhodnocení, zda může změna systému ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Třebíči 

  Fialová, Petra
  Územní plánování, územní plán, administrativní cena, tržní cena, zemědělský pozemek, stavební pozemek.
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hartman, Martin
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením aktuálního stavu informačního systému vybrané firmy (působící v oblasti prodeje aut) a návrhu změn, které by vedly k odstranění zjištěných nedostatků. Při zhodnocení skutečného stavu ...