Now showing items 1-20 of 122

 • Řízení rizik ve službách: založení malé kavárny 

  Dostál, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení malé kavárny. Na základě vypracování kritické analýzy rizik, marketingového výzkumu, analýzy trhu a analýzy trhu pomocí dotazníku má tato práce za úkol ...
 • Rizika marketingových aktivit na internetu 

  Bezděková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou rizik pojicích se s marketingovými aktivitami vybrané společnosti. Teoretická část definuje pojmy související s marketingem a riziky. Praktická část se zabývá samotnou analýzou rizik ...
 • Bezpečnost systému přepravy materiálů a nebezpečných látek 

  Klímová, Zdeňka
  Úkolem diplomové práce bylo zhodnotit současný stav bezpečnostního systému přepravy materiálů a nebezpečných látek. V teoretické části pohlížím na danou problematiku jako celek a snažím se nalézt všechna krizová místa. ...
 • Pojistné podvody 

  Hradilová, Zuzana
  Diplomová práce popisuje problematiku pojistných podvodů v České republice. Práce je rozdělena do několika samostatných celků. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou podvodu jako takového, jeho klasifikací, ...
 • Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích 

  Machátová, Miroslava
  MACHÁTOVÁ, M. Zhodnocení rizik obchodování na mezinárodních trzích. Diplomová práce. Brno: 2014. Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou rizik a přínosů, jež mohou nastat při obchodování na vybraných mezinárodních ...
 • Koncentrace pevných částic v ovzduší vybraných lokalit města Brna a jejich zdravotní rizika 

  Bulejko, Pavel
  Tato práce se zabývá znečištěním ovzduší pevnými prachovými částicemi v lokalitách města Brna. V teoretické části je pojednáno o možných zdrojích prachových částic, o chemickém složení a velikostní klasifikaci polétavých ...
 • Srovnávací analýzy progresivních struktur řízení podniku 

  Batelková, Andrea
  Diplomová práce je vytvořena s cílem provedení srovnávacích analýz organizačních struktur podniku. Jsou určeny parametry pro srovnání. První srovnávací analýza je amoeba management systém s divizionální organizační strukturou. ...
 • Ochrana před nebezpečnými chemickými látkami 

  Pajpachová, Veronika
  Téma ochrany obyvatelstva je v dnešní době velmi aktuální. Ukazuje se, že běžný občan České republiky není schopen v případě mimořádné události chránit svůj majetek, zdraví ani život. Tato diplomová práce je zaměřena na ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Studený, Radim
  Práce se zabývá problematikou informačních systému. Obsahuje analýzu současného stavu systému a jsou využity metody rizikové analýzy. Na základě těchto analýz a metod je vytvořen návrh informačního systému pro podnik, ...
 • Ocenění nemovitostí výrobního areálu s možným alternativním odprodejem části areálu 

  Pilátová, Lucie
  Hlavním cílem magisterské práce je analýza metod oceňování výrobního podniku. Magisterská práce je kromě úvodu a závěru členěna do několika dílčích kapitol. Teoretická část práce seznamuje s jednotlivými přístupy, které ...
 • Jištění rizik stavebního díla v předinvestiční fázi 

  Dusilová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá vytipováním a poté jištěním rizik projektu rodinného domu ve Velkém Oseku. Teoretická část obecně pojednává o projektu, samotném riziku a riziku vyskytujícím se v předinvestiční fázi projektu ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské čtvrti Brno - Královo Pole 

  Novotný, Lukáš
  Touto diplomovou prací bych chtěl popsat vývoj rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Královo Pole. Moje diplomová práce se bude zabývat tímto městskou částí od její historie až po dnešní dny. V této práci budou popsány ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků ve vybrané lokalitě v Přerově 

  Kuča, Jiří
  Úkolem diplomové práce je posoudit vliv územního plánování na cenu pozemk ve vybrané lokalit v Perov. Práce je rozdlena na dv ásti. Teoretická ást se zabývá právními aspekty územního plánování a popisem vybrané lokality. ...
 • Analýza rizik projektu 

  Kunc, Aleš
  Diplomová práce je zaměřena na proces řízení projektových rizik ve společnosti ČKD Blansko Holding, a. s. Na základě analýzy průběhu realizace obchodního případu je doporučen vhodný rozsah metodiky managementu rizik. Návrh ...
 • Oceňování nemovitostí pro potřeby pojišťovnictví - RD v Lipovci poškozený vichřicí. 

  Kolmačková, Lucie
  Cílem mé diplomové práce je zjistit výši pojistného plnění na konkrétním případě, a to na rodinném domě v Lipovci. V úvodu práce definuji základní pojmy, které jsou nutné pro uvedení do dané problematiky. V teoretické části ...
 • Rozdíl mezi cenou zjištěnou rekreační chaty a rekreačního domku o stejné velikosti v Moravskoslezském kraji 

  Kvašňovský, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vymezením základních pojmů a vybraných metod ocenění. Dále definuje stavby pro rodinnou rekreaci. Hlavní část práce je věnována popisu vybrané stavby pro individuální rekreaci a její umístění do ...
 • Vliv stavebních úprav na cenu polyfunkčního domu 

  Fibich, Marek
  Ocenění nemovitých věcí se provádí pro různé účely. Tato práce bude analyzovat rozdíly mezi těmito způsoby ocenění pro případ ocenění polyfunkčního domu před a po navržených stavebních úpravách.
 • Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 

  Kmínek, František
  Předmětem diplomové práce je tvorba analýzy rozhodovacího procesu spotřebitelů v podmínkách rizika. Čtenářům práce poskytuje informace o způsobech jak riziko eliminovat, které skupiny lidí riziko vyhledávají a jak se při ...
 • Dopravní nehoda jako traumatická situace. 

  Bednářová, Denisa
  Diplomová práce se vztahuje k problematice dopravních nehod a jejich prevence na území České republiky, které jsou v dnešní moderní společnosti chápány jako negativní jev. Diplomová práce je z hlediska obsahové náplně ...
 • Návrh metodiky výběru vhodného pojistného produktu v oblasti neživotního pojitění jako ochrany spotřebitele proti riziku 

  Danihelková, Martina
  Cílem diplomové práce s názvem „Návrh metodiky výběru vhodného pojistného produktu v oblasti neživotního pojištění jako ochrany spotřebitele proti riziku“ je navrhnout čtenářům metodiku, kterou se mohou řídit při výběru ...