Recent Submissions

 • Ocenění podniku Kornfeil spol. s r.o. 

  Herůfková, Jitka
  Tato práce je zaměřena na aplikaci oceňovacích metod na vybraný podnik Kornfeil spol. s r.o. V práci jsou charakterizovány metody oceňování a popsán postup, jak metody ocenění aplikovat na vybraný podnik. Práce popisuje ...
 • Analýza metod ocenění výrobního areálu 

  Krechler, Ondřej
  Tato diplomová práce srovnává vybrané způsoby ocenění nemovitostí, se kterými se lze setkat při oceňování výrobního areálu. V teoretické části se diplomová práce zabývá vysvětlením základních pojmů a popisem metod, které ...
 • Ocenění e-shopu 

  Mácová, Romana
  Tématem diplomové práce je ocenění vybraného e-shopu. Pro tento účel budou zpracovány teoretické poznatky včetně definování klíčových slov a metod ocenění. Tyto poznatky budou uvedeny v teoretické části práce. Praktická ...
 • Analýza podmínek kabotáže v silniční nákladní dopravě ve vybraném státě EU 

  Večeřa, Petr
  Předkládaná práce popisuje úpravu podmínek pro výkon kabotáže v silniční nákladní dopravě, a to v zohlednění současného i minulého vývoje na úrovni EU i dopravní politice EU zakotvené v primárním právu. Současné změny na ...
 • Vliv zateplení objektu na návrh zdroje tepla 

  Šverák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem zateplení objektu na návrh zdroje tepla. Teoretická část popisuje historický vývoj stavebnictví, počátky zateplování a základní pojmy spojené s výpočtem tepelných ztrát. V úvodu praktické ...
 • Oceňování nemovitostí typu letní tábor 

  Šťastný, Miroslav
  Diplomová práce „Oceňování nemovitostí typu letní tábor“ je zaměřena na evidenci a ocenění veškerého nemovitého majetku, který tvoří součásti a příslušenství letního tábora u Vranovské přehrady. Teoretická část se zabývá ...
 • Softwarová podpora analýzy rizik 

  Psota, Michal
  Tato práce se zabývá teoretickým popisem možností řízení rizik především v oblasti informačních technologií a popisuje metody sloužící k analýze rizik. Rozebrané metody jsou analýza stromu událostí, analýza stromu poruch, ...
 • Reálné dělení nemovitostí - multifunkčního objektu 

  Lužný, Vítězslav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku posouzení možnosti reálného rozdělení posuzované nemovitosti jako možnosti při vypořádání spoluvlastnictví, když nedojde k dohodě mezi spoluvlastníky. V rámci teoretické části ...
 • Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Ivančicích způsobenou požárem 

  Chrástová, Šárka
  Cílem práce je stanovit výši pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Ivančicích způsobenou požárem. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá problematikou ...
 • Užívané metodiky oceňování pro účely UniCredit Bank a ČSOB 

  Mareš, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá analýzou postupů při oceňování nemovitostí dle metodik používaných u bank UniCredit Bank a ČSOB. V diplomové práci je proveden popis zásad ocenění majetku, zmíněny jsou základní pojmy z bankovnictví. ...
 • Řízení rizik firmy za použití nástrojů analýzy dat 

  Halamová, Kateřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na řízení rizik vybrané firmy za užití nástrojů analýzy dat. Práce obsahuje celkem tři hlavní části. První část je zaměřena na úvod a představení vybrané firmy a je zde provedena analýza ...
 • Metody hodnocení rizik prostřednictvím fuzzy logiky 

  Kovář, Kamil
  Diplomová práce pojednává o problematice fuzzy logiky, fuzzy množin a o operacích s nimi. Dále je v práci popsán postup kvantifikace rizik prostřednictvím fuzzy množin, proces fuzzyfikace, defuzzyfikace a jejich aplikace ...
 • Vliv stavebních úprav na cenu nemovitosti typu rodinný dům v lokalitě Hrotovice a okolí 

  Kolouchová, Hana
  Cílem diplomové práce je porovnat rozdíl zjištěných cen nemovitosti před provedením rekonstrukce a po provedení rekonstrukce se skutečnou cenou provedené stavební úpravy a určit, zda stavební úpravy nemovitosti zvýší cenu ...
 • Analýza vlivu zateplení na cenu bytové jednotky v Opavě 

  Adamus, Aleš
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu zateplení na cenu bytové jednotky v Opavě. V teoretické části se práce zabývá tématikou oceňování, energetickou náročností budov a technicko-ekonomickým vyhodnocením. V praktické ...
 • Posouzení vlivu vzdálenosti od města Litomyšle na obvyklou cenu vybraných rodinných domů 

  Sýkora, Josef
  Diplomová práce „Posouzení vlivu vzdálenosti od města Litomyšle na obvyklou cenu vybraných rodinných domů“ má za úkol popsat používané metody, které slouží k oceňování nemovitostí a u vybraných metod provést jejich porovnání. ...
 • Aktualizace Naegeliho metody třídy polohy pro oceňování stavebních pozemků v ČR 

  Fuksová, Romana
  Předmětem této diplomové práce je ověření použitelnosti resp. aktualizace Naegeliho metody třídy polohy pro oceňování stavebních pozemků v ČR, stanovení cen, porovnání jejich vzájemného poměru a srovnání s cenami z cenové ...
 • Komplexní identifikace rizik při výkonu praxe pediatra 

  Valachová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou „Komplexní identifikace rizik při výkonu praxe pediatra“. Výkon praxe pediatra je rizikovou profesí, při které se lékař a jeho personál vystavují riziku ohrožení vlastního zdraví. ...
 • Analýza rizik ve společnosti STAVBA krbů, s.r.o. 

  Vašatová, Veronika
  Předmětem diplomové práce Analýza rizik ve společnosti STAVBA krbů s.r.o. je identifikace rizik, jejich analýza a návrh opatření pro jejich snížení. První část práce obsahuje vymezení problémové situace a problému a zabývá ...
 • Management rizik v podniku Technické služby Jeseník a.s. 

  Lukáč, Michal
  Diplomová práce řeší problematiku řízení rizik v projektu regionálního aquaparku Jeseník s cílem identifikovat rizika spojená s realizací tohoto projektu. Takto nastavený proces řízení rizik je svým charakterem a expertností ...
 • Využití moderních kamerových systémů při analýze silničních nehod 

  Habart, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití videozáznamu při analýze dopravních nehod. Jsou zde popsány statické i dynamické kamerové systémy. Dále je zde vysvětlen princip fungování digitální kamery, dalších souvisejících ...

View more