Show simple item record

Characterization of Secondary Created Structures in PN Junctions of Silicon Solar Cells

dc.contributor.advisorKoktavý, Pavelcs
dc.contributor.authorŠicner, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T18:02:48Z
dc.date.available2018-10-21T18:02:48Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠICNER, J. Charakterizace sekundárně vytvořených struktur v PN přechodech křemíkových solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88256cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/43118
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem a charakterizací sekundárně vytvořených struktur v PN přechodech krystalických křemíkových solárních článků. Pojmem sekundárně vytvořené struktury jsou myšleny struktury vytvořené za účelem potlačení negativního vlivu lokálních defektů a hran na funkci solárního článku. To jsou v prvním případě především laserem vytvořené zářezy sloužící pro izolaci hran solárních článků. Dále pak sekundárně vytvořenou strukturou rozumíme úpravu defektní oblasti pomocí odprašování fokusovaným iontovým svazkem. Teoretická část práce se zabývá stručným úvodem do problematiky solárních článků, je zde uvedena fyzikální podstata solárního článku a technologie spojené s problematikou solárních článků. Experimentální část začíná popisem použitých experimentálních metod. Pro nedestruktivní diagnostiku byly použity metody jak elektrické (VA charakteristiky, šumové charakteristiky), tak i metody optické (měření lokálního vyzařování – CCD kamera, termokamera, lock-in termografie). Dále pak bylo využito skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) vybaveného technologií odprašování pomocí iontového svazku (FIB). Postupně jsou zde uvedeny jednotlivé výsledky charakterizace laserem vytvořených struktur. Tyto dílčí výsledky jsou zakomponovány do vytvořené komplexní metodiky pro charakterizaci laserem vytvořených struktur. Experimentální část je pak zakončena prezentací výsledků z výzkumu využití technologie fokusovaného svazku iontů pro odprašování defektních oblastí solárních článků.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the study and characterization of secondary created structures in PN junction of silicon solar cells. Secondary created structure is the term which means the structures created for the purpose of suppressing the negative influence of local defects and edges of the solar cell. This means in particular laser notches used to isolate the edges. Furthermore, the secondary created structure means modification defective area using focused ion beam milling. Theoretical part of this work deals with short introduction to the topic of solar cells. There are mentioned the physical nature of the solar cell and the technology associated with the issue of solar cells. Experimental section begins with a description of the experimental methods. For diagnostic methods were used both electrical (UI characteristics, noise characteristics) and optical methods (measuring local radiation - CCD camera, thermal imager, lock-in thermography). Furthermore, there was also used a scanning electron microscope (SEM) equipped with technology using Focused Ion Beam (FIB). Sequentially there are presented individual results of characterization of created structures by laser. These partial results are incorporated into a comprehensive methodology developed for characterizing laser-created structures. The experimental part is finished by a presentation of the results of the research use of focused ion beam technology for sputtering defective areas of solar cells.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKřemíkové solární článkycs
dc.subjectnedestruktivní diagnostikacs
dc.subjectlokální defektycs
dc.subjectlaserová izolacecs
dc.subjectodprašování pomocí FIBcs
dc.subjectnáhradní modely.cs
dc.subjectSilicon solar cellsen
dc.subjectnondestructive diagnosticsen
dc.subjectlocal defectsen
dc.subjectlaser isolationen
dc.subjectFIB millingen
dc.subjectreplacement models.en
dc.titleCharakterizace sekundárně vytvořených struktur v PN přechodech křemíkových solárních článkůcs
dc.title.alternativeCharacterization of Secondary Created Structures in PN Junctions of Silicon Solar Cellsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-12-10cs
dcterms.modified2015-12-11-07:44:49cs
thesis.disciplineFyzikální elektronika a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav fyzikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid88256en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:41:21en
sync.item.modts2021.11.22 21:41:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČíp, Ondřejcs
dc.contributor.refereeNavrátil, Vladislavcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeedoc. Ing. Vlasta Sedláková, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (člen) prof. Ing. Bohumil Koktavý, CSc. (člen) doc. RNDr. Pavel Moravec, CSc. (člen) prof. Ing. Karel Hájek, CSc. (člen) Ing. Ondřej Číp, Ph.D. - oponent (člen) prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. - oponent (člen)cs
but.defencePředložená disertační práce je zaměřena na studium a charakterizaci sekundárních struktur vytvořených za účelem potlačení defektů a hran na křemíkových solárních článcích. Doktorand podal přehled dosavadního stavu problematiky, definoval cíle práce, presentoval jejich splnění a zdůraznil vlastní přínos k této problematice. V rozpravě zodpověděl řadu dotazů týkajících se technologie solárních článků, jejich charakterizace a vlivu defektů na sledované charakteristiky. Komise konstatovala, že obhajoba disertační práce proběhla úspěšně, dosažené výsledky jsou vysoce originální a jsou přínosem pro další rozvoj oboru nedestruktivní diagnostiky solárních článků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika a komunikační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record