Show simple item record

Multidimensional Liquid Phase Separations

dc.contributor.advisorKahle, Vladislavcs
dc.contributor.authorŠesták, Jozefcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:59:09Z
dc.date.available2019-04-03T22:59:09Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠESTÁK, J. Vícerozměrné separace v kapalné fázi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other88255cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/43137
dc.description.abstractDizertační práce se zabývá problematikou vícerozměrných separací v kapalné fázi. Tyto separační techniky jsou vyvíjeny ve snaze splnit současné požadavky kladené na analýzu velmi složitých vzorků, jejichž komponenty jsou teplotně nestálé, mají nízkou tenzi par nebo vysokou molekulovou hmotnost a nelze je analyzovat s využitím dvourozměrné (2D) plynové chromatografie. V teoretické části práce jsou vysvětleny koncepty píkové kapacity a ortogonality. Vysokoúčinná kolonová kapalinová chromatografie (HPLC) a vysokoúčinná kapilární elektroforéza (HPCE) jsou zde chápány jako nejvhodnější jednorozměrné kapalinově-separační techniky pro realizaci vícerozměrných separací v kapalné fázi, jelikož s nimi lze realizovat automatizované provedení vícerozměrné separace navíc s možností on-line spojení s hmotnostní spektrometrií. V experimentální části je popsána konstrukce zjednodušeného miniaturizovaného kapalinového chromatografu. Původní koncept byl rozšířen o možnosti přípravy gradientů mobilní fáze. Funkce systému byla demonstrována na gradientové separaci směsi alkylfenonů, peptidů z tryptického digestu BSA a směsí nitrolátek. Popsaný LC systém byl použit jako základ několika dvourozměrných separačních platforem. Realizována byla HILIC-MALDI-MS analýza glykanů, dvourozměrná separace peptidů z tryptického digestu BSA využívající off-line spojení kapilární izoelektrické fokusace s vyvinutým gradientovým miniaturizovaným LC systémem a platforma umožňující realizaci on-line dvourozměrné kapalinové chromatografie v módech IEC×RPLC, RPLC×RPLC a HILIC×RPLC. Prezentované výsledky podporují správnost uvažovaného konceptu.cs
dc.description.abstractThis dissertation is dedicated to the topic of multidimensional liquid phase separations. This separation techniques are developed for analysis of complex samples containing thermally labile, low volatile or high molecular weight components that can´t be analysed by two-dimensional (2D) gas chromatography. Concepts of peak capacity and orthogonality are explained and various methods of their determination are stated in theoretical part of dissertation. High performance column liquid chromatography (HPLC) and high performance capillary electrophoresis (HPCE) are suggested as the most suitable methods for automated multidimensional liquid phase separations on-line coupled to mass spectrometry. Configuration of simplified miniaturized liquid chromatograph is described in experimental part of this thesis. Original concept of the system has been extended by simple mobile phase gradient generation technique. Correct function was demonstrated on repeatable separation of alkylphenones, peptides, nitroaromatics, and nitroesters. This system has been utilized as a base for a couple of simple two-dimensional separation platforms for HILIC-MALDI-MS analysis of glycans, for separation of peptides based on off-line coupling of isoelectric focusing and capillary liquid chromatography, and finally for on-line IEC×RPLC, RPLC×RPLC, and HILIC×RPLC two-dimensional liquid chromatography. Correct operation of submitted platforms has been proved.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDvourozměrné separacecs
dc.subjectSeparace v kapalných fázíchcs
dc.subjectPíková kapacitacs
dc.subjectOrtogonalitacs
dc.subjectVysokoúčinná kapalinová chromatografiecs
dc.subjectKapilární elektroforézacs
dc.subjectHmotnostní spektrometriecs
dc.subject2D instrumentacecs
dc.subjectSložité směsics
dc.subjectLiquid phase separationsen
dc.subjectTwo-dimensional separationsen
dc.subjectPeak capacityen
dc.subjectOrthogonalityen
dc.subjectHigh performance liquid chromatographyen
dc.subjectCapillary electrophoresisen
dc.subjectMass spectrometryen
dc.subject2D instrumentationen
dc.subjectComplex mixturesen
dc.titleVícerozměrné separace v kapalné fázics
dc.title.alternativeMultidimensional Liquid Phase Separationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-10-16cs
dcterms.modified2015-10-18-20:55:38cs
thesis.disciplineChemie životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid88255en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:17:27en
sync.item.modts2021.11.22 23:21:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeČáslavský, Josefcs
dc.contributor.refereePulkrabová, Janacs
dc.contributor.refereeČesla, Petrcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Pulkrabová, CSc., oponent (člen) doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., oponent (člen) Ing. Petr Česla, Ph.D., oponent (člen) prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) Ing. Ludmila Mravcová, Ph.D. (člen)cs
but.defencePředsedkyně komise představila doktoranda a předala mu slovo. Následovala powerpointová prezentace, v níž doktorand shrnul podstatné výsledky své práce. Byly přečteny tři oponentské posudky, všechny kladné a všechny doporučovaly práci k obhajobě. Celkově byla práce hodnocena jako vynikající po všech stránkách jak oponenty, tak ostatními členy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record