Show simple item record

PROGRESSIVE PRODUCTION PROCESSES AND SIMULATION OF STRUCTURES AND PROPERTIES OF SPHEROIDAL GRAPHITE CAST IRON

dc.contributor.advisorŠenberger, Jaroslavcs
dc.contributor.authorMusilová, Ivetacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:31Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:31Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMUSILOVÁ, I. PROGRESIVNÍ VÝROBNÍ POSTUPY A MODELOVÁNÍ STRUKTUR A VLASTNOSTÍ LITIN S KULIČKOVÝM GRAFITEM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other34083cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4375
dc.description.abstractPráce se zabývá posouzením vazeb mezi progresivními technologickými postupy výroby litin s kuličkovým grafitem a jejich strukturními vlastnostmi. Hlavním cílem práce je objasnění příčinných souvislostí mezi parametry navržených výrobních technologií litin (zahrnuje vybrané varianty modifikace a očkování taveniny a parametry její krystalizace, tuhnutí a chladnutí ve slévárenské formě), strukturou a chemickou heterogenitou prvků v této struktuře. K bližší specifikaci výše uvedených vazeb byl využit prostorový model růstu grafitu kulového tvaru, který vznikl na FSI VUT v Brně. Na základě aplikace tohoto modelu na experimentálně získaná data byla ověřena jeho použitelnost pro praxi. Zmiňovaný model U GRAFIT 20 autorů Stránského a Milliona počítající segregaci v rámci eutektické buňky zatím nebyl ve větším rozsahu použit pro predikci segregace v reálných podmínkách. Na základě uvedeného modelu byla tedy u experimentálních taveb zjištěna mikrosegregace v rámci „průměrně“ buňky. Mikrosegregace byla popsána indexem segregace a indexem heterogenity. Vypočtené hodnoty indexu segregace a heterogenity pak byly porovnány s hodnotami experimentálně ověřenými. Na základě porovnání vypočtených a naměřených hodnot byla posouzena možnost dalšího použití uvedeného modelu v praxi.cs
dc.description.abstractThe thesis is concerned with relationships between progressive technological processes of spheroidal graphite cast iron’s production and their structural properties. The aim of the work is to explain causal relationship between parameters of the proposed manufacturing technology of the iron type given (involving selected variants of modification and inoculation of melt and the parameters of melt crystallization, solidification and cooling down in a mould), their structure and even chemical heterogeneity of elements in this structure. For close specification of presented relationships three-dimensional model of spheroidal graphite growth was used, which was developed at the Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering. Its usability in praxis has been verified on the basisis of the application of this model on experimentally acquired data. The U GRAFIT 20 model of the authors Stránský and Million counting segregation in the frame of eutectic cell has not still been used for prediction of segregation in real condition in greater extent. On the basis of the above mentioned model microsegregation within “on average” of the cell has been discovered during experimental melts. Microsegregation has been described by segregation and heterogeneity indexes. Calculated values of segregation and heterogeneity indexes have been compared with experimentally verified values. On the basis of comparison of calculated and measured values the possibility of further usage of the mentioned model in praxis has been explored.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLitina s kuličkovým grafitemcs
dc.subjectchemická heterogenitacs
dc.subjectmodel růstu kuličkového grafitucs
dc.subjectindex segregacecs
dc.subjectindex heterogenitycs
dc.subjectSpheroidal graphite cast ironen
dc.subjectchemical heterogeneityen
dc.subjectmodel of nodular graphite growthen
dc.subjectindex of segregationen
dc.subjectindex of heterogeneityen
dc.titlePROGRESIVNÍ VÝROBNÍ POSTUPY A MODELOVÁNÍ STRUKTUR A VLASTNOSTÍ LITIN S KULIČKOVÝM GRAFITEMcs
dc.title.alternativePROGRESSIVE PRODUCTION PROCESSES AND SIMULATION OF STRUCTURES AND PROPERTIES OF SPHEROIDAL GRAPHITE CAST IRONen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-11-25cs
dcterms.modified2010-12-08-10:57:34cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid34083en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:04:41en
sync.item.modts2019.05.18 13:24:18en
dc.contributor.refereeMores, Antoníncs
dc.contributor.refereePacal, Bohumilcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record