Show simple item record

Development of Instrumentation and Methodology in Proteomic and Environmental Analysis

dc.contributor.advisorKlepárník, Karelen
dc.contributor.authorHezinová, Věraen
dc.date.accessioned2019-04-03T22:59:08Z
dc.date.available2019-04-03T22:59:08Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationHEZINOVÁ, V. Vývoj instrumentace a metodiky v proteomické a environmentální analýze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other48814cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4810
dc.description.abstractTato práce je zaměřena jak na cílený tak na přehledný přístup ve studiu proteomiky. Cílená proteomika přináší informace o přítomnosti proteinu a jeho lokalizaci v buňce či tkáni pomocí luminiscenčních značek na bázi kvantových teček, zatímco přehledná proteomika se zabývá identifikací změn v proteomu dvou nebo více jedinců stejného druhu vystavených různým podmínkám. Protože proteomika vyžaduje vysoce citlivé separační a identifikační techniky, byly v této práci ověřeny různé metody zlepšení citlivosti kapilární elektroforézy s hmotnostní detekcí. Použití rozhraní s kapalinovým spojem pro spojení těchto dvou technik, které zajišťuje vyšší citlivost analýz, bylo také ověřeno analýzou metabolitů etanolu a kokainu v lidské moči. Zavedené techniky instrumentace jsou využitelné při posouzení vlivu významných faktorů životního prostředí na živé systémy jak na buněčné tak na molekulární úrovni.en
dc.description.abstractThis work is focused on both targeted and comprehensive approaches of proteomic studies. The targeted proteomics brings information about protein presence and localization in a cell or tissue using luminescence labels based on quantum dots, while the comprehensive approach deals with the identification of changes in proteomes of two or more specimens of the same organism that have grown in various conditions. Since the proteomics requires high sensitive separation and identification techniques, various methods of sensitivity improvement in capillary electrophoresis - mass spectrometry were verified in this work. The use of a liquid junction interface as a hyphenation between these two techniques ensures a higher sensitivity of analyses. This was verified also by the analysis of ethanol and cocaine metabolites in human urine. The developed instrumentation and methodology are utilizable for the estimation of the influence of important environmental factors on living systems at the cellular as well as molecular levels.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectcílená proteomikaen
dc.subjectkvantové tečkyen
dc.subjectimunoluminiscenční sondyen
dc.subjectpřehledná proteomikaen
dc.subjectkapilární elektroforéza s hmotnostní spektrometriíen
dc.subjectrozhraní s kapalinovým spojemen
dc.subjecttargeted proteomicscs
dc.subjectquantum dotscs
dc.subjectimmunoluminescent probescs
dc.subjectcomprehensive proteomicscs
dc.subjectcapillary electrophoresis with mass spectrometrycs
dc.subjectliquid junction interfacecs
dc.titleVývoj instrumentace a metodiky v proteomické a environmentální analýzeen
dc.title.alternativeDevelopment of Instrumentation and Methodology in Proteomic and Environmental Analysiscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-12-16cs
dcterms.modified2012-01-18-11:31:30cs
thesis.disciplineChemie životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid48814en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:29:26en
sync.item.modts2020.03.31 01:57:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBobáľová, Janetteen
dc.contributor.refereeLubal,, Přemyslen
dc.contributor.refereeČáslavský, Josefen
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., oponent (člen) Ing. Janette Bobáľová, CSc., oponent (člen) doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D., oponent (člen) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen)cs
but.defencePředseda komise zahájil obhajobu dizertační práce, představil doktorandku Ing. Hezinovou, pohovořil o jejích publikacích a účastech na konferencích a předal jí slovo. Poté proběhla powerpointová prezentace, v níž byly shrnuty nejvýznamnější výsledky práce. Oponenti přečetly posudky, všechny byly kladné a doporučovaly udělení titulu Ph.D. Doktorandka velmi uspokojivým způsobem zodpověděla dotazy obsažené nejen v posudcích ale také otázky vzešlé z diskuze, která proběhla v druhé části obhajoby.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record