Recent Submissions

 • Meze pohybu a kvantifikace množství dnových splavenin pro štěrkonosné toky 

  Roušar, Ladislav
  Disertační práce se podrobně a přehledně zabývá mechanikou počátku pohybu dnových splavenin pro štěrkonosné toky. Práce na základě teoretických poznatků, experimentálních výzkumů, numerických modelů a terénního šetření ...
 • Využití umělého spékaného kameniva vyráběného z pevných energetických odpadů do betonu 

  Batelka, Michal
  Tato práce řeší problematiku zaměřenou na možnost zpracování dosud nevyužívaného materiálu v podobě černouhelných hlušin. Práce zahrnuje mj. výrobu, její optimalizaci a využití nového druhu umělého kameniva při výrobě ...
 • Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetických dřevostaveb 

  Bečkovská, Tereza
  Disertační práce je zaměřena na optimalizaci návrhu moderních dřevostaveb. Jelikož je toto téma velmi obsáhlé, podrobně se práce věnuje problematice šíření vlhkosti obálkou budovy. V úvodní části jsou shrnuty poznatky z ...
 • Napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu 

  Sobek, Jakub
  Předkládaná disertační práce se zaměřuje, jak již samotný název napovídá, na analýzu napjatostních aspektů kvazikřehkého lomu. To jest lomu kompozitních materiálů s cementovou matricí (jako je beton, malta, omítky apod.), ...
 • Návrh metodiky stanovení součinitele drsnosti otevřených koryt 

  Smelík, Lukáš
  Stanovení neměřitelného parametru, Manningova součinitele drsnosti, je komplexní úloha, kterou se hydraulika otevřených koryt zabývá již přes 200 let. Pro účely jednodimenzionálního modelování hladin v korytech toků ...
 • Kalibrace snímačů pro multispektrální datovou fúzi v mobilní robotice 

  Kalvodová, Petra
  Tato práce se zabývá datovou fúzí, kalibrací senzorických systémů robotu Orpheus-X3 a mapovacího robotu EnvMap. Tyto roboty jsou součástí robotického systému Cassandra, který slouží pro průzkum člověku nebezpečných nebo ...
 • Likvidace biotických škůdců prostřednictvím EMW záření 

  Sobotka, Jindřich
  Možnost využití vysokofrekvenčního elekromagnetického záření ve stavebnictví není žádná novinka. Různých experimentů s vysoušením stavebních materiálů, či i likvidací biotických škůdců staveb byla uskutečněna celá řada. V ...
 • Ověření spolupůsobení základové desky a piloty 

  Kozáková, Marcela
  Předkládaná dizertační práce se zabývá otázkou spolupůsobení plošného zakládání prostřednictvím základové desky a hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot v případě skeletové konstrukce. Konkrétně je problematika ...
 • Systémy TZB v nemovitých památkách 

  Maurerová, Lenka
  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou systémů TZB (konkrétně vytápěním, větráním a klimatizací, stíněním), které zajišťují požadované interní mikroklima v nemovitých památkách. V práci se tak vzájemně prolíná ...
 • Experimentální ověření stability kapalinových soustav 

  Petrůjová, Hana
  Disertační práce spadá do oblasti tvorby vnitřního prostředí a zabývá se hydraulikou teplovodních otopných soustav s vřazeným hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků. Tento dříve hojně používaný prvek v otopné soustavě, ...
 • Optimalizace dopravní sítě 

  Všetečka, Martin
  Práce se zabývá návrhem optimalizačního algoritmu využívajícího genetický algoritmus. Optimalizační úloha je předvedena na problematice levého odbočení, které splňuje předpoklady pro systematickou optimalizaci - komplexnost ...
 • Metodika řešení masivních úloh v GIS 

  Opatřilová, Irena
  Disertační práce se zabývá problematikou řešení masivních úloh v GIS. Tyto úlohy zpracovávají geografická data velkých objemů a různých formátů. Práce popisuje teoretický rozbor složitosti úloh a možnosti optimalizace ...