Now showing items 1-20 of 427

 • Marketingová strategie pro společnost Chaudry&Goraya s.r.o. 

  Sedláková, Jitka
  Diplomová práce je zaměřena na okruh problémů, které se týkají marketingové strategie. Teoretická část je věnována marketingu a pojmům s ním spojených. V další části je analyzován současný stav společnosti Chaudry&Goraya ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Vůjtová, Alice
  Cílem této diplomové práce je stanovit odhad hodnoty podniku XY, s.r.o., který se za-bývá přesnou kovovýrobou. Práce je určena pro potřeby managementu podniku pro fi-nanční rozhodování, s cílem stanovení odhadu hodnoty pro ...
 • Posouzení finanční situace podniku pomocí analýzy časových řad 

  Chroboczek, David
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybraného e-shopu spotřební elektroniky s názvem czc.cz. Pro toto zhodnocení se použije analýza časových řad, díky které bude možno predikovat budoucí vývoj vybraných ...
 • Vyhodnocení penzijních fondů s využitím fuzzy logiky 

  Jesenská, Alžbeta
  Cielom diplomovej prace je vytvorenie expertného systému založeného na modeloch fuzzy logiky v programoch Excel a MATLAB, pomocou ktorého je možné ohodnotiť rôzne dôchodkové fondy a ďalšie finančné produkty. Vzhľadom na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tučková, Petra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, který se zaměřuje na výrobu gumárenských výrobků a technických pěn. Posuzovaným obdobím je rozmezí let 2010 – 2014. V teoretické části jsou vymezeny základní ...
 • Plán marketingovej komunikácie pre prémiové vlakové zájazdy 

  Gálik, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na plán marketingovej komunikácie vybranej spoločnosti. Špecifikuje marketing, marketingovú komunikáciu a analytické nástroje marketingového výskumu. Práca obsahuje odporúčania na zlepšenie ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Balášová, Silvie
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Isolit Bravo spol. s r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2014. Ocenění je stanoveno na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Racionalizace výrobních procesů v podniku 

  Novakov, Ivan
  Diplomová práca sa zaoberá racionalizáciou výrobných procesov v podniku Honeywell Safety Products Partizanske s.r.o.. Cieľom práce je zmapovať súčasný stav procesov, ktoré úzko súvisia s výrobnou činnosťou, nájsť príčiny ...
 • Marketingový plán pro expanzi společnosti Torrsen Sports s.r.o. 

  Kotolan, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového plánování. V teoretické části jsou rozebrány poznatky z odborné literatury vztahující se k danému tématu. V analytické části práce je rozebrán konkrétní příklad ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Mykhaylyk, Sergiy
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodnou metodu pro vyhodnocení dodavatelů průmyslových větráku pro společnost První brněnská strojírna a.s. (PBS Brno). Společnost existuje více než 200 let na trhu a má více než 100 ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti vstupující na český trh 

  Mazal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie slovenské společnosti Shirt Up, s.r.o. pro vstup na český trh. Společnost je malým producentem triček s potiskem a v současné době má zastoupení výhradně na Slovensku. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Smolík, Luboš
  Diplomová práce se soustředí na návrh změn pro potřeby dalšího rozvoje podnikání v obchodní firmě. Návrh změn bude vycházet ze závěrů provedené analýzy aktuálního stavu informačního systému a souvisejících procesů ve firmě. ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Lindovská, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizace výrobních procesů ve firmě Witzenmann Opava s využitím Value Stream Mapping. Cílem práce je na základě analýzy současného stavu toku hodnot navrhnout vhodné optimalizace a zakreslit ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Boštík, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na průběh zakázky v malém podniku Podlahy Lakomý, která se zabývá pracemi v oblasti podlahářství. Tato práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se věnuje teoretickým poznatkům, druhá ...
 • Návrh dobrovoľného reportingu v konkrétnom podniku 

  Jánov, Richard
  Diplomová práca sa zaoberá reportingom udržateľného rozvoja a jeho spôsobu podávania pravidelných správ. Cieľom prvej časti je priblížiť, charakterizovať a popísať teoreticko-metodolické prístupy spoločensky zodpovedného ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Holínek, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na návrh změn v informačním systému pro makléřskou společnost. První kapitola je věnována teoretickým východiskům, která jsou dále potřebná. Druhá část analyzuje vnější a vnitřní prostředí ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kovandová, Klára
  Diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu podnikatelského záměru na založení nového podniku z vybraného odvětví. Práce se dělí do tří částí. V první teoretické části jsou definována základní teoretická východiska související ...
 • Založení malé stolařské dílny 

  Kolman, Vlastimil
  Tato diplomová práce pojednává o založení malé stolařské dílny, se zaměřením na výrobu designového nábytku z palet. První část práce se zabývá teoretickým úvodem do podnikání, základními pojmy, podnikatelským plánem a ...
 • Investiční životní pojištění a individuální investování spojené s pojištěním 

  Kučová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá investičním životním pojištěním a jeho alternativami. Cílem práce je na základě analýzy a komparace konkrétních pojistných a investičních produktů vyhodnotit, zda je výhodnější využívat investičního ...
 • Návrh migrace části ICT infrastruktury do datového centra 

  Kočíbová, Iveta
  Tato Diplomová práce se zabývá návrhem migrace části ICT infrastruktury dvou lokalit mezinárodní společnosti do externího datového centra. Analyzuje současný stav ICT společnosti, popisuje virtualizační infrastrukturu a ...