Now showing items 21-40 of 439

 • Marketingová komunikace Střední odborné školy NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

  Gelnarová, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhů a provedení analýzy marketingové komunikace Střední odborné školy NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. Úvod práce vymezuje stanovené cíle, další kapitola obsahuje zpracovaná ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Salavová, Monika
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku ABC, s.r.o. pomocí výnosových metod k 1.3.2015. V první části jsou vymezena teoretická východiska. Druhá část se věnuje analýze současného stavu vybraného podniku, která ...
 • Finanční analýza firmy s podporou počítačového systému Maple 

  Horáková, Eva
  Tato diplomová práce se zaměřuje na finanční analýzu firmy TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY s.r.o. a srovnání s konkurenční firmou. Součástí je teorie obsahující vybrané finanční ukazatele a systém Maple, grafická znázornění i ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Honsová, Radka
  Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií společnosti. Tato společnost je značkovou prodejnou a servisem vozů Mercedes-Benz. Ve společnosti nejsou jasně stanovené cíle a marketingová strategie. Úkolem tedy bude ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hrdina, Norbert
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu a návrhom zmien informačného systému podniku pôsobiaceho v stavebníctve. V prvej časti je predstavená problematika a základné pojmy z oblasti informačných systémov, ...
 • Návrh marketingové strategie firmy vstupující na polský trh 

  Bui, Viktor
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro vstup společnosti UGO Trade s.r.o. na zahraniční, konkrétně na polský trh. Návrh je reakcí na silné postavení společnosti na českém trhu s čerstvými šťávami a ...
 • Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku 

  Kováč, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá priebehom zákazky spoločnosťou DIEFFENBACHER - CZ, hydraulické lisy, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou strojov a strojných dielcov pre drevospracujúci priemysel a výrobou hydraulických lisov. ...
 • Návrh guerillové kampaně pro společnost Baliarne obchodu Poprad 

  Svobodová, Karolína
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh guerillovej kampane pre spoločnosť Baliarne obchodu Poprad, a.s.. Teoretická časť vysvetľuje základné poznatky o reklame, jednotlivých typoch guerilly a slúži ako východisko empirickej ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Machala, Jan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením komunikačního mixu podniku a je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Obsah teoretické části slouží jako podklad ke zpracování analytické části, kde jsou provedeny ...
 • Úvěry poskytované malým a středním podnikům 

  Jablonická, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou úvěrování malých a středních podniků. V první části práce je uveden segment malých a středních podniků a jeho konkrétní vymezení. Další část se zabývá charakteristikou bankovních ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Vaněček, Martin
  Diplomová práce se zabývá tématem benchmarkingu jako součásti strategického řízení podniku v oblasti finanční výkonnosti. Cílem práce je prostřednictvím benchmarkingu zhodnotit relativní finanční výkonnost společnosti MESIT ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Hýbnerová, Anna
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie vybrané střední školy, s ohledem na zájem potenciálních uchazečů o studium. Specifikuje základní principy marketingu, zejména pak marketingu v oblasti školství. ...
 • Návrh kompetenčního modelu HR manažera působícího v mezinárodní korporaci etablované v České republice 

  Gutovská, Ivana
  Cílem této diplomové práce je vytvoření kompetenčního modelu HR konzultanta působícího v mezinárodní personální agentuře. V první části práce se věnuji terminologické definici pojmů a popisu kompetenčních modelů, které ...
 • Řízení projektů výrobních zakázek 

  Fiala, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením procesů u řízení projektů v podniku Alstom Power s.r.o.. Práce je rozdělena do tří základních částí – teoretická východiska práce, analytická a návrhová část. V teoretické části ...
 • Posouzení informačního sytému a návrhy na jeho zlepšení 

  Cebáková, Petra
  Tato diplomová práce popisuje teorii informačních systémů a metody hodnocení IS. Cílem práce je aplikovat teoretické znalosti na reálný podnik a zhodnotit efektivnost jejich informačního systému. Z výsledků analýz je ...
 • Návrh změn systému řízení identit ve firmě 

  Vokálek, Vojtěch
  Předmětem diplomové práce je prozkoumat integraci systému správy identit se systémem řízení bezpečnosti informací na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu. Upozornit společnost na nedostatky a podat ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Menoušek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením vhodného návrhu komunikační strategie pro internetový obchod Luxusní pera Brno. Řešení vychází z detailní analýzy obchodu. První část je věnována historickému vývoji marketingu a ...
 • Business Plan - Private Nursing Facilities 

  Pavlů, Dominik
  The core aim of this paper is to present a business plan that aims to realize a private nursing home facility. Firstly does the author outlines the basis of current private social services environment in Czech Republic and ...
 • Návrh aplikace age managementu ve vybrané společnosti 

  Chalupa, Pavel
  Cílem práce je navrhnout opatření, která mohou vést ke zmírnění rizik spojených se stárnutím zaměstnanců v rámci aplikace Age managementu ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se řízení ...
 • Financování nové výrobní haly 

  Králíková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru výstavby nové výrobní haly a nalezení nejlepšího způsobu jejího financování. V úvodu práce jsou představeny metody, pomocí kterých lze zhodnotit investiční záměr ...