Now showing items 1-20 of 439

 • Využití virtualizace v podnikovém prostředí 

  Bartík, Branislav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom riešenia pre fiktívnu spoločnosť XYZ s.r.o., ako ušetriť náklady vybudovaním výukového prostredia pre jej zamestnancov za účelom rozvíjať ich zručnosti a skúsenosti v danom obore. Toto ...
 • Návrh aplikace age managementu ve vybrané společnosti 

  Chalupa, Pavel
  Cílem práce je navrhnout opatření, která mohou vést ke zmírnění rizik spojených se stárnutím zaměstnanců v rámci aplikace Age managementu ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se řízení ...
 • Marketingová strategie start-up projektu 

  Urubek, Vladislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro start-up projekt. V teoretické části shrnuje poznatky z oblasti tvorby marketingových strategií na internetu. V praktické části je analyzován projekt včetně jeho ...
 • Posuzování synergických efektů u vybraného konsolidovaného subjektu 

  Babáčková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou posuzování synergických efektů u konsolidovaného subjektu. Na základě teoretických podkladů je vymezen konsolidační celek a jsou navrženy ukazatele vhodné pro analýzu dosažení ...
 • Studie logistiky opatřování se zaměřením na nákup 

  Hřebíček, Marek
  Diplomová práce nesoucí název: „Studie logistiky opatřování se zaměřením na nákup“ je zaměřena na snižování nákladů souvisejících s pořizováním, skladováním a udržováním materiálových zdrojů. Nejdříve je představen výrobní ...
 • Návrh informačního systému 

  Štancl, Marek
  Tato práce řeší analýzu a návrh Plánovacího software za použití agilní metodiky vývoje software pro malé a střední projekty. Zaměřil jsem se především na vybrané pracovní produkty, rolí Analytika a Projektového manažera, ...
 • Komunikační strategie podniku 

  Kubíček, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu komunikační strategie pro Hotel U Divadla ve Znojmě. První část práce popisuje teoretické pojmy, které tato problematika zahrnuje. V další je zpracován marketingový mix ...
 • Nástroj pro sdílenou dokumentaci v business analysis týmu 

  Husár, Michal
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu spôsobu dokumentácie v business analysis tíme vo vybranej spoločnosti. Na základe analýzy navrhuje odstránenie identifikovaných slabín a rizík, za pomoci vytvorenia nástroja pre ...
 • Studie koncepce řízení oběhu obalů ve společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. 

  Čaládiková, Katarína
  Predmetom tejto diplomovej práce bolo navrhnutie vhodného riešenia pre zefektívnenie logistických procesov, ktoré súvisia s prepravou obalov v spoločnosti Pivovary Lobkowicz, a. s. Pri formulovaní záverov a robení výpočtov ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Baťa, a.s 

  Procházka, Michal
  Předmětem diplomové práce je ocenění společnosti BAŤA, a.s., a to za použití výnosových metod ocenění. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce se věnuje popisu základních pojmů, ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Halasová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické výkonnosti společnosti MSO Trade a.s. během let 2010 – 2014. Na základě provedené finanční a strategické analýzy jsou z porovnaných výsledků se dvěma konkurenty a oborovými ...
 • Návrhy na zlepšení služeb hotelu Avanti 

  Večeřová, Jiřina
  Tématem diplomové práce jsou návrhy na zlepšení služeb hotelu Avanti. Práce se zabývá hodnocením hotelových služeb a oblastí, které souvisí s jejich zajištěním. Obsahuje návrhy na personální zabezpečení, zlepšení ubytovacích ...
 • Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti 

  Žák, Jaroslav
  Diplomová práce „Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti“ se zaměřuje prostřednictvím získaných teoretických poznatků a informací obsažených v analytické části práce na návrh možné podoby komunikačního mixu sledované ...
 • Fundamentalní akciová analýza vybraných evropských energetických společností 

  Syslová, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na fundamentální akciovou analýzu vybraných evropských energetických společností. Pozornost je věnována globální, odvětvové a podnikové analýze, na základě jejichž výsledků je zpracované ...
 • Návrh správy verzí databázového procesu 

  Živnůstka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací správy verzí databázového procesu týmu vyvíjejícího software aplikace. Hlavním úkolem je nastavit nástroje a procesy, které týmu pomůžou spravovat jednotlivé verze změn ...
 • Projekt dopravního konceptu ve výrobním podniku 

  Solařová, Gabriela
  Tato práce se zaměřuje na zavedení projektu centrálního řízení dopravy po materiálové i informační stránce. Nejdříve je představen současný koncept a poté jsou určeny možné přínosy plánované centralizace dopravních služeb. ...
 • Investiční modely v prostředí finančních trhů 

  Bezděk, Petr
  Obsahem mé diplomové práce je vytvoření automatického obchodního systému aplikovatelného na reálném obchodním účtu především na finančních trzích měnových párů. Práce je rozdělena do několika částí, kdy v té teoretické ...
 • Investiční prostředí ve virtuální real cash ekonomice 

  Lehnert, Filip
  Předmětem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou možných finančních investic ve virtuální ekonomice s reálnými peněžními prostředky a navržení strategie vedoucí k co největšímu zhodnocení počátečního ...
 • Založení malého podniku 

  Peštuka, Aleš
  Tato práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro založení nového podniku EasyWash. Podnik se zaměřuje na provoz samoobslužné prádelny ve městě Brno. V první části je uveden popis teoretických východisek a metod, které ...
 • Management osobního rozvoje 

  Černá, Zdena
  Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u nejmenované moravské výrobní a obchodní společnosti se zaměřením na kreativitu. Teoretická část je věnována ...