Recent Submissions

 • Zdanění nemovitostí 

  Špundová, Magdaléna
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání možností pořízení různých druhů nemovitosti a následně zjištění výše daně Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány jednotlivé pojmy týkající se daní, druhá část ...
 • Návrh na rozšíření poskytovaných služeb podniku 

  Petrová, Regina
  Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením poskytovaných služeb podniku Autoservis Petr. Obsahuje popis současného stavu marketingové strategie a návrhy na zlepšení, která povedou k získání nových zákazníků a růstu zisku.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zálešáková, Renata
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané společnosti pomocí metod finanční analýzy. Pro svou práci jsem si zvolila společnost GUMEX, spol. s r. o., která sídlí ve Strážnici a zpracovala jsem data ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti KELLNER CZ s. r. o. 

  Fojtíková, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti KELLNER CZ, s.r.o. na základě provedené finanční analýzy za roky 2010 - 2014. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou zpracována ...
 • Víceúčelová aplikace založená na lokaci mobilních zařízení 

  Szkuta, David
  Cílem bakalářské práce je navržení mobilní a webové aplikace pro lokalizování osob pomocí mobilních zařízení. Teoretická část práce se zaměřuje na analýzu prostředí mobilních operačních systémů a současně dostupných ...
 • Studie průběhu zakázky výrobním podnikem 

  Březinová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku průběhu zakázky ve vybraném výrobním podniku. Definuje úzká místa ve výrobním procesu lakovny a na základě zjištěných poznatků, uvedených v analytické části, jsou navržena ...
 • Podnikatelský záměr investiční činnosti společnosti Czech Nutrition, s.r.o 

  Byrtus, Dominik
  Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru investiční činnosti reálné společnosti. Popisuje obecnou strukturu podnikatelského plánu, jeho druhy a specifikuje nejčastěji používané analýzy. Na základě ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Šikula, Michal
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci vybrané společnosti. V teoretické části práce jsou charakterizovány použité ukazatele a také popsány a vysvětleny metody finanční analýzy. V praktické části jsou tyto metody ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn 

  Moudrá, Libuše
  Obsahem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu informačního systému ve firmě Ing. Antonín Hrubý za účelem odhalení, zdali je nutné tento informační systém měnit a jakým způsobem. Dále bude obsahovat ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn pro společnost M8D s.r.o. 

  Mazáková, Zuzana
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy M8D s.r.o. a posúdením jej informačného systému. Obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzy, ktoré boli uskutočnené pre danú firmu. Na základe týchto ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Plhal, David
  Bakalářská práce je zaměřena na použití finanční analýzy a také následné využití statistických metod budoucího vývoje ve firmě AGROS Vyškov – Dědice, a.s.. Práce má několik částí, a to oblast teoretickou, kterou tvoří ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn pro UXA spol. s r.o. 

  Hruška, Milan
  Náplní této bakalářské práce je analýza informačního systému. Nalézt části systému, které je vhodné zefektivnit. První část práce je zaměřena na teoretická východiska zahrnující objasnění pojmů jako je informační systém, ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn společnosti TRIGONA s.r.o. 

  Dočekal, Petr
  Práce pojednává o posouzení a návrhu změn informačního systému a také o technologiích a způsobech, které k tomu byly využity. První část práce vysvětluje teorii k analýze a návrhu informačního systému. V dalších částích ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Valouch, Vladimír
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti KOMFORT, a.s. v letech 2010 až 2014. V teoretické části jsou definovány vybrané analýzy a ukazatele. V analytické části jsou uvedeny informace o ...
 • Podnikatelský záměr: založení koktejl baru 

  Pastorová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním návrhu podnikatelského záměru pro založení koktejlového baru. Hlavním cílem této bakalářské práce je kompletní zpracování podkladů potřebných k zahájení ekonomické činnosti v gastronomické ...
 • Studie podmínek pro sport ve vybraném prostředí 

  Votoupal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá podmínkami pro sport a pohybové aktivity ve městě Třebíč. Nejdůležitějšími nástroji pro zpracování byly analýza současného stavu, komparace dat především z městských rozpočtů a na závěr provedené ...
 • Srovnání daňového systému České republiky a Německa se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob 

  Horáková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním daňového systému České republiky a Německa se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy a charaktery daňových systémů pro obě země. ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace 

  Tiefenbacher, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením a fungování neziskové organizace – konkrétně spolku, v letech 2011 – 2014. První část práce vymezujeme teoretické pojmy hospodaření a financování neziskových organizací. V části druhé ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby 

  Skopalíková, Miluše
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů fyzické osoby. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétního podnikatele, kterému je daň z příjmů optimalizována pomocí uplatňování různých druhů výdajů, ...
 • Problematika pracovněprávních vztahů spojená s přemístěním zaměstnavatele 

  Exnerová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá možnými úskalími spojenými s přemístěním zaměstnavatele. Teoretická část popisuje především pracovněprávní vztahy a s nimi související problematiku, a to jak z právního, účetního, tak daňového ...

View more