Now showing items 1-20 of 376

 • Návrh vybraných částí bezpečnosti ICT 

  Zajíček, Juraj
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast bezpečnosti informačních a komunikačních technologií v konkrétní firmě. Jde o zastoupení společnosti na Slovensku a v České republice. Konkrétně se jedná o návrh řízení programu o ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledků hospodaření emitentů 

  Veselý, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společností, emitujících akcie na českém akciovém trhu a následné tvorbě investičního portfolia ze získaných poznatků. Investiční portfolio bude sestavenou pro fyzickou osobu žijící v ...
 • Návrh Intranetu pro podporu podnikových procesů 

  Francová, Nela
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením databázového návrhu intranetového řešení pro podporu firemních procesů ve vybrané společnosti. V první části se práce věnuje vysvětlení základních pojmů a metodik. Poté popisuje ...
 • Soustavy polynomiálních rovnic v ekonomii 

  Šramková, Kristína
  Bakalárska práca je založená na aplikácii matematického aparátu pri analýze ekonomických modelov, konkrétne modelov, ktoré vedú na sústavu polynomiálnych rovníc. Jednou z častí je súhrn základných poznatkov z oblasti algebry ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro Vinařství Rozařín 

  Novotná, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti Vinařství Rozařín s.r.o. V teoretické části práce jsou vymezeny marketingové pojmy, metody a techniky marketingového výzkumu. Praktická ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod firmy Viden Plus, a. s. 

  Procházka, Martin
  Tato bakalářská práce má za úkol zanalyzovat účetní a finanční ukazatele vybrané firmy, Viden plus, a. s., a jejich následnou interpretaci. V této práci bylo využito kromě účetních výkazů a jejich analýz i časové řady a ...
 • Zajištění a vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti 

  Večeřa, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním a zajištěním pohledávek. Má tři základní části a to teoretickou, analytickou a část, kde navrhnu vlastní řešení. Teoretická část je zaměřená na teoretické vymezení základních pojmů, ...
 • Marketingový mix výrobního družstva IRISA 

  Nguyen, Anh Duc
  Tato bakalářská práce je zaměřena marketing a konkrétně na marketingový mix produktů. V teoretické části vysvětlím základní pojmy marketingu a marketingového mixu. V analytické části provedu analýzy marketingového mixu ...
 • Podnikatelský záměr 

  Nasadilová, Petra
  Cílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro fiktivní zřízení fitness wellness centrum v obci Hnanice. Při zpracování tématu jsem vycházela z poznatků o nedostatečnosti pohybových aktivit u studentů, žen na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku ES systems produkt, s. r. o. 

  Hlávková, Alena
  Ve své závěrečné bakalářské práci se zabývám zhodnocením hospodářské situace podniku ES systems produkt s.r.o. v letech 2010 až 2014 a následnými návrhy pro její zlepšení. Práce je rozdělena do tří základních úseků. Prvním ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Zídek, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky v podniku Tiskárna Unipress, s.r.o., který se zabývá polygrafickou výrobou a grafickými službami. Práce se věnuje teoretické úrovni problematiky a analýze současného stavu ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení květinářství 

  Boháčová, Kateřina
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení květinářství. Předmětem podnikání bude prodej květin a drobných dárkových předmětů. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V první ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Ševčák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení informačního systému pro firmu ATHSTAV, s.r.o. Řešení je navrženo na základě analýzy současného stavu podniku a procesů v něm probíhajících. Cílem práce je vytvořit informační ...
 • Návrh změn informačního systému malé firmy 

  Ludka, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhotovení informačního systému pro malou firmu, na základě analýzy současného stavu podniku a procesů, kterém v něm probíhají. Finálním výtvorem bude informační systém, který sníží náklady ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Liška, Michal
  Bakalářská práce řeší problematiku zvýšení efektivity administrativní práce pracovníků obecních úřadů na úseku organizace voleb do zastupitelských sborů cestou vytvořeného návrhu dílčí části informačního systému - aplikace ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Zemanová, Lucie
  Obsahem této bakalářské práce je problematika řízení pohledávek z obchodního styku v kapitálové společnosti. V teoretické části práce se zaměřuji především na definice základních, avšak nezbytných pojmů pro snadnější ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Pavlíček, Jakub
  Bakalářská práce analyzuje průběh zakázky ve společnosti Eurowagon s.r.o., která se zabývá výrobou přívěsů a mobilních buněk. Práce analyzuje jak obecný průběh, tak i detailní analýzu konkrétní zakázky s důrazem na jakost ...
 • Mezinárodní zdanění příjmů ze závislé činnosti daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmů z Polska 

  Suchomelová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Polsku. Práce popisuje zdaňování příjmů daňového rezidenta, který dosahuje příjmů ze závislé činnosti z České republiky i z Polska. ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Burda, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Holasice. Práce se v teoretické části věnuje vymezení základních pojmů, jakými jsou obec a její charakteristika, působnost obce, rozpočtová politika obce při sestavování rozpočtu ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Juřenová, Vendula
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti společnosti PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. V první části popisuje teoretická východiska práce, která se týkají hodnocení výkonnosti podniku. Druhá část práce ...