Now showing items 1-20 of 378

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Gregarová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku v letech 2010-2014. Podklady pro finanční analýzu tvoří zejména účetní závěrky a výroční zprávy podniku. Práce je rozdělena do čtyř částí: první a druhá ...
 • Podnikatelský záměr - Založení restaurace 

  Krejčíř, Vojtěch
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně luxusní restaurace spojené s již zavedenou sítí pivnic. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje ...
 • Podnikatelský záměr investiční činnosti společnosti Czech Nutrition, s.r.o 

  Byrtus, Dominik
  Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru investiční činnosti reálné společnosti. Popisuje obecnou strukturu podnikatelského plánu, jeho druhy a specifikuje nejčastěji používané analýzy. Na základě ...
 • Návrh doporučení pro rozšíření investičního portfolia. 

  Hruška, Vojtěch
  Tato práce se zabývá formováním doporučení pro rozšíření investičního portfolia podílového fondu. Cílem je vybrat perspektivně se vyvíjející firmy z odvětví, na které je zaměřena investice fondu a za pomoci ekonomických ...
 • Optimalizace plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Jiroutová, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Porovnává jednotlivé možnosti plnění a jejich vzájemnou kombinaci. Analyzuje stávající variantu plnění u ...
 • Studie výrobně-montážních procesů pro dodávky v automobilovém průmyslu 

  Tauchmannová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá rozborem výrobních a montážních procesů, které vedou ke zhotovení vysoce sofistikovaných produktů zejména v automobilovém průmyslu. Cílem rozboru těchto vstupních dat je nalezení kritických míst, ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy ANITA B, s. r. o. 

  Přibylová, Veronika
  Obsahem této bakalářské práce je zaměření se na rozvoj již prosperující výrobní společnosti. Cílem práce je vypracování podnikatelského záměru. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá popisem, jak ...
 • Studie nákupní funkce ve výrobní společnosti 

  Fikar, Jakub
  Bakalářská práce povede ke zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů ve výrobním podniku IMI Precision Engineering, kde se zaměří především na spolehlivost jednotlivých dodavatelů. Za pomocí vybraných veličin analyzuje ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Pavlíková, Petra
  Tématem této bakalářské práce je vymáhání pohledávek. Teoretická část vymezuje pohledávky, jejich zajištění a zánik, soudní a mimosoudní vymáhání. Pohledávky jsou charekterizovány z účetního, daňového i ekonomického hlediska. ...
 • Online marketingová komunikace pro portál zprostředkující IT služby 

  Tomášek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem řešení propagace portálu zprostředkovávající IT služby na internetu. Tento návrh má podpořit úspěšné fungování portálu a vybudování jeho značky na internetu, kvalitní propagaci ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Prochásková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční hodnocení společnosti Nestlé Česko, s. r. o. za období 2010 - 2014 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do šesti částí. První část bakalářské práce obsahuje teoretická ...
 • Ekonomické křivky 

  Hrubešová, Gabriela
  Předmětem této bakalářské práce je studium vybraných ekonomických křivek, popis jejich vlastností a určení matematického vyjádření. V první části je vysvětlena problematika obecných rovinných křivek. Další část se zaměřuje ...
 • Studie průběhu zakázky v podniku 

  Krábková, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky v konkrétním podniku, kdy na základě poskytnutých informací analyzuje současnou situaci od obdržení poptávky od zákazníka, až ke konečné expedici hotových výrobků. Cílem je ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Hřiba, Štěpán
  Tato bakalářská práce je zaměřená na uplatnění statistických metod při zpracování dat. Je rozdělená na dvě části – teoretická a praktická část. V teoretické části práce je popsaná regresní analýza, časové řady a problematika ...
 • Ekonomické vyhodnocení implementace MES systému ve výrobním procesu 

  Kosařová, Zuzana
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast výrobních procesů společnosti Welzel, působící v automobilovém průmyslu. Na základě analýzy přestavbových časů výrobní linky je provedeno ekonomické zhodnocení implementace MES systému ...
 • Implementace pasivních optických sítí 

  Klaška, Patrik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhotovení kompletního návrhu optické přístupové sítě pro nově vznikající zástavbu, později i připojení dalších lokalit, v obci Hrušky blízko města Slavkov u Brna. Hlavním cílem práce ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Macháč, Jan
  Tato práce má za cíl navrhnout informační systém, který pomůže organizaci TOM 1303 Maracaibo zajistit bezproblémový každodenní chod. Práce obsahuje popis současných podmínek, návrh databáze a relací a také popis jednotlivých ...
 • Návrh zpracování dokumentace pro certifikaci společnosti poskytující služby v oblasti integrovaných bezpečnostních technologií s využitím IT. 

  Kroupa, Tomáš
  Hlavním cílem bakalářské práce je návrh a vyhotovení dokumentace ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2007 pro společnost poskytující služby v oblasti integrovaných bezpečnostních technologií. V ...
 • Zdanění příjmů českého daňového rezidenta s příjmy z Velké Británie 

  Nováková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá mezinárodním zdanění příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii. V práci je navržena metodika postupu zdaňování rezidenta České republiky, který dosahuje příjmů ze závislé činnosti ...
 • Zajištění úrokového rizika prostřednictvím finančních derivátů. 

  Hofmanová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi zajištění úrokového rizika prostřednictvím finančních derivátů. Teoretická část charakterizuje finanční deriváty, jejich členění a popis jednotlivých druhů derivátů. V analytické části ...