Now showing items 91-110 of 190

 • Navigace mobilního robota 

  Goldmann, Tomáš
  Když se podíváme do oboru robotiky zjistíme, že existuje několik typů robotů. Někteří z nich využívají pro svou činnost lokální a globální navigace. Cílem této práce je zmapování možností lokální navigace a popis základních ...
 • Nástroj pro analýzu záznamů o průběhu evoluce číslicového obvodu 

  Kapusta, Vlastimil
  Tato diplomová práce popisuje stochastické optimalizační algoritmy inspirované přírodou, které využívají populaci jedinců - konkrétně evoluční algoritmy. Blíže je popsáno genetické programování a jeho varianta - kartézské ...
 • Nástroj pro podporu ověřování profesní kvalifikace 

  Roubal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá specifikací, návrhem a implementací nástroje pro podporu ověřování profesní kvalifikace. Nejprve je popsán management projektů z hlediska mezinárodních standardů a certifikací. Poté jsou ...
 • Návrh a implementace nástroje pro plánování projektů a času s využitím principů z oblasti plánování úloh reálného času 

  Mokrá, Radka
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem aplikace pro plánování projektů a času s využitím mechanismů plánování úloh reálného času. V úvodu práce je popsáno řízení projektů a času společně s principy, které se k tomu využívají. ...
 • Návrh a implementace průběžné integrace ve společnosti Logio 

  Muráň, Michal
  Tato diplomová práce popisuje možnost využití průběžné integrace a testování ve skutečné společnosti Logio. Výsledkem práce je implementace průběžné integrace v nástroji Jenkins a specifického testování pro firmu Logio. ...
 • Návrh systému Auto Taxi pro letoun 

  Kardoš, Juraj
  Nedávné studie předpovídají nárůst pasažérů využívajících leteckou dopravu. Tento trend bude vyžadovat zavedení nových leteckých linek, důsledkem čeho bude zhuštěn letový provoz s dopadem hlavně na nápor letišť v metropolitních ...
 • Neuronové sítě a hrubé množiny 

  Čurilla, Matej
  Hrubé množiny a neuronové sítě poskytují dobré prostředky pro zpracování a analýzu dat. Obě metody však mají určité problémy. Tato práce se zabývá výzkumem možností spojení těchto dvou metod, z kterých budou některé ...
 • Optimalizace komumikačních protokolů 

  Buno, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou inteligentní domácnosti, analyzuje existující řešení a zaměřuje se na systém vyvíjený ve spolupráci s FIT VUT v Brně. Důraz je kladen na popis klientské aplikace pro ovládání a monitoring ...
 • Optimalizace plánování úkolů pro management pomocí Sharepoint 

  Winkler, Tomáš
  Problémem, jímž se v práci zabývám, je optimalizace procesu plánování, sledování a vyhodnocování úkolů v oblasti managementu na oddělení Corporate Technology společnosti Siemens, Brno. Po nastudování teorie CMMI a principů ...
 • Optimalizace testování pomocí algoritmů prohledávání prostoru 

  Starigazda, Michal
  Testování vícevláknových programů je náročný proces kvůli velkému množství možných interakcí mezi vlákny, které je třeba otestovat. Technika vkládání šumu umožňuje zvýšit počet otestovaných proložení (interakcí) konkurenčních ...
 • Optimalizace výpočtu v multigridu 

  Janalík, Radim
  V této práci představujeme blokovou metodu pro zlepšení lokality v cache paměti u výpočtů typu stencil a dva nástroje, Pluto a PATUS, které tuto metodu používají ke generování optimalizovaného kódu. Provádíme různá měření ...
 • Optimalizační algoritmy v logistických kombinatorických úlohách 

  Bokiš, Daniel
  Tato práce se zabývá optimalizačními problémy a především logistickou úlohou Vehicle Routing Problem (VRP). V první části je zaveden pojem optimalizace a jsou představeny nejdůležitější optimalizační problémy. Dále jsou v ...
 • Optimalizátor rozvrhu zkoušek na FIT 

  Paulík, Miroslav
  Tématem této práce je automatizovaná tvorba rozvrhu zkoušek pro Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je zde popsán seznam požadavků (omezení), na které je nutné brát při návrhu rozvrhu ohled. ...
 • Optimization of Aircraft Tracker Parameters 

  Samek, Michal
  Diplomová práce se zabývá optimalizací systému pro sledování letadel, využívaného pro řízení letového provozu. Je popsána metodika vyhodnocování přesnosti sledovacího systému a přehled relevantních algoritmů pro sledování ...
 • Ovládací panel s dotykovým displejem 

  Nevoral, Jan
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit desku plošných spojů umožňující připojení dotykového displeje, která bude sloužit jako univerzální platforma pro ovládání různorodých zařízení, včetně průmyslových. Funkčnost desky ...
 • Paralelizace faktorizace celých čísel z pohledu lámání RSA 

  Breitenbacher, Dominik
  Práce se zabývá faktorizací celých čísel. Faktorizace je nejznámější a nejpoužívanější metodou kryptoanalýzy RSA. V rámci této práce byla vybrána a implementována faktorizační metoda zvaná SIQS. I když se jedná o nejrychlejší ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací na svazku grafických karet 

  Dujíček, Aleš
  Tato práce se zabývá rozšířením projektu k-Wave, který řeší simulace šíření ultrazvukových vln v heterogenním prostředí. Výpočet těchto simulací je založen na řešení soustavy parciálních diferenciálních rovnic pseudospektrální ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí akcelerátoru Intel Xeon Phi 

  Vrbenský, Andrej
  Simulácia šírenia ultrazvukových akustických vĺn má v dnešnej dobe široké praktické použitie. Jedným z nich je simulácia v reálnom tkanivovom prostredí, ktorá má dobré uplatnenie v medicíne. Jednou z aplikácií, ktoré sú ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací s využitím lokální Fourierovy dekompozice 

  Dohnal, Matěj
  Tato práce přináší návrh nové metody pro distribuovaný výpočet 3D Fourierovy transformace s využitím lokální 3D dekompozice domény, popis její implementace a srovnání s dosud běžně používanou metodou globální 1D dekompozice ...
 • Podpora knowledge managementu v systému ALVAO 

  Pramuka, Tomáš
  Práce pojednává o správě znalostí z pohledu knihovny ITIL . V práci je analyzováno řešení správy znalostí a báze znalostí  v systému Service Now a současné řešení báze znalostí v systému ALVAO .  Dále je navrženo a ...