Now showing items 98-117 of 190

 • Optimalizace komumikačních protokolů 

  Buno, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou inteligentní domácnosti, analyzuje existující řešení a zaměřuje se na systém vyvíjený ve spolupráci s FIT VUT v Brně. Důraz je kladen na popis klientské aplikace pro ovládání a monitoring ...
 • Optimalizace plánování úkolů pro management pomocí Sharepoint 

  Winkler, Tomáš
  Problémem, jímž se v práci zabývám, je optimalizace procesu plánování, sledování a vyhodnocování úkolů v oblasti managementu na oddělení Corporate Technology společnosti Siemens, Brno. Po nastudování teorie CMMI a principů ...
 • Optimalizace testování pomocí algoritmů prohledávání prostoru 

  Starigazda, Michal
  Testování vícevláknových programů je náročný proces kvůli velkému množství možných interakcí mezi vlákny, které je třeba otestovat. Technika vkládání šumu umožňuje zvýšit počet otestovaných proložení (interakcí) konkurenčních ...
 • Optimalizace výpočtu v multigridu 

  Janalík, Radim
  V této práci představujeme blokovou metodu pro zlepšení lokality v cache paměti u výpočtů typu stencil a dva nástroje, Pluto a PATUS, které tuto metodu používají ke generování optimalizovaného kódu. Provádíme různá měření ...
 • Optimalizační algoritmy v logistických kombinatorických úlohách 

  Bokiš, Daniel
  Tato práce se zabývá optimalizačními problémy a především logistickou úlohou Vehicle Routing Problem (VRP). V první části je zaveden pojem optimalizace a jsou představeny nejdůležitější optimalizační problémy. Dále jsou v ...
 • Optimalizátor rozvrhu zkoušek na FIT 

  Paulík, Miroslav
  Tématem této práce je automatizovaná tvorba rozvrhu zkoušek pro Fakultu informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Je zde popsán seznam požadavků (omezení), na které je nutné brát při návrhu rozvrhu ohled. ...
 • Optimization of Aircraft Tracker Parameters 

  Samek, Michal
  Diplomová práce se zabývá optimalizací systému pro sledování letadel, využívaného pro řízení letového provozu. Je popsána metodika vyhodnocování přesnosti sledovacího systému a přehled relevantních algoritmů pro sledování ...
 • Ovládací panel s dotykovým displejem 

  Nevoral, Jan
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit desku plošných spojů umožňující připojení dotykového displeje, která bude sloužit jako univerzální platforma pro ovládání různorodých zařízení, včetně průmyslových. Funkčnost desky ...
 • Paralelizace faktorizace celých čísel z pohledu lámání RSA 

  Breitenbacher, Dominik
  Práce se zabývá faktorizací celých čísel. Faktorizace je nejznámější a nejpoužívanější metodou kryptoanalýzy RSA. V rámci této práce byla vybrána a implementována faktorizační metoda zvaná SIQS. I když se jedná o nejrychlejší ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací na svazku grafických karet 

  Dujíček, Aleš
  Tato práce se zabývá rozšířením projektu k-Wave, který řeší simulace šíření ultrazvukových vln v heterogenním prostředí. Výpočet těchto simulací je založen na řešení soustavy parciálních diferenciálních rovnic pseudospektrální ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí akcelerátoru Intel Xeon Phi 

  Vrbenský, Andrej
  Simulácia šírenia ultrazvukových akustických vĺn má v dnešnej dobe široké praktické použitie. Jedným z nich je simulácia v reálnom tkanivovom prostredí, ktorá má dobré uplatnenie v medicíne. Jednou z aplikácií, ktoré sú ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací s využitím lokální Fourierovy dekompozice 

  Dohnal, Matěj
  Tato práce přináší návrh nové metody pro distribuovaný výpočet 3D Fourierovy transformace s využitím lokální 3D dekompozice domény, popis její implementace a srovnání s dosud běžně používanou metodou globální 1D dekompozice ...
 • Podpora knowledge managementu v systému ALVAO 

  Pramuka, Tomáš
  Práce pojednává o správě znalostí z pohledu knihovny ITIL . V práci je analyzováno řešení správy znalostí a báze znalostí  v systému Service Now a současné řešení báze znalostí v systému ALVAO .  Dále je navrženo a ...
 • Pokročilé metody detekce hran v obraze 

  Mezírka, Martin
  Cílem této práce je zjistit možnosti aplikování trénovatelného algoritmu detekce hran Structured forest for fast edge detection na extrakci informací z historických mapových podkladů a medicínských snímků. Pro práci byl ...
 • Pokrytelnosti pro paralelní programy 

  Turoňová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá automatickou verifikací systémů s paralelně běžícími procesy. Práce diskutuje existující metody a možnosti jejich optimalizace. Stávající techniky jsou založeny na hledání induktivního ...
 • Poloautomatická segmentace obrazu 

  Horák, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro tvorbu fotomontáží. Nástroj je postaven na metodách poloautomatické segmentace obrazu. Práce nastiňuje problematiku segmentace obrazových dat a výhody interakce ...
 • Porovnání eukaryotních genomů 

  Puterová, Janka
  Hlavním motivem pro vznik této diplomové práce byla potřeba kvalitních bioinformatických nástrojů, které slouží na porovnávání genomů a vylepšení jednoho z existujících nástrojů - RepeatExplorer. Práce přináší přehled ...
 • Portace nástroje OptaPlanner na Android 

  David, Tomáš
  Tato práce se zabývá portací nástroje OptaPlanner na operační systém Android. OptaPlanner je nástroj pro řešení plánovacích problémů a je kompletně napsán v programovacím jazyce Java, který je také využíván pro vývoj ...
 • Posílení principů UX do existujících uživatelských rozhraní 

  Pilát, Peter
  Tato práce vysvětluje význam user experience, jaké jsou jeho hlavní aspekty, vybrané metody, jak může zasahovat do agilního procesu vývoje a na jaké úrovni může být v reálné firmě zastoupen. Taktéž se věnuje analýzou ...
 • Predikce homologních sekvencí proteinů 

  Chlupová, Hana
  Predikce a vyhledávání homologních sekvencí proteinů je jednou z řady důležitých oblastí, které jsou v současnosti řešeny v rámci bioinformatiky. Díky určení homologních sekvencí proteinů k hledanému neznámému proteinu je ...