Now showing items 106-125 of 190

 • Paralelizace faktorizace celých čísel z pohledu lámání RSA 

  Breitenbacher, Dominik
  Práce se zabývá faktorizací celých čísel. Faktorizace je nejznámější a nejpoužívanější metodou kryptoanalýzy RSA. V rámci této práce byla vybrána a implementována faktorizační metoda zvaná SIQS. I když se jedná o nejrychlejší ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací na svazku grafických karet 

  Dujíček, Aleš
  Tato práce se zabývá rozšířením projektu k-Wave, který řeší simulace šíření ultrazvukových vln v heterogenním prostředí. Výpočet těchto simulací je založen na řešení soustavy parciálních diferenciálních rovnic pseudospektrální ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí akcelerátoru Intel Xeon Phi 

  Vrbenský, Andrej
  Simulácia šírenia ultrazvukových akustických vĺn má v dnešnej dobe široké praktické použitie. Jedným z nich je simulácia v reálnom tkanivovom prostredí, ktorá má dobré uplatnenie v medicíne. Jednou z aplikácií, ktoré sú ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací s využitím lokální Fourierovy dekompozice 

  Dohnal, Matěj
  Tato práce přináší návrh nové metody pro distribuovaný výpočet 3D Fourierovy transformace s využitím lokální 3D dekompozice domény, popis její implementace a srovnání s dosud běžně používanou metodou globální 1D dekompozice ...
 • Podpora knowledge managementu v systému ALVAO 

  Pramuka, Tomáš
  Práce pojednává o správě znalostí z pohledu knihovny ITIL . V práci je analyzováno řešení správy znalostí a báze znalostí  v systému Service Now a současné řešení báze znalostí v systému ALVAO .  Dále je navrženo a ...
 • Pokročilé metody detekce hran v obraze 

  Mezírka, Martin
  Cílem této práce je zjistit možnosti aplikování trénovatelného algoritmu detekce hran Structured forest for fast edge detection na extrakci informací z historických mapových podkladů a medicínských snímků. Pro práci byl ...
 • Pokrytelnosti pro paralelní programy 

  Turoňová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá automatickou verifikací systémů s paralelně běžícími procesy. Práce diskutuje existující metody a možnosti jejich optimalizace. Stávající techniky jsou založeny na hledání induktivního ...
 • Poloautomatická segmentace obrazu 

  Horák, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro tvorbu fotomontáží. Nástroj je postaven na metodách poloautomatické segmentace obrazu. Práce nastiňuje problematiku segmentace obrazových dat a výhody interakce ...
 • Porovnání eukaryotních genomů 

  Puterová, Janka
  Hlavním motivem pro vznik této diplomové práce byla potřeba kvalitních bioinformatických nástrojů, které slouží na porovnávání genomů a vylepšení jednoho z existujících nástrojů - RepeatExplorer. Práce přináší přehled ...
 • Portace nástroje OptaPlanner na Android 

  David, Tomáš
  Tato práce se zabývá portací nástroje OptaPlanner na operační systém Android. OptaPlanner je nástroj pro řešení plánovacích problémů a je kompletně napsán v programovacím jazyce Java, který je také využíván pro vývoj ...
 • Posílení principů UX do existujících uživatelských rozhraní 

  Pilát, Peter
  Tato práce vysvětluje význam user experience, jaké jsou jeho hlavní aspekty, vybrané metody, jak může zasahovat do agilního procesu vývoje a na jaké úrovni může být v reálné firmě zastoupen. Taktéž se věnuje analýzou ...
 • Predikce homologních sekvencí proteinů 

  Chlupová, Hana
  Predikce a vyhledávání homologních sekvencí proteinů je jednou z řady důležitých oblastí, které jsou v současnosti řešeny v rámci bioinformatiky. Díky určení homologních sekvencí proteinů k hledanému neznámému proteinu je ...
 • Predikce kursů pro obchodování na akciových trzích 

  Mikulenčák, Roman
  Práce se zabývá automatickým obchodním systémem s využitím neuronových sítí a adaptivním trénováním. Použita je jak technická tak automatická fundamentální analýza, proto jsou jako vstupy do neuronové sítě použita jak ...
 • Predikce vazebních míst proteinu p53 

  Radakovič, Jozef
  Proteín p53, ktorý je kódovaný génom TP53 zohráva významnú úlohu v bunečnom cykle, ako regulátor transkripcie génov pri reakcii bunky na stresové podnety, čím funguje ako potláčateľ rakoviny. Pochopenie spôsobu jeho regulácie ...
 • Prediktor vlivu aminokyselinových substitucí na funkci proteinů 

  Musil, Miloš
  Tato práce se zaobírá problematikou predikce škodlivosti aminokyselinových substitucí pomocí metody fylogenetické analýzy, inspirované nástrojem MAPP. Nezanedbatelné množství genetických onemocnění je způsobeno nesynonymními ...
 • Prednasky.com - systém pro automatické zpracování přednášek 

  Černý, Pavel
  Cílem této práce je vytvoření systému pro automatizované zpracování videí z přednášek. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Bash Framework, který je tvořen z několika oddělených atomických úloh. Na jeho vstupu je video, ...
 • Profilem řízené optimalizace pro instrukční vyrovnávací paměti 

  Bobek, Jiří
  Výkon instrukční vyrovnávací paměti je velice důležitý pro celkový výkon počítače. Rozmístění bloků kódu v paměti může mít podstatný vliv na počet výpadků instrukční vyrovnávací paměti. To znamená, že překladač může zrychlit ...
 • Prohlížení rozměrných rastrových geodat online 

  Mikita, Martin
  Tato diplomová práce popisuje návrh multiplatformní klient-server aplikace pro přístup k rozměrným rastrovým datům, existující a navrhované způsoby optimalizace pro rychlost běhu a zpracování rastrů. Výhodou aplikace je ...
 • Prostředí pro monitorování a správu VoIP s využitím technologie OnePK 

  Antolík, Dávid
  Cílem této diplomové práce je obeznámení s principy softwarově definovaných sítí na platformě Cisco One Platform Kit a postupy monitorování v těchto sítích se zaměřením na monitorování kvality Voice over IP komunikace. ...
 • Prototypování fotografické kompozice pomocí rozšířené reality 

  Palata, Petr
  Cílem této práce bylo vytvoření aplikace, díky které by uživatel mohl vytvářet v něko- lika jednoduchých krocích zajímavé a realisticky ...