Now showing items 128-147 of 190

 • Query-by-Example Keyword Spotting 

  Skácel, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá moderními přístupy detekce klíčových slov a detekce frází v řečových datech. V úvodní části je seznámení s problematikou a teoretický popis metod pro detekci. Následuje popis reprezentace ...
 • Re-identifikace vozidla pomocí rozpoznání jeho registrační značky 

  Špaňhel, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmů detekce a rozpoznání registrační značky vozidla, které by byly použitelné pro re-identifikaci vozidla v obraze, a vytvořením jednoduchého systému analýzy dopravy. Byly navrženy a ...
 • Rekonstrukce webmailového provozu 

  Slivka, Miroslav
  Webmailové aplikace jsou dnes mezi lidmi velmi populární díky velké dostupnosti Internetu. Kromě běžného použití mohou být díky šifrovanému spojení využity ale i na nekalé účely spojené s únikem citlivých dat. Tato práce ...
 • Robot řízený mikroprocesorovou jednotkou PIC 

  Heřman, Petr
  Tato práce popisuje návrh robota z cenově dostupného materiálu. Zahrnuje implementaci firmware vlastní jednotky nižšího řízení založené na mikrokontroléru PIC, která má na starost řízení motorů, získávání dat ze senzorů a ...
 • Rozpoznávání a přehrávání not z fotografie 

  Staněk, Jiří
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro automatické rozpoznávání not. Aplikace je určena pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Práce obsahuje stručný úvod do problematiky a uvádí některá existující řešení ...
 • Rozpoznávání domácích spotřebičů na základě jejich odběrové charakteristiky 

  Vaňková, Klára
  Cílem práce je návrh a realizace systému pro rozpoznávání domácích spotřebičů na základě jejich odběrové charakteristiky. Takový systém by dokázal měřením celkové spotřeby domácnosti identifikovat jednotlivé spotřebiče. ...
 • Rozpoznávání objektů a gest v obraze 

  Johanová, Daniela
  Tato práce je zaměřena na rozpoznávání gest ve videu. Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která by umožnila pomocí obyčejné webové kamery rozpoznávání malého množství gest za účelem ovládání počítače. Pro tento účel bylo ...
 • Rozšířená realita nad obrazem ze stacionární kamery 

  Lagová, Lenka
  Tato práce se zabývá problematikou tvorby aplikací rozšířené reality. Jsou zde popsány typy rozšířených realit, problémy spojené s tvorbou aplikací tohoto druhu. Dále je popsán způsob detekce pohybujících se objektů ze ...
 • Rozšíření behaviorální analýzy síťové komunikace určené pro detekci útoků 

  Teknős, Martin
  Práce se zaobírá behaviorální analýzou síťové komunikace (NBA) určené pro detekci útoků. Cílem práce je vylepšit NBA zvýšením přesnosti detekce obfuskovaných síťových útoků pomocí ní. Jsou představeny metody a techniky ...
 • Řízení pohybu robota pomocí RaspberryPi a kamery 

  Brhel, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá řízením robotického auta pomocí Raspberry Pi a kamery. Teoretická část práce popisuje jednotlivé kroky zpracování obrazu a také pravděpodob- nostní plánování pro hledání cesty v prostředí. ...
 • Řízení pohybu robota typu hexapod 

  Žák, Marek
  V této práci je popsána problematika kráčivých robotů, jejich rozdělení, řízení a konstrukce. Jsou popsány nejznámější pohybové algoritmy a jejich grafická reprezentace. Dále jsou uvedeny příklady existujících kráčivých ...
 • Řízení stability kvadrokoptéry 

  Nejedlý, Jakub
  Dílo pojednává o fyzikálních zákonech ovlivňujících chování kvadrokoptéry jako mobilního robota. Popisuje metody řízení pohybů a stability. Výsledkem teoretické analýzy práce je vytvoření simulačního modelu. Dále zachycuje ...
 • SDN řízené pomocí identity uživatelů 

  Holkovič, Martin
  Cílem této práce je propojení systému pro správu dynamických identit vyvíjený v rámci projektu Sec6Net s řízením SDN sítě. Pro řízení sítě je použitý kontroler Pyretic, který umožňuje tvorbu aplikací pomocí match-action ...
 • Serverový framework pro hromadné testování Android aplikací 

  Čtvrtníček, Dušan
  Tato diplomová práce se věnuje problematice vzdáleného ovládání Android zařízení pomocí Android Debug Bridge nástroje. Další podstatná část této práce je automatizované hromadné testování Android aplikací. Zaměřuje se na ...
 • Shlukování biologických sekvencí 

  Kubiš, Radim
  Jedním z hlavních důvodů, proč se proteinové sekvence shlukují, je predikce jejich struktury, funkce a evoluce. Mnoho současných nástrojů má nevýhodu ve velké výpočetní náročnosti, protože zarovnává každou sekvenci s každou. ...
 • Shlukování slov podle významu 

  Jadrníček, Zbyněk
  Tato práce se zabývá problémem sémantické podobnosti slov v angličtině. Čtenář je nejprve informován o teorii shlukování slov podle významu, poté jsou popsány některé metody a nástroje související s tématem. V praktické ...
 • Simulace tekutin v reálném čase 

  Fedorko, Matúš
  Přimárním cílem této práce je simulace tekutin v reálním čase běžící na moderním programovatelným grafickým hardvéru. Práce začíná vysvětlením základních principů simulace tekutin se zaměřením na metodu Smoothed particle ...
 • Skládání HDR obrazu pro pohyblivou scénu 

  Martinů, Lukáš
  Diplomová práce se v úvodu zabývá zaznamenáním snímků s nízkým dynamickým rozsahem pomocí běžných zařízení s využitím vícenásobné expozice. Ústřední část je pak věnována skládání těchto snímků ve snímek s vysokým dynamickým ...
 • Sledování pohybu srdečního svalstva v ultrazvukovém záznamu 

  Strecha, Juraj
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmu a implementací programu, který v pořízeném ultrazvukovém videozáznamu srdce sleduje pohyb srdečního svalstva. Odhad polohy sledovaných bodů počítá metoda optického toku. K utvrzení ...
 • Sociální síť pro kolektivní sporty 

  Adam, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem webové sociální sítě pro organizaci amatérských utkání v kolektivních sportech. Je implementována v jazyce JavaScript. Klientská část je napsána v aplikačním rámci AngularJS. Serverová ...