Now showing items 1-20 of 48

 • Možnosti vyhodnocování a porovnávání dat získaných z kontrolních a srovnávacích ploch (KSP) ve vztahu ke škodám působeným zvěří na lesní porosty 

  Šafránek, Zbyněk; Matala, Juho (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek se zabývá možnostmi vyhodnocování a interpretace dat, která jsou získávána a shromažďována z kontrolních a srovnávacích ploch (KSP). Povinnost zaznamenávání údajů v mladých lesních porostech dle kontrolních a ...
 • Revizní znalecký posudek - možný postup znalce na základě analýzy konkrétních revizních posudků - z pohledu forenzní ekotechniky: les a dřeviny 

  Alexandr, Pavel; Vokurka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  K zadání revizního znaleckého posudku se soud uchyluje zvláště v případech, kdy se jedná o několik rozporných posudků, nebo předloží-li účastník řízení k důkazu znalecký posudek zpracovaný znalcem mimo řízení s nesouladnými ...
 • Georadar – jeden z možných neinvazivních způsobů ohodnocování rostlin 

  Rychtář, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Cílem tohoto příspěvku je seznámit s možností využití georadaru „GPR“ v soudně znalecké praxi pro ohodnocování rostlin. Touto neinvazní metodou můžeme zkoumat a ohodnotit kořenový systém a kmeny stromových jedinců. Výsledky ...
 • Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí 

  Kulil, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Předmětem příspěvku je návrh způsobu ocenění zvláštních vlivů, které působí na cenu nemovitostí. Jedná se o návrh postupů pro praktické oceňování tohoto nehmotného majetku a jsou navrženy jeho definice. Zvláštními vlivy ...
 • Vliv změny norem na spolehlivost stávajících lehkých střešních konstrukcí 

  Štěpánek, Petr; Girgle, František; Daněk, Petr; Růžičková, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek je určen znalcům, kteří se budou zabývat posuzováním poruch a/nebo havárií lehkých střešních konstrukcí. Změna norem pro určení zatěžovacích údajů (přechod od ČSN 730035 - 86 k revidované normě a následně i přechod ...
 • Vady dřeva jako primární příčiny havárie 

  Lavický, Miloš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek popisuje dva konkrétní případy havárií, u nichž se při analýze prováděné v rámci znaleckého posudku ukázalo, že pravděpodobnými primárními příčinami zřícení konstrukce jsou vady dřeva. Prvním případem je zřícení ...
 • Dopad novely zákona o veřejných zakázkách na stavební zakázky 

  Krejza, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek pojednává o praktických dopadech novely zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb., shrnuje hlavní důvody, které iniciovaly vydání novely zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., a upozorňuje na reálné ...
 • Analýza vybraných soudních rozhodnutí v oblasti krajinného rázu 

  Honzová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek se zabývá analýzou vybraných soudních rozhodnutí v oblasti krajinného rázu a jeho právními aspekty. Zvýšená pozornost je věnována judikátům Nejvyššího správního soudu, které významně ovlivňují aplikaci práva. ...
 • Metody a technické prostředky pro nácvik správného způsobu jízdy 

  Král, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Statistiky dopravních nehod naznačují, že jejich hlavní příčina je nesprávný způsob jízdy. Riskantní řízení, zejména nerespektování bezpečné vzdálenosti za vozidlem, patří mezi nejčastější příčiny nehod řidičů. Nehody do ...
 • Problematika podélní bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 

  Zemánek, Lukáš; Prnka, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tento odborný článek pojednává o problematice dodržování podélné bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Obsahuje analýzu nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, související s nehodami způsobenými nedodržením ...
 • Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků 

  Schejbal, Jan; Kuře, Arnošt; Motl, Jakub; Škoda, Jan; Belák, Michal; Bradáč, Albert; Bilík, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek je souhrnem dílčí části projektu specifického výzkumu, prováděného na ÚSI VUT v Brně za účelem ověření světelných vlastností vybraných reflexních a fluorescenčních materiálů a jejich porovnání s vlastnostmi, získanými ...
 • Digitální tachografy ve znalecké praxi 

  Zeman, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Zavedení digitálního tachografu sebou přineslo mnoho změn ve srovnání s doposud používaným analogovým tachografem. Legislativa řešící tuto problematiku je značně rozsáhlá a často novelizována. Stále se vyskytuje hrozba ...
 • Porovnání výpočtu EES dle lineární a reálné deformační charakteristiky 

  Coufal, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek poukazuje na odlišnosti mezi výpočtem EES dle lineární a dle reálné deformační charakteristiky. Reálná deformační charakteristika je získána vyhodnocením a zpracováním dat z čelní nárazové zkoušky. Porovnán je výpočet ...
 • Aktuální problematika špatného stavu pneumatik v evropě 

  von Glasner, Egon-Christian (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Following items will be discussed: 1. The demands of the European Union to cancel all prescriptions of tyres for road vehicles and their consequences 2. Not suitable tyre characteristics and their negative influence on the ...
 • Inženýrství z pohledu dneška 

  Janíček, Přemysl (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Zcela původní příspěvek se zabývá současným pohledem na inženýrství a inženýrské obory. Inženýrství spolu s vědou a uměním, „dnes“ vytváří triádu základních lidských činností. Realizace inženýrských činností je podporována ...
 • Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2013 

  Bradáč, Albert; Daňhel, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  V příspěvku je analyzován současný stav znalecké činnosti a počty znalců a znaleckých ústavů v ČR
 • Daňové intervencie na trhu s nehnuteľnosťami 

  Bób, Juraj; Nič, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  This article surveys possibilities of determining the value of building land as base for property taxes, done by municipalities. It is shown that reform is needed. Application of ad valorem taxation could be fairer. In ...
 • Vysušování zdiva, sterilizace biotických činitelů pomocí mikrovlnné technologie 

  Sobotka, Jindřich; Jiroušek, Zdeněk; Šuhajda, Karel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Mikrovlny jsou elektromagnetickým vlněním o frekvenci od 300 MHz do 300 GHz, což odpovídá vlnovým délkám od 1 m do 1mm. Pro průmyslovou aplikaci je povoleno více frekvencí, nás ale zajímá především frekvence 2 450 MHz o ...
 • Fotogrametria ako efektívny nástroj na dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby 

  Sojková, Veronika; Nič, Milan; Fraštia, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Digital era brought to the discipline photogrammetry significant changes. In the past, only specialized and expensive equipment both on imaging and image processing could be used for metrical purposes and the operator had ...
 • Modelový příklad výpočtu výše škody (majetkové újmy) na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem zrychleného odtoku povrchových vod z povodí 

  Bureš, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Předmětem příspěvku je modelový příklad výpočtu škody (majetkové újmy) na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem odlesnění částí území v důsledku stavební činnosti. Jedná se o problematiku navrhování a realizace ...