Now showing items 1-20 of 181

 • Monitorování aktivit uživatelů na pracovních stanicích 

  Skopal, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro sledování aktivit uživatelů na pracovních stanicích Windows XP s platformou .NET 2.0. Systém by měl sledovat spuštěné programy, procesy a zjišťovat aktivitu uživatelů v ...
 • Webové služby jako realizace architektury orientované na služby 

  Jiráček, Pavel
  Tématem diplomové práce je architektura orientovaná na služby (SOA). Zprostředkovává celkový přehled webových služeb jako realizace SOA. Práce zmiňuje, co je připraveno a co schází k naplnění základních principů SOA. ...
 • Rámec pro extrakci informace z WWW 

  Brychta, Filip
  Prostředí webu se postupně vyvinulo v nejrozsáhlejší zdroj dokumentů v elektronické podobě, takže by bylo velice výhodné, informace v těchto dokumentech zpracovávat automaticky. To však není jednoduchý úkol, protože většina ...
 • Nástroj pro modelování a simulaci technologických procesů 

  Skydánek, Libor
  Tato práce se zabývá problematikou modelování a simulace technologických procesů. Vychází z reálných potřeb Fakulty strojního inženýrství při VUT, kde chyběl dostatečně rozšiřitelný a otevřený simulační nástroj pro modelování ...
 • Modelovací nástroj pro grafický návrh komponentových systémů 

  Gál, Ivan
  Diplomová práce se zabývá komponentovým software, softwarovými rámci platformy Eclipse a vytvořením grafického editoru pro návrh komponentových systémů s využitím platformy Eclipse. Po úvodním představení koncepce UML ...
 • Rozpoznávání termosnímků obličejů 

  Váňa, Jan
  Často řešeným problémem v oblasti biometrie je identifikace osoby na základě obličeje. Tato práce se zabývá rozpoznáním obličeje za účelem detekce jednotlivých rysů (pozice očí, nosu, natočení hlavy apod.) a celkové ...
 • Dotazování nad časoprostorovými daty pohybujících se objektů 

  Dvořáček, Ondřej
  Diplomová práce je věnována studiu možností, jakými lze reprezentovat data pohybujících se objektů a jak je možné se nad těmito časoprostorovými daty dotazovat. Dále jsou zde shrnuty výsledky diplomové práce pana Ing. ...
 • Rozpoznání kódu z kontrolního obrázku 

  Růžička, Miloslav
  Práce se zabývá problematikou rozpoznání kontrolního kódu v obrázku. Uvádí související oblasti ze zpracování obrazu, mezi které patří odstranění šumu, prahování, barevné modely, segmentace objektů a OCR. Práce dokumentuje ...
 • Dolovací moduly systému pro dolování z dat v prostředí Oracle 

  Mader, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází a rozšířením systému pro dolování z dat v prostředí Oracle vyvíjeným na FIT. Systém je z důvodů absence dolovacích modulů zatím v praxi nepoužitelný. ...
 • Syntaxí řízený editor 

  Šuška, Boris
  Práce se zaobírá integrací dostupných nástrojů pro generování lexikálního analyzátoru a návrhem paralelní syntaktické analýzy založené na blokové syntaktické analýze. Výsledek této práce se využije při tvorbě syntaxí ...
 • Transformace editačního systému N.e.s.p.i. na webové služby 

  Fiala, Jan
  Diplomová práce popisuje analýzu, specifikaci, vznik a transformaci stávajícího editačního systému N.E.S.P.I., jenž je duševním vlastnictvím firmy WebRex s.r.o. Hlavním cílem je oddělit administraci webových stránek od ...
 • Znalec encyklopedie 

  Krč, Martin
  Předmětem projektu je systém pro zodpovídání otázek formulovaných v přirozeném jazyce. Práce pojednává nejprve o problémech spjatých se systému tohoto druhu a o některých uplatňovaných přístupech. Důraz je kladen na povrchové ...
 • Získávání znalostí z datových skladů 

  Pumprla, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá principy procesu získávání znalostí se zaměřením na asociační pravidla. Je vybudován teoretický aparát obecného popisu a principů tvorby datových skladů. Na základě těchto teoretických poznatků ...
 • Analýza a demonstrace vybraných L2 útoků 

  Lomnický, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá principy, praktickou proveditelností a zabezpečením proti čtyřem v současnosti používaným útokům v LAN sítích: CAM Table Overflow sloužícího k odchytu dat v přepínaných sítích, ARP Man-in-the-Middle ...
 • Modelování agentů pro robotický fotbal 

  Suchý, Václav
  Tato práce popisuje návrh modelu agenta robotického fotbalu s využitím DEVS formalizmu. Za tímto účelem je představena vlastní modifikace klasického DEVS simulátoru v podobě paralelního realtime simulátoru. Ten umožňuje v ...
 • Aplikace hlubokých zásobníkových automatů v kompilátorech 

  Viktorin, Jiří
  V této práci se zaměřím na aplikaci hlubokých zásobníkových automatů v překladačích, jejich zakomponování do syntaktického analyzátoru a možnost dalšího využití. Díky těmto automatům můžeme provést expanzi v různých hloubkách ...
 • Zvukový modul pro platformu FITkit 

  Bartoš, Pavel
  Tato práce se zabývá popisem modulu FITkitu, který umožňuje přehrávání zvukových souborů (mp3, ogg...). Dále rozšiřuje periferie FITkitu o barevný dotykový LCD diplej a USB konektor, který umožňuje připojení flash paměti.
 • Metody pro podporu rozhodování v prostředí lékařské aplikace 

  Mrázek, Petr
  Diplomová práce se zabývá rozšířením stávající lékařské aplikace o prostředky pro podporu rozhodování. První část práce je zaměřena na obecnou problematiku datových skladů, OLAP a dolování dat. Druhá část se věnuje samotnému ...
 • Řízení adaptivního dopravního uzlu 

  Hudec, Karel
  Tato práce má za úkol prostudovat inteligentní systémy řízení dopravních uzlů a navrhnout aplikaci, která bude řídit konkrétní dopravní uzel. Od formální specifikace až po implementaci. Bude se jednat o Real-Time aplikaci, ...
 • Vytvoření nových klasifikačních modulů v systému pro dolování z dat na platformě NetBeans 

  Kmoščák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá dolováním z dat a vytvořením dolovacího modulu pro systém pro dolování z dat, který je vyvíjen na FIT. Jedná se o klientskou aplikaci skládající se z jádra a jeho grafického uživatelského ...