Now showing items 1-20 of 184

 • Harmonizace melodie 

  Svoboda, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat možnosti automatické harmonizace melodie. Výsledný harmonizační systém je postaven na slovníkové metodě založené na komprimačním algoritmu LZW. Výstupem systému jsou zharmonizované ...
 • Porovnání implementace GUI v různých knihovnách v OS Linux 

  Šelepa, Jan
  Tato práce prezentuje základní vlastnosti a principy grafických uživatelských rozhraní. Dále ukazuje způsob, jakým se s gra fickým uživatelským rozhraním pracuje na operačním systému GNU/Linux a popisuje některé knihovny ...
 • Dolování v proudu dat 

  Sýkora, Petr
  Tato práce pojednává o dolování v proudu dat, což představuje v současné době velice rychle se rozvíjející oblast informačních technologií. Jsou vysvětleny obecné principy dolování v datech, pojem proud dat, a jsou popsány ...
 • Vytvoření nových predikčních modulů v systému pro dolování z dat na platformě NetBeans 

  Havlíček, David
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření nového predikčního modulu pro již existující systém pro získávání znalostí z databází. První část práce se věnuje obecné problematice získávání znalostí, predikci a predikčním ...
 • Detekce odpovídajících si bodů ve dvou fotografiích 

  Komosný, Petr
  Tato práce se zabývá detekcí navzájem si korespondujících bodů (oblastí), mezi dvojicí vzájemně posunutých rastrových obrazů (fotografií), zachycujících stejný objekt, případně některé jeho významné části a jejich ...
 • Rozpoznávání podobností souborů na základě chování 

  Otočka, Dávid
  Cílem práce bylo navrhnout algoritmus, který na základě výstupu z analýzy chovaní programu, dokáže stanovit míru podobnosti s jinými programy. Pro potřeby algoritmu byla upravena Levenshteinova metoda pro výpočet rozdílu ...
 • Geometrické transformace obrazu 

  Němeček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá akcelerací geometrických transformací obrazu s využitím GPU a architektury NVIDIA (R) CUDA TM. Časově kritické části kódu jsou přesunuty na GPU a vykonány paralelně. Jedním z výsledků je ...
 • Převody mezi CF gramatikami a zásobníkovými automaty 

  Makovský, Benjamin
  Tato práce navrhuje a řeší implementaci transformací bezkontextových gramatik a převody mezi bezkontextovými gramatikami a zásobníkovými automaty. Obsahuje seznámení s modely, které se používají v moderní teorii formálních ...
 • Implementace algoritmu SVM v FPGA 

  Krontorád, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmy pro trénování klasifikátoru SVM a jejich realizací v hradlovém poli FPGA. Jsou zde uvedeny základní informace o klasifikátoru, jeho trénování a uvedeny dva trénovací algoritmy. ...
 • Syntaxí řízený překlad založený na hlubokých zásobníkových automatech 

  Solár, Peter
  Tato práce představuje zavádí syntaxí řízený překlad založený na použití hlubokých zásobníkových automatů. V teoretické části jde především o zavedení potřebných teoretických modelů. Nejdůležitějším modelem představeným v ...
 • Nejkratší cesty v grafu 

  Krauter, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou nejkratších cest v grafu. Hledání těchto cest patří mezi základní problémy teorie grafů s četnými praktickými aplikacemi. Problém hledání nejkratších cest lze rozdělit na dvě skupiny. V ...
 • Vyhledávání v multimodálních databázích 

  Krejčíř, Tomáš
  Práce se zabývá uložením a efektivním vyhledáváním velkých kolekcí multimediálních dokumentů. Tato oblast se nazývá vyhledávání informací. Multimediální dokumenty jsou reprezentovány vektory ve vysoko-dimenzionálním prostoru, ...
 • Návrh distribuovaného systému pro zpracování školní matriky ZŠ, SŠ, VOŠ 

  Martiš, Viktor
  Jednou z podmínek úspěchu software na trhu je jeho neustály vývoj a udržování jeho kondice vzhledem na aktuální technické prostředky. Proto i software SAS hledá způsob, jako ještě lépe uspokojit požadavky svých uživatelů. ...
 • Platforma pro mobilní agenty v bezdrátových senzorových sítích 

  Horáček, Jan
  Práce pojednává o návrhu agentní platformy umožnující běh agentů v bezdrátových senzorových sítích. Implementace je provozována na platformě MICAz, používající k vývoji aplikací operačního systému TinyOS. Práce obsahuje ...
 • Jednotka pro řízení protokolu PCI Express 

  Korček, Pavol
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a implementovat jednotku pro řízení protokolu sběrnice PCI Express. Jednotka má za úkol výrazným způsobem zjednodušit práci uživatelům - aplikačním inženýrům, kteří pracují na vývoji ...
 • Systém logování zpráv 

  Vrzal, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému IBM AS/400 a jeho systému zpráv. Na základě některých jeho principů je následně navržen a implementován v jazyce Java vlastní logovací systém pro logování aplikací pro firmu ...
 • Vývoj aplikací pro Xbox 360 

  Kajan, Rudolf
  Diplomová práce se zabývá vývojem her na platformě Xbox 360 a vytvořením startovacího balíku pro tuto platformu. Po počátečním představení Xboxu 360 jako moderní a velmi výkonné herní konzoly představuje technologii XNA, ...
 • Univerzální vývojová deska pro mikrokontrolery řady Pic18F 

  Jež, David
  Tato práce popisuje návrh univerzální vývojové desky pro různé typy mikrokontrolérů a jednotného rozhraní pro modul mikrokontroléru k desce. Věnuje se jak popisu rozhraní a návrhu, tak také přehledu mikrokontrolérů Microchip ...
 • Interpolace obrazových bodů 

  Mintěl, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá akcelerací interpolačních metod s využitím GPU a architektury NVIDIA (R) CUDA TM. Grafický výstup je reprezentován demonstrační aplikací pro transformaci obrazu nebo videa s použitím vybrané ...
 • Robot pro MiniSumo 

  Marvan, Aleš
  Dokument obsahuje zpracování problematiky mobilních robotů pro robotickou soutěž Minisumo. Součástí práce je konkrétní návrh a popis jeho následné realizace. Předpokladem pro sestrojení mobilního robota je vytvoření ...