Recent Submissions

 • Nástroj pro analýzu uživatelských dat získaných z instalací AVG Admin Konzole 

  Heroutová, Tereza
  Tento dokument se zabývá návrhem a implementací nástroje, který umožňuje vyhodnocování a vizualizaci statistických dat sesbíraných od uživatelů aplikace AVG Admin Konzole. V dokumentu jsou popsána statistická data s jejich ...
 • Realizace interkomu dveřní hlásky pro iMM 

  Kocina, Filip
  Tato práce pojednává o řízení inteligentních budov a inteligentní domácnosti. Uvádí možnosti automatizace budov/domácnosti a přechází ke konkrétnímu podsystému: dveřní hlásce. Popisuje realizaci komunikace mezi dveřní ...
 • Systém pro podporu agilního řízení projektů 

  Liška, Radek
  Tato práce se věnuje využití agilních metodik v procesu tvorby webových stránek. Nejprve jsou nejpoužívanější tradiční a agilní metodiky vývoje software teoreticky rozebrány. Na základě identifikovaných postupů jsou vybrány ...
 • Systém pro sledování práce uživatelů na platformě Windows Azure 

  Tínes, Lukáš
  Táto práce se zaobírá návrhem a implementací systému na spracování dat z monitorování zaměstnanců umístněného v cloude . Pomocí standardního rozhraní webové služby systém přijímá data, které následně spracuje a prezentuje ...
 • Rekonstrukce 3D scény z obrazových dat 

  Hejl, Zdeněk
  Tato práce popisuje rekonstrukci 3D scény z fotografií a videozáznamů za pomocí přístupu Structure from motion. Na základě této metody byl implementován program schopný automatické výroby mračen bodů a polygonální sítě z ...
 • Nástroj pro podporu analýzy rizik v informační bezpečnosti 

  Plíšek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nástroje pro analýzu rizik v informační bezpečnosti. Nejprve je nastudován proces vývoje bezpečného softwaru SDL a poté také teorie o analýze rizik pomocí chybových stromů. Na ...
 • Podpora auditu systému managementu kvality projektů 

  Szabo, Štefan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou managementu projektů jako takových, s důrazem na oblast managementu kvality v projektech. Také se zabývá procesmi auditování. Byly identifikovány procesy spojené s auditováním ...
 • Metody detekce funkcí při zpětném překladu kódu 

  Kábele, Břetislav
  Práce popisuje metody detekce funkcí při zpětném překladu programů. Obsahuje základní informace o vědním oboru reverzní inženýrství a jeho užití ve výpočetní technice i mimo ni. Představen je zpětný překladač, vyvinutý ...
 • Generátor webových aplikací s využitím algoritmu VIPS 

  Pichler, Libor
  V práci je obsažen popis visuálního segmentačního algoritmu, který je využíván pro rozdělení webové stránky na bloky. Rozdělení na visuální bloky je provedeno za účelem přiřazení funkčních bloků. V systému je umožněno ...
 • Elektronické zabezpečení zdravotnické dokumentace v prostředí zdravotnického IS 

  Hauserová, Markéta
  Práce rozebírá české zákony týkající se zdravotnické dokumentace. Popisuje, jaké body musí splňovat IS, aby zdravotnická dokumentace mohla být vedena jen v elektronické podobě. Shrnuje různé algoritmy pro implementaci ...
 • Programová podpora definování projektu s využitím LFM (Logical Frame Method) 

  Danczi, Dávid
  Cílem této diplomové práce je realizace programové podpory pro definování projektu s využitím metody logického rámce. Úvodní kapitoly práce shrnují teoretický základ potřebný pro návrh a realizaci aplikace. Další části se ...
 • Výkonnostní testování webových aplikací 

  Martinák, Lukáš
  Tato práce se zabývá testováním softwaru, konkrétně výkonnostním testováním webových aplikací. V úvodních kapitolách je nastíněna problematika testování - od vysvětlení obecných pojmů testování a kvality softwaru, označení ...
 • Zobrazení 3D scény ve webovém prohlížeči 

  Kuželová, Ludmila
  Cílem této práce je vytvoření 3D virtuální prohlídky za použití nového standardu WebGL v kombinaci s javascriptovým frameworkem O3D. Výsledkem je volně dostupná webová aplikace pro vygenerování virtuální prohlídky ze série ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Milet, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá tvorbou intra s omezenou velikostí. Práce popisuje metody pro omezení velikosti výsledné aplikace. Hlavní část práce popisuje metody pro generování a animaci grafického obsahu. Zabývá se tvorbou ...
 • Získávání frekventovaných vzorů z proudu dat 

  Dvořák, Michal
  Dolování frekventovaných vzorů z databází je již dobře prozkoumanou oblastí. Jak se však ukázalo, tyto algoritmy nejsou příliš vhodné pro zpracování proudu dat. Při dolování frekventovaných množin v proudu dat se musí ...
 • Webový systém pro bugtracking 

  Preuss, Jan
  Práce se zabývá analýzou a návrhem nového systému pro evidenci chyb a požadavků, specifického pro prostředí FITkit a možností zachytávání a následného reportování chyb v aplikaci QDevKit. Návrh je inspirován několika ...
 • Přehrávač MP3 souborů v FPGA 

  Náplava, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací hardwarové jednotky, která je schopná přehrávat soubory formátu MPEG-1 layer III, dle standardu ISO/IEC 11172-3. Jsou uvedeny výhody použití formátu MP3 a principy, díky kterým ...
 • Detekce a sledování objektů pomocí význačných bodů 

  Bílý, Vojtěch
  Tato práce se zabývá detekcí a sledováním objektů  pomocí význačných bodů. Jsou zde popsány existující přístupy k této problematice. Je zde navržená inovovaná metoda detekce objektů založená na Obecné Houghově transformaci ...
 • Mechanismy plánování RT úloh při nedostatku výpočetních a energetických zdrojů 

  Pokorný, Martin
  Tato práce se zaměřuje na popis mechanismů pro plánování úloh při přetížení a pro snížení spotřeby energie. Každá z částí uvádí tyto mechanismy a důvody pro jejich použití. Mimo jiné jsou popsány i konkrétní algoritmy, ...
 • Detekce síťových útoků pomocí statistických modelů nad netflow daty 

  Čegan, Jakub
  Diplomová práce popisuje vybrané metody detekce síťových útoků pomocí aplikace statistických modelů nad NetFlow daty. V úvodní části popisuje některé hrozby, které často postihují počítačové sítě a jsou dobře detekovatelné ...

View more