Recent Submissions

 • Řízení procesů s dynamickou optimalizací rozvrhu zdrojů 

  Šinkora, Jan
  Práce se zabývá mezioborovou problematikou na pomezí informačních technologií a~optimalizace procesů. Jsou zde využity a rozšířeny dříve navržené postupy pro modelování projektů a~zdrojů pomocí objektově orientovaných ...
 • Rychlé rozpoznání aplikačního protokolu 

  Adámek, Michal
  Tato práce se zabývá rychlým rozpoznáním aplikačních protokolů v síťovém provozu. Rychlým rozpoznáním je myšleno rozpoznání, které proběhne s minimálním zpožděním od okamžiku zachycení prvního datového paketu odeslaného ...
 • Inteligentní klient pro hudební přehrávací server MPD 

  Wagner, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh a implementace inteligentní klientské aplikace pro hudební přehrávací server Music Player Daemon (MPD), která vyhledává a prezentuje související metadata k přehrávanému obsahu. Samotnému ...
 • Experimentální překladač z češtiny do slovenštiny 

  Zachar, Lukáš
  Tahle práce popisuje princip strojového překladu, oboznamuje čtenáře s již existujícimi systémem pro strojový překlad Moses a navrhuje systém, kteří za jeho pomoci je schopen se naučit a posléze překládat text z češtiny ...
 • Real-Time optimalizace operací v průmyslové výrobě 

  Křen, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá rozvrhováním výrobních operací v průmyslové výrobě. Tento problém je formálně popsán jako Resource-Constrained Project Scheduling Problem, jehož cílem je nalezení optimálního přiřazení množiny ...
 • Prostorové rozšíření objektové databáze 

  Polách, Ondřej
  Na databázové systémy jsou kladeny stále vyšší požadavky, protože uživatelé potřebují pracovat se stále složitějšími daty.Díky historickému vývoji databázových systémů, se v dnešní době používají hlavně postrelační databázové ...
 • Paralelní syntaktická analýza 

  Otáhal, Jiří
  Diplomová práce se zabývá moderními metodami pro popis jazyků. Představuje několik řízených gramatik, přičemž podrobněji se věnuje stromem řízené gramatice. Je založena na relativně nové technice syntaktické analýzy, která ...
 • Systém pro tvorbu 3D modelů budov z půdorysů 

  Jurka, Zdeněk
  Tato práce se zabývá popisem a návrhem aplikace pro tvorbu trojrozměrných modelů budov z jejich půdorysů a jejich publikací na internetu. V úvodní části je popsán postup pro tvorbu půdorysu budovy. Následující část popisuje ...
 • Detekce objektů pomocí Kinectu 

  Řehánek, Martin
  S příchodem zařízení Kinect se otevřely možnosti, jak jednoduše využít hloubku obrazu ve zpracování obrazu. Cílem této práce je popsat metodu, kterou jsem navrhnul pro rozpoznávání a detekci objektů v hloubkové mapě. Pro ...
 • Využití gest v uživatelských rozhraních 

  Bednář, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím gest v uživatelských rozhraních. Cílem této práce je tvorba knihovny pro sledování rukou a klasifikaci gest v reálném čase. Pro sledování rukou byl zvolen algoritmus Flock of Features. ...
 • Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy 

  Adamec, Jaroslav
  Práce se zabývá teoretickými východisky pro seznámení se s produktem, firmou, konkurencí a strategiemi. Srovnává hmotné a nehmotné produkty a zkoumá vlastnosti informačního zboží. Zabývá se zákonitostmi strategického řízení ...
 • Programová podpora definování projektu s využitím LFM (Logical Frame Method) 

  Danczi, Dávid
  Cílem této diplomové práce je realizace programové podpory pro definování projektu s využitím metody logického rámce. Úvodní kapitoly práce shrnují teoretický základ potřebný pro návrh a realizaci aplikace. Další části se ...
 • Ovládání počítače gesty 

  Jaroň, Lukáš
  V této diplomové práci jsou popsány možnosti a principy mnou navrženého uživatelského rozhraní, s jehož pomocí lze ovládat počítač gesty. V práci jsou obecně popsány přístupy pro ovládání gesty a detailněji je vysvětlena ...
 • Aplikace problému Obchodního cestujícího v reálném prostředí distribuční společnosti 

  Ružička, Vladimír
  Tato práce se zaobírá problematikou optimální distribuce. Čitatel se seznámí s problémy spojenými s distribucí. Kromě toho jsou v této práci vysvětleny problémy obchodního cestujícího, tzv. "vehicle routing problem" a jeho ...
 • Realizace interkomu dveřní hlásky pro iMM 

  Kocina, Filip
  Tato práce pojednává o řízení inteligentních budov a inteligentní domácnosti. Uvádí možnosti automatizace budov/domácnosti a přechází ke konkrétnímu podsystému: dveřní hlásce. Popisuje realizaci komunikace mezi dveřní ...
 • Odvození slovníku pro nástroj Process Inspector na platformě SharePoint 

  Pavlín, Václav
  Tato diplomová představuje metody pro dolování důležitých informací z textu. Analyzuje problém extrakce pojmů z rozsáhlé sady dokumentů a popisuje implementaci řešení s využitím jazyka C# a databázového systému Microsoft ...
 • Disk na bázi paměti FLASH 

  Dvořák, Miroslav
  Práce se zabývá technologií flash, historií jejího vývoje, současnými aplikacemi této technologie a diskutuje kladné i záporné vlastnosti těchto paměťových médií. Podrobně zkoumá integraci technologie flash do vysokokapacitních ...
 • Výkonnostní testování webových aplikací 

  Martinák, Lukáš
  Tato práce se zabývá testováním softwaru, konkrétně výkonnostním testováním webových aplikací. V úvodních kapitolách je nastíněna problematika testování - od vysvětlení obecných pojmů testování a kvality softwaru, označení ...
 • Implementace algoritmu pro zobrazování terénu s pomocí WebGL 

  Kaláb, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zobrazováním rozsáhlých terénu v reálném čase pomocí WebGL. Práce se také zabývá způsoby měření a reprezentace výškových dat. V práci je také srovnáno několik frameworků pro WebGL a také ...
 • Designer pro QDevKit 

  Šimek, Petr
  Tato práce si klade za úkol seznámit čtenáře s již existujícími komerčními aplikacemi a ovládáním FITkitu za pomoci aplikace QDevKit. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a implementovat modul pro aplikaci QDevKit, který ...

View more