Recent Submissions

 • Programová podpora definování projektu s využitím LFM (Logical Frame Method) 

  Danczi, Dávid
  Cílem této diplomové práce je realizace programové podpory pro definování projektu s využitím metody logického rámce. Úvodní kapitoly práce shrnují teoretický základ potřebný pro návrh a realizaci aplikace. Další části se ...
 • Výkonnostní testování webových aplikací 

  Martinák, Lukáš
  Tato práce se zabývá testováním softwaru, konkrétně výkonnostním testováním webových aplikací. V úvodních kapitolách je nastíněna problematika testování - od vysvětlení obecných pojmů testování a kvality softwaru, označení ...
 • Zobrazení 3D scény ve webovém prohlížeči 

  Kuželová, Ludmila
  Cílem této práce je vytvoření 3D virtuální prohlídky za použití nového standardu WebGL v kombinaci s javascriptovým frameworkem O3D. Výsledkem je volně dostupná webová aplikace pro vygenerování virtuální prohlídky ze série ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Milet, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá tvorbou intra s omezenou velikostí. Práce popisuje metody pro omezení velikosti výsledné aplikace. Hlavní část práce popisuje metody pro generování a animaci grafického obsahu. Zabývá se tvorbou ...
 • Získávání frekventovaných vzorů z proudu dat 

  Dvořák, Michal
  Dolování frekventovaných vzorů z databází je již dobře prozkoumanou oblastí. Jak se však ukázalo, tyto algoritmy nejsou příliš vhodné pro zpracování proudu dat. Při dolování frekventovaných množin v proudu dat se musí ...
 • Webový systém pro bugtracking 

  Preuss, Jan
  Práce se zabývá analýzou a návrhem nového systému pro evidenci chyb a požadavků, specifického pro prostředí FITkit a možností zachytávání a následného reportování chyb v aplikaci QDevKit. Návrh je inspirován několika ...
 • Detekce a sledování objektů pomocí význačných bodů 

  Bílý, Vojtěch
  Tato práce se zabývá detekcí a sledováním objektů  pomocí význačných bodů. Jsou zde popsány existující přístupy k této problematice. Je zde navržená inovovaná metoda detekce objektů založená na Obecné Houghově transformaci ...
 • Přehrávač MP3 souborů v FPGA 

  Náplava, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací hardwarové jednotky, která je schopná přehrávat soubory formátu MPEG-1 layer III, dle standardu ISO/IEC 11172-3. Jsou uvedeny výhody použití formátu MP3 a principy, díky kterým ...
 • Mechanismy plánování RT úloh při nedostatku výpočetních a energetických zdrojů 

  Pokorný, Martin
  Tato práce se zaměřuje na popis mechanismů pro plánování úloh při přetížení a pro snížení spotřeby energie. Každá z částí uvádí tyto mechanismy a důvody pro jejich použití. Mimo jiné jsou popsány i konkrétní algoritmy, ...
 • Detekce síťových útoků pomocí statistických modelů nad netflow daty 

  Čegan, Jakub
  Diplomová práce popisuje vybrané metody detekce síťových útoků pomocí aplikace statistických modelů nad NetFlow daty. V úvodní části popisuje některé hrozby, které často postihují počítačové sítě a jsou dobře detekovatelné ...
 • Částicové simulace v reálném čase 

  Horváth, Zsolt
  Částicové simulace v reálném čase se stali realitou teprve před několika roky, kdy se v informatice objevil pojem GPGPU. Tato nová technologie umožňuje využívat obrovskou sílu grafické karty pro obecné účely. V dnešní době ...
 • Temporální rozšíření pro Java Data Objects 

  Horčička, Jakub
  Obsah této práce je rozdělen do pěti částí. Nejprve jsou přiblíženy principy, datové modely a některé dotazovací jazyky temporálních databází. Následuje kapitola popisující možnosti perzistence datových objektů v jazyce ...
 • Emulátor telefonní ústředny 

  Raur, Martin
  Tato práce tvoří úvod do problematiky GSM systému. Uvádí základní informace o jeho struktuře, aktivních prvcích, používaných protokolech a signalizačních zprávách. Obsahuje návrh struktury  pro emulátor telefonní ústředny.
 • Systém pro on-line analýzu podobnosti webových stránek 

  Wollný, Pavel
  Práce pojednává o návrhu systému pro on-line analýzu podobnosti webových stránek. Systém je sestaven ze serverové části, která je postavena na platformě Java EE a klientské části v podobě rozšíření webového prohlížeče. ...
 • Vyhledání podobných obrázků pomocí popisu barevným histogramem 

  Sailer, Zbyněk
  Práce je postavena na popisu existujících metod vyhledávání podobných obrázků. Obsahuje souhrn způsobů popisu obrazu a kódování globálního i lokálního popisu (SIFT, atd.). Dále se věnuje způsobu efektivního vyhledávání ...
 • Využití moderních metod zvyšování spolehlivosti pro implementaci řídicího systému 

  Szurman, Karel
  U leteckých řídicích a kritických systémů je nutné zaručit minimální úroveň odolnosti vůči poruchám a jejich vysokou spolehlivost. Na elektronické součástky těchto systémů působí nežádoucím vlivem okolní podmínky prostředí ...
 • Inteligentní emailová schránka 

  Pohlídal, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá využitím klasifikace textu při třídění příchozí pošty. Nejdříve je popsána problematika získávání znalostí z databází a je detailně rozebrána klasifikace textu s popisem vybraných metod. Dále ...
 • Aplikace Petriho sítí v oblasti projektování informačních systémů 

  Němec, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace Petriho sítí v oblasti projektování informačních systémů. V rámci projektování jsou popsány základní pojmy, řízení projektu a portfolia, standardy a metodiky projektování. ...
 • Dolování sekvenčních vzorů 

  Tisoň, Zdeněk
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku získávání znalostí z databází, především pak na metody dolování sekvenčních vzorů. Jednotlivé metody dolování sekvenčních vzorů jsou zde popsány detailně. Dále se práce ...
 • Automatické třídění fotografií podle obsahu 

  Gajová, Veronika
  Hlavním cílem práce je návrh a implementace klasifikačního nástroje pro účely automatické organizace fotografií, založeného na metodě Bag of Words. Nástroj je implementován jako XnView zásuvný modul, který klasifikuje ...

View more