Now showing items 1-20 of 213

 • Bezpečnostní problémy obsahově centrických sítí 

  Hlavatý, Martin
  V počítačových sítích dnes dominuje distribuce dat a získávání obsahu, zatímco technologie byla vytvořena za účelem komunikace mezi hostiteli. Přístup k obsahu a službám vyžaduje mapování mezi tím, co uživatelé chtějí a ...
 • Using Explicit Semantic Analysis to Link in Multi-Lingual Document Collections 

  Žilka, Lukáš
  Udržování prolinkování dokumentů v ryhle rostoucích kolekcích je problematické. To je dále zvětšeno vícejazyčností těchto kolekcí. Navrhujeme použít Explicitní Sémantickou Analýzu k identifikaci relevantních dokumentů a ...
 • Modulární CMS pro správu webové prezentace 

  Dušek, David
  Náplní této práce je návrh a implementace systémů pro správu webové prezentace. Na začátku práce je definován pojem systému pro správu obsahu a jsou rozebrány stávající volně dostupné systémy tohoto typu. Následně jsou ...
 • Raytracing virtuálních grafických scén 

  Rypák, Andrej
  Práce se věnuje problematice zobrazování a metodami sledování paprsků, zejména nejstarší metodě raytracing. Kromě přiblížení historie algoritmů z této rodiny, přináší detailní popis fyzikálního modelu, nástrojů a technik ...
 • Bezdrátová senzorová síť sestavená z komponent Arduino 

  Šplíchal, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vytvořením bezdrátové senzorové sítě sestavené z komponent Arduino. Práce obsahuje seznámení s  platformou Arduino a jejími možnostmi v kombinaci s bezdrátovými moduly XBee. Důležitou částí práce ...
 • Zpracování rastrového obrazu pomocí FPGA 

  Musil, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací hardwarové jednotky pro detekci objektů ve videu. Návrh jednotky je optimalizován pro rychlé proudové zpracování. Detekce objektů se provádí pomocí příznakových klasifikátorů. ...
 • Vyhledávání kvadruplexů v DNA sekvencích 

  Sečka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá vyhledáváním, vizualizací a filtrací sekvencí potenciálně tvořících kvadruplexy v sekvencích DNA. Ve spolupráci s Biofyzikálním ústavem AV ČR byla za tímto účelem vytvořena webová aplikace, ...
 • Optimalizace nastavení závodního vozu simulátoru TORCS 

  Srnec, Pavel
  Tato práce pojednává o přírodních optimalizačních technikách, které jsou využity pro řešení problému nastavení závodního vozu. Nejdříve jsou v rámci optimalizačních technik představeny evoluční algoritmy. Největší důraz ...
 • Knihovna pro efektivní záznam videa v 3D aplikaci 

  Pospíšil, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje knihovně pro záznam videa na pozadí v 3D aplikacích. Podporovány jsou operační systémy Microsoft Windows a Linux. Zaznamenává se obraz i zvuk. Záznam obrazu je podporován v programovacích ...
 • Systém pro podporu metrik v projektech vývoje softwaru 

  Remiáš, Richard
  Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre podporu metrík, ktorý bude reálne využiteľný pri vývoji softwarového produktu. Je popísaný postup návrhu metód merania a jej aplikácie. V práci sú popísané tri formy ...
 • Sumarizace dokumentů na webu 

  Škurla, Ján
  Tématem této diplomové práce je sumarizace dokumentu na webu. Nejdříve se věnuje problematice získávání textu z webu pomocí wrapperu. Je zde uveden přehled jednotlivých wrapperu použitých pro inspiraci k budoucí implementaci. ...
 • Sada testů na výkon MIT Kerberosu 

  Špaček, Petr
  Tato práce se zaměřuje na vyvinutí nástrojů pro výkonnostní testování, které umožní otestovat infrastrukturu systému MIT Kerberos, zjistit její výkonnostní charakteristiky a detekovat potenciální problémy. Práce shrnuje ...
 • Verifikace metadat zvukových záznamů 

  Přerovský, Petr
  Práce se zabývá návrhem systému verifikace metadat zvukových záznamů v prostředí mobilních telefonů se systémem Android. Text práce je rozdělen do třech hlavních částí. První část práce je zaměřená spíše na teoretický ...
 • Detekce kompletnosti instrukční sady pro generování univerzálního překladače jazyka C 

  Nagy, Michal
  Práce se zabývá problematikou detekce kompletnosti popisu instrukční sady mikroprocesoru pro překladač LLVM, neboli schopností překladače vygenerovat cílový program pro každý validní zdrojový program v příslušném vyšším ...
 • Hledání anomálií v DNS provozu 

  Vraštiak, Pavel
  Tato diplomová práce je napsána ve spolupráci s firmou NIC.CZ a zabývá se anomáliemi v provozu systému DNS. Obsahuje popis základních principů tohoto systému a vlastností, kterými se jeho provoz vyznačuje. Účelem této práce ...
 • Základnová stanice pro agentní platformu WSageNt s využitím GSM modulu 

  Molák, Josef
  Tato diplomová práce popisuje softwarové a hardwarové rozšíření multiagentní platformy WSageNt o možnost komunikace mezi základnovou stanicí senzorové sítě a řídícím webovým rozhraním pomocí sítě GSM. Jako základnová stanice ...
 • Analýza globálních meteorologických dat 

  Gerych, Petr
  Práce obecně popisuje problematiku datových skladů a získávání znalostí z databází. Dále se zaměřuje na databáze s meteorologickými daty a jejich problémy. V praktické části práce je popsán návrh metody pro dolování dat z ...
 • Generování zdrojových kódů aplikací pomocí návrhových vzorů 

  Hanák, František
  Tato práce se zabývá generováním zdrojových kódů aplikací pomocí návrhových vzorů. Práce popisuje problematiku specifikace návrhových vzorů a jejich užití při generování kódů aplikací. Podstatná část práce se věnuje popisu ...
 • Strukturní design pomocí celulárních automatů 

  Bezák, Jakub
  Cílem tohoto textu je čtenáři co nejvíce přiblížit problematiku celulárních automatů, jejich návrhu a použití pro strukturní design. Na návrh automatů se nejčastěji používá genetických algoritmů, které jsou zde pro lepší ...
 • Návrh řídicího software pro RC soupravu 

  Faltičko, Martin
  Diplomová práce se zabývá vývojem řídicího software pro profesionální modelářskou rádiovou soupravu. Jejím výstupem je funkční řešení, které uspokojí požadavky stávajících leteckých i jiných modelářů a je konkurenceschopné ...