Now showing items 1-20 of 211

 • Systém pro podporu auditu managementu informační bezpečnosti 

  Soukop, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou systému pro podporu auditu a certifikaci systému managementu informační bezpenosti organizace. V následujících kapitolách práce je vysvětleno, co je to informační bezpečnost a systém ...
 • Bezsnímkové renderování 

  Krupička, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá problémem zobrazovaní počítačové grafiky v reálném čase s využitím metody bezsnímkového renderování jako protipólu k tradičnímu způsobu, který je založen na přepínání výstupu mezi dvěma ...
 • Vizualizace 3D scény pro ovládání robota 

  Blahož, Vladimír
  Tato práce se zaměřuje na možnosti využití datové fůze 3D skenu - point cloudu a barevného digitálního videa v procesu vzdáleného ovládání robotů. Diskutují se zde výhody zobrazení okolí robota kombinací dat z více senzorů, ...
 • Nástroj pro podporu kontroly a podávání zpráv o stavu projektu 

  Straka, Tomáš
  V tejto práci sa zaoberám znalostnými oblasťami projektového managementu, konkrétne oblasťami času, nákladov a komunikácie.  Pomocou teoretického základu z tejto práce budem implementovať nástroj pre podporu kontroly stavu ...
 • Nástroj pro analýzu uživatelských dat získaných z instalací AVG Admin Konzole 

  Heroutová, Tereza
  Tento dokument se zabývá návrhem a implementací nástroje, který umožňuje vyhodnocování a vizualizaci statistických dat sesbíraných od uživatelů aplikace AVG Admin Konzole. V dokumentu jsou popsána statistická data s jejich ...
 • Podpora auditu systému managementu kvality projektů 

  Szabo, Štefan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou managementu projektů jako takových, s důrazem na oblast managementu kvality v projektech. Také se zabývá procesmi auditování. Byly identifikovány procesy spojené s auditováním ...
 • Aplikace pro podporu geocachingu 

  Kuchta, Michal
  Práce se zabývá představením hry Geocaching, zejména z pohledu aplikace pro správu dat. Věnuje se studiu existujících aplikací, vyjmenovává jejich výhody a nevýhody. V druhé části práce jsou z tohoto studia formulovány ...
 • Generování zdrojových kódů aplikací pomocí návrhových vzorů 

  Hanák, František
  Tato práce se zabývá generováním zdrojových kódů aplikací pomocí návrhových vzorů. Práce popisuje problematiku specifikace návrhových vzorů a jejich užití při generování kódů aplikací. Podstatná část práce se věnuje popisu ...
 • Sumarizace dokumentů na webu 

  Škurla, Ján
  Tématem této diplomové práce je sumarizace dokumentu na webu. Nejdříve se věnuje problematice získávání textu z webu pomocí wrapperu. Je zde uveden přehled jednotlivých wrapperu použitých pro inspiraci k budoucí implementaci. ...
 • Řízení robota Trilobot zařízením FITKit 

  Růžek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá řízením robota Trilobot školní platformou FITkit. Popisuje nejčastěji používané senzory a pohony v oblasti mobilní robotiky, princip jejich funkce a možnosti řízení. Část práce je zaměřena ...
 • Statistické charakteristiky obchodních dat finančního trhu 

  Novák, Vlastimil
  Cílem diplomové práce je seznámení s finančními deriváty a principy obchodování na finančních trzích. Popisujeme způsoby hledání arbitrážních příležitostí pomocí statistických ukazatelů a statistických charakteristik, které ...
 • Optimalizace platformy pro distribuované výpočty Hadoop 

  Čecho, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi optimalizace frameworku Hadoop za pomocí platformy CUDA. Apache Hadoop je frameworku umožnující analýzu obrovských objemů dat. Obsahuje distribuovaný souborový systém a implementaci ...
 • Segmentace obrazu podle textury 

  Pasáček, Václav
  Segmentace obrazu je důležitým krokem zpracování obrazu a textura je jednou z obrazových informací, na jejichž základě lze segmentaci provádět. K popisu textury slouží texturní příznaky, přičemž existuje mnoho způsobů, jak ...
 • Rozpoznávání ručně psaného písma pomocí neuronových sítí 

  Horký, Vladimír
  V této práci budou představeny neuronové sítě, konkrétně algoritmus zpětného šíření chyby. Bude vyloženo teoretické pozadí algoritmu a budou zde řešeny problémy, se kterými se můžetete setkat při učení takovéto sítě. Práce ...
 • Formalizace a validace přístupnosti webových stránek 

  Marcely, Peter
  Uživatelé s různými typy postižení přistupují k webovým stránkám s pomocí různorodých zařízení. Je proto často komplikované vytvořit webové stránky tak, aby byly přístupné pro všechny. Tato práce je zaměřena na vybrané ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Sykala, Filip
  Diplomová práce pojednává o technikách tvoření malého spustitelného programu s omezenou velikostí na 64kB. Popisuje jeden z možných způsobů použití knihovny OpenGL pro takovéto účely. Blíže se zabývá fyzikou tuhých těles, ...
 • Vliv přesnosti aritmetických operací na přesnost numerických metod 

  Kluknavský, František
  Práce je zaměřená na hodnocení vlivu zaokrouhlovacích chyb na přesnost a efektivitu numerických integračních metod. Obsahuje teoretické předpoklady získané z existující literatury, implementaci knihovny zvolených metod, ...
 • Detekce zubů na 3D počítačovém polygonálním modelu čelisti 

  Kantor, Roman
  V téhle práci diskutuji problém detekce zubů ve 3D počítačovém polygonálním modelu čelisti.  Opisuji zde možné postupy, za pomocí kterých je možné požadovaného výsledku dosáhnout.  Zhodnocuji jejich výhody a nevýhody a ...
 • Diff pro multimediální dokumenty 

  Lang, Jozef
  Rozvoj internetu a jeho masové rozšíření přineslo zvýšení objemu multimediálnich dat. S nárůstem množství dat stoupá potřeba efektivního zjišťování podobnosti mezi různymi multimediálními soubory za účelem prevence a ...
 • Akcelerace algoritmů pro hledání triplexů v DNA sekvencích 

  Weiser, Michał
  Triplexní formy DNA mají vliv na některé základní buněčné funkce. Informace o jejich umístění v genomech a všech vlivech na funkce organismu přesto nejsou známy. Většina algoritmů pro hledání triplexů neuvažuje důležité ...