• Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí 

  Gajdušek, Radek
  Cílem diplomové práce "Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí" je studium modelu kvality CMMI se zaměřením na softwarový vývoj v agilním prostředí ve společnosti Siemens. Práce popisuje do hloubky model ...
 • Mikroblog pro týmy 

  Krutiš, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření mikroblogovací služby pro týmy. Práce popisuje průzkum a analýzu současných mikroblogovacích služeb a nalezení jejich silných a slabých stránek. Na základě analýzy je navržena ...
 • Interaktivní prostředí pro vývoj adventure her 

  Konečný, Michal
  Cílem této práce je vytvořit na platformě PC interaktivní vývojové prostředí, které by umožňovalo výslednou adventure hru interpretovat na platformě Android. Práce popisuje teorii adventure her a jejich historii. Zabývá ...
 • Programová knihovna pro práci s umělými neuronovými sítěmi s akcelerací na GPU 

  Trnkóci, Andrej
  Umelé neuronové siete sú náročné na výpočtovú silu počítaču. Ich urýchlenie môže zname- nať otvorenie nových možností výskumu či aplikácie v tejto oblasti. Práve to je cieľom tejto práce. Použitie grafických kariet na ...
 • Automatické konfigurování služeb operačního systému 

  Schiffer, Peter
  Tato diplomová práce se zabývá konfigurací operačních systémů, jejich možnostmi a způsoby nastavení. Představuje rozdíly v konfiguraci operačních systémů podle jejich zaměření a pokročilé možnosti konfigurace operačních ...
 • Vylepšování markerů pro rozšířenou realitu 

  Páldy, Alexander
  Tato práce stručně popisuje moderní metody v rozšířené realitě a dále se zabývá generováním a detekcí Uniform Marker Fields. Hlavním cílem je zlepšovat markery známé jako Unifrom Checker-Board Marker Fields. Toho je dosaženo ...
 • Emulátor byte kódu jazyka Java vhodný pro detekci a analýzu malware 

  Kubernát, Tomáš
  Cílem této práce bylo vytvořit virtuální stroj, emulující spouštění programů napsaných v programovacím jazyce Java, který by byl vhodný pro analýzu a detekci malware. Emulátor je schopen zjistit argumenty zneužitelných ...
 • Analýza a demonstrace vybraných IPv6 útoků 

  Pivarník, Jozef
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a demonstrací vybraných IPv6 útoků, konkrétně dvou Man-in-the-Middle útoků a jednoho Denial of Service útoku - Rogue Router Advertisement a Neighbor Cache Poisoning resp. Duplicate ...
 • Webová aplikace doporučovacího systému 

  Hlaváček, Pavel
  Práce se zabývá problematikou doporučovacích systémů a jejich využití ve webových aplikacích. Jsou zde shrnuty základní techniky data miningu a jednotlivé přístupy pro doporučování. Hlavní částí práce je návrh a implementace ...
 • Fúze procedurální a keyframe animace 

  Klement, Martin
  Cílem této práce je implementace aplikace, v níž dochází k propojení procedurální a keyframe animace, s následnou vizualizací. Jádrem aplikace je spojení dvou různých technik animace použitých pro rozpohybování virtuální ...
 • Implementace statistických kompresních metod 

  Štys, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje Burrowsův-Wheelerův kompresní algoritmus. Detailně se zaměřuje na jednotlivé části Burrowsova-Wheelerova algoritmu, nejvíce na transformaci globální struktury a entropické kódery. V rámci ...
 • Realistická vizualizace alkoholických nápojů pomocí distribuovaného raytracingu 

  Fabík, Jiří
  Obsahem práce je seznámení se s technikou realistického vykreslování nazvanou sledování paprsku. Je uvedena její základní podoba, rozšíření a optimalizace. Tato technika vykresluje scénu tím způsobem, že skrz jednotlivé ...
 • Segmentace medicínských obrazových dat 

  Lipták, Juraj
  Tato práce se zabývá segmentací anatomických struktur v medicínských objemových datech pomocí metody graph cut. Zvolený přístup segmentace vyžaduje zavedení inicializačných bodů pro objekt a pozadí. Zaměřením této práce ...
 • Klasifikace v proudu dat pomocí souboru klasifikátorů 

  Jarosch, Martin
  Tato práce pojednává o problematice získávání znalostí z dat a je zaměřena na klasifikaci dat v prostředí datových proudů. Jsou zde popsány tři metody klasifikace dat v datových proudech, využívající soubory klasifikátorů. ...
 • Knihovna pro práci s tetraedrální sítí 

  Hromádka, David
  Mnoho inženýrských aplikací v architektuře, medicíně a strojírenství potřebuje vytvářet modely prostoru pro potřeby různých numerických výpočtů (např. FEM simulace). Tetraedrální sítě jsou jednou z perspektivních reprezentací ...
 • Řídicí systém jevištní divadelní techniky 

  Melo, Damián
  Tématem této diplomové práce je řízení jevištních zařízení. V práci jsou rozebrány základní typy řízení, metody pro popis a identifikaci systémů a vlastnosti regulátorů. Práce obsahuje popis používaných jevištních zařízení ...
 • Využití metod dolování dat pro analýzu sociálních sítí 

  Novosad, Andrej
  Práce se zabývá problematikou dolování dat v prostředí sociálních sítí. Podává přehled o dolování z dat a možných metodách dolování. Práce také zkoumá sociální média a sítě, co mohou poskytnout a jaké problémy se sebou ...
 • Detekce aut přijíždějících ke křižovatce 

  Hopjan, Tomáš
  Práce se zabývá sledováním aut přijíždějících ke křižovatce. Jsou popsány různé způsoby jejich detekce a zhodnoceny problémy. Primárně se jedná o sledování provozu během dne za různého počasí, ale je představen i způsob ...
 • Modelování elektrických obvodů ve specializovaném paralelním systému 

  Janko, Roman
  V práci je uveden přehled metod pro numerické řešení diferenciálních rovnic. Dále možnosti jejich paralelizace, tedy rozdělení výpočetních operací na více mikroprocesorů, s důrazem kladeným na použití metody Taylorovy řady. ...
 • Reporting - ERP systém 

  Pála, Milan
  Práce se zabývá tvorbou modulu pro ERP systém. Modul by měl umět produkovat průběžná data o výrobě, hlídat produktivnost výroby a upozorňovat na problémy ve výrobě. V práci je zhodnoceno zpracovávání velkého množství dat ...