Recent Submissions

 • Metody shlukování textových dat 

  Miloš, Roman
  Shlukování textových dat je jednou z úloh dolování v textech. Slouží k rozdělení dokumentů do různých kategorií na základě jejich podobnosti, což nám umožňuje snadnější vyhledávání v takto rozdělených dokumentech. V práci ...
 • Rekurentní neuronové sítě v počítačovém vidění 

  Křepský, Jan
  Práce se zabývá využitím rekurentních neuronových sítí v oblasti počítačového vidění. V teoretické části jsou popsány základní poznatky o umělých neuronových sítích se zaměřením na rekurentní architektury. Dále jsou zde ...
 • Raytracing na GPU 

  Straňák, Marek
  Raytracing je základnou technikou pro vizualizaci trojrozměrných objektů. Cílem práce je demonstrovat možnost implementace sledovaní paprsků pomocí grafického akcelerátoru.  Popíšem základní algoritmus a jeho modifikovanou ...
 • Grafický editor simulačních modelů 

  Bulka, Pavol
  Tato práce se zaobírá tvorbou multiplatformního grafického editoru simulačních modelů využívajícího pro modelovaní DEVS formalismus a jazyk XML pro ukládání modelů. Návrh editoru je založený na průzkumu obdobných grafických ...
 • Moderní techniky realistického osvětlení v reálném čase 

  Szentandrási, István
  Fyzikálně přijatelné osvětlení v reálném čase je často dosaženo použitím aproximací. Současné metody často aproximují globální osvětlení v prostoru obrazu s využitím schopností moderních grafických karet. Dva techniky z ...
 • Monitoring a analýza uživatelů systémem DLP 

  Pandoščák, Michal
  Cílem této diplomové práce je obeznámit se s problematikou monitorování a analýzy uživatelů a procesů systémem DLP (Data Loss Prevention - prevence ztráty dat), definování možností útoků uvnitř a z vnějšku organizace, popis ...
 • Problematika testování a verifikace softwaru pro leteckou techniku 

  Mačišák, Lukáš
  Tato diplomová práce popisuje problematiku certifikace a vývoje softwaru pro leteckou techniku se zaměřením na oblast testování a verifikace v rámci životního cyklu projektu. Práce obsahuje navrhnutý vlastní postup verifikace ...
 • Využití grafického procesoru jako akcelerátoru - technologie OpenCL 

  Hrubý, Michal
  Tato práce se zabývá technologií OpenCL a jejím využitím pro detekci objektů. První část je zaměřená na popis principů technologie OpenCL a základní teorii o detekci objektů. Následuje kapitola analýzy, kde je navržená ...
 • Dolovací modul systému pro získávání znalostí z dat FIT-Miner 

  Zapletal, Petr
  Tato diplomová práce rozebírá rozšíření systému pro získávání znalostí z databází FIT-Miner. V první části práce je probrán proces dolování dat, problematika smíšených modelů a systém FIT-Miner. Druhá část popisuje návrh, ...
 • Visual Basic disassembler 

  Adamica, Ján
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat disassembler binárních .exe souborů programovacího jazyka Visual Basic 6. Je zde popsán formát spustitelných přenositelných souborů, popsaná funkce disassembleru, ...
 • Fingerprint Image Quality Assessment 

  Šmida, Vladimír
  Kritickým prvkem biometrického systému pro rozpoznávání otisků prstů je proces snímání. Kvalita snímku totiž ovlivňuje všechny další části systému počínaje zpracováním obrazu, přes extrakci rysů až po samotné rozhodnutí. ...
 • Vizualizace programového toku spustitelných souborů 

  Rusnák, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací vizualizace programového toku spustitelných souborů na platformě Windows. Na začátku se zabývá strukturou formátu PE EXE a způsobem uložení instrukcí v něm. Následně se práce ...
 • Dekódování čárového kódu v obraze v reálném čase 

  Krupa, Martin
  Cílem práce je popsat čárové kódy používané běžně v praxi a vytvořit aplikaci, která bude za pomocí počítačového vidění zvolené kódy detekovat a rozpoznávat v reálnem čase. Nejdříve popisuje klasické, lineární čárové kódy, ...
 • Webový portál pro správu a klasifikaci informací z distribuovaných zdrojů 

  Vrána, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá technikami dolování dat a jejich klasifikací do kategorií dle kriterií. Cílem práce je implementace webového portálu pro správu a klasifikaci dat z distribuovaných zdrojů. K dosažení cíle ...
 • Tvorba hudby počítačem 

  Mederly, Peter
  Hlavním cílem práce je analýza, návrh a implementace nového systému schopného generovat hudbu v reálném čase, na základě skutečných dat nebo libovolných rastrových obrázků. Práce poskytuje průřez historií snažení se o ...
 • Jednoduchý diktovací systém 

  Hromádko, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou jednoduchého diktovacího systému. Vysvětluje metody používané pro rozpoznávání řeči a popisuje existující systémy. Návrh systému je zaměřen především na tvorbu gra fického ...
 • DNSSEC online webová mapa 

  Scherfel, Peter
  Táto práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia systému DNS pomocou technológie DNSSEC. Má za úlohu preštudovať systém podpisovania záznamov DNSSEC a možnosti získavania informácií o stave zabezpečenia domén. Hlavným ...
 • Manipulace s objekty pomocí p5 glove 

  Čapek, Radovan
  Práce se zaměřuje na popis základních principů virtuální reality, na využití datových rukavic ve virtuální realitě a implementuje aplikaci s využitím vstupního zařízení P5 glove. Implementace obsahuje mimo jiné různé ...
 • Platforma pro vývoj RIA aplikací 

  Stříž, Martin
  Práce má za cíl navrhnout a implementovat plaftormu pro interaktivní webové aplikace (Rich Internet Application - RIA) na základě vhodných technologíí pro programovací jazyky Java a JavaScript. Důraz je kladen na výběr ...
 • [Elko EP] Přístupový bod pro systém bezdrátového ovládání spotřebičů 

  Vrana, Ondřej
  Tato práce se zabývá vývojem modulu pro komunikaci s inteligentní instalaci do domů. Cílem práce bylo seznámit se s produkty RF Control společnosti ELKO EP, s.r.o, USB sběrnicí a komponenty pro bezdrátovou komunikaci v ...

View more