Anzeige der Dokumente 1-20 von 229

 • Rozšíření nástroje Process Inspector o export dat 

  Brodzák, Jan
  Tato práce popisuje proces rozšíření nástroje Process Inspector o export dat do nástroje Enterprise Architect. Kromě praktické části popisují implementaci práce obsahuje rovněž teoretickou část pojednavající o podnikových ...
 • Vývoj SQL/XML funkcionality v databázi PostgreSQL 

  Pospíšil, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat chybějící XML funkcionalitu v databázovém systému PostgreSQL. Druhá kapitola práce teoreticky rozebírá XML paradigma spolu se souvisejícími technologiemi jako ...
 • Cenzura na Internetu 

  Žila, Milan
  Tato práce se zabývá problémem cenzury na internetu v Číně. Práce popisuje formy a způsoby internetové cenzury v Číně. Zároveň uvádí i možnosti zjištění, ověření a obcházení cenzury pomocí různých nástrojů, aplikací a ...
 • Jednoduché rozpoznávání písma 

  Duba, Nikolas
  Tato práce je zaměřená na rozpoznávání textu a jeho následné zpracování. Cílem je umožnit jednoduché sledování denních výdavků. Může to sloužit pro jednotlivce nebo pro firmu jako kontrola spotřeby. Princip je založen na ...
 • Gaze Gestures in Interaction with Problem-Solving 

  Vrzáková, Hana
  Tato diplomová práce byla vypracována při studijním pobytu na University of Eastern, Finland. Tato práce se zabývá analýzou pohybů očí jakožto charakteristiky lidských úmyslů. Během hraní hry 8Puzzle byly extrahovány pohyby ...
 • Detektor obličejů pro platformu Android 

  Slavík, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá tématikou detekce obličejů na mobilních telefonech s operačním systémem Android. V rámci úvodu do problematiky jsou popsány některé algoritmy určené pro detekci vzorů v obraze, stejně jako ...
 • Raytracing na GPU 

  Straňák, Marek
  Raytracing je základnou technikou pro vizualizaci trojrozměrných objektů. Cílem práce je demonstrovat možnost implementace sledovaní paprsků pomocí grafického akcelerátoru.  Popíšem základní algoritmus a jeho modifikovanou ...
 • Optimalizace tvaru výfukových svodů 

  Navrátil, Dušan
  V této práci je vyvinut systém pro multikriteriální optimalizaci tvaru výfukových svodů včetně počátečního návrhu svodů. Prostor řešení je prohledáván na základě evolučních algoritmů. Ohodnocení tvaru výfukových svodů ...
 • Dekódování čárového kódu v obraze 

  Bačíková, Petra
  V práci jsou uvedeny základní pojmy z oblasti zpracování čárových kódů, jejich historie, vývoj a dělení. Vybrané zajímavé typy jsou představeny blíže. Je uvedena specifikace kódů EAN-8, EAN-13 a UPC-A. Klíčová část popisuje ...
 • Porovnávání dokumentů na základě vizuálních rysů 

  Milička, Martin
  Obsahem této práce je návrh metody porovnání webových stránek na základě vizuálních rysů. Na začátku jsou popsány možné přístupy k porovnávání dokumentů s ohledem na jejich použití. Dále jsou prezentovány přístupy porovnávání ...
 • Neural Networks for Human Face Detection in Images 

  Henzl, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá využitím neuronových sítí pro detekci obličeje v obraze. Práce poskytuje základní informace nezbytné pro pochopení detekce obličejů a neuronových sítí. Dále se věnuje současným nejúspěšnějším ...
 • Rozšířená realita pro platformu Android 

  Nohejl, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému rozšířené reality na mobilní platformě Google Android s využitím polohových senzorů. Aplikace slouží jako navigace a zobrazuje geografické body zájmu. Práce se ...
 • Detekce genů v DNA sekvencích 

  Roubalík, Zbyněk
  Detekce genů v DNA sekvencích je jedním z řady složitých problémů, které jsou v současnosti řešeny v rámci bioinformatiky. Tato práce pojednává o detekci genů v DNA sekvencích s pomocí metod využívajících Skryté Markovovy ...
 • Predikce vývoje kurzu pomocí umělých neuronových sítí 

  Putna, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím neuronových sítí pro účely předpovědi vývoje kurzu trhů na burze. Zmiňuje základy teorie fungování burzy a obchodování na ní. V práci je dále popsána teorie neuronových sítí, jaké ...
 • Detekce pohyblivého objektu ve videu na CUDA 

  Čermák, Michal
  Tato práce se věnuje sledování objektů ve videa z monokulární kamery za pomocí modelu sledovaného tělesa. Stav 3D objektu je určený pomocí minimalizace účelové funkce užitím částicového filtru. Účelová funkce je založena ...
 • Generování komplexních procedurálních terénů na GPU 

  Ryba, Jan
  Generování komplexních plně prostorových terénů je velmi náročnou činností, buďto datově nebo výpočetní, případně obojí. Datovou náročnost můžeme značně omezit, nebo plně eliminovat použitím procedurálního přístupu, kdy ...
 • Informační systém pro sledování polohy 

  Labounek, Petr
  Práce se zabývá problematikou záznamu a sledování polohy daných objektů v určité oblasti. Pojednává také o webových službách, mapových aplikacích a moderních standardech, které se snaží porovnat a vybrat ty nejlepší pro ...
 • Nefotorealistické zobrazování 

  Mágr, Martin
  Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti nefotorealistického zobrazování, zaměřit se na oblast transformace obrazu a následně navrhnout algoritmus pro zpracování videa na jeho "cartoon" reprezentaci. Práce popisuje ...
 • Měření propustnosti TCP/IP stacku v OS Linux 

  Okuliar, Adam
  Testovanie softwaru je proces, pri ktorom sa snažíme overiť funkčnosť a akosť testovaného produktu. V tejto práci sa zaoberáme testovaním jadra operačného systému Linux, za účelom overenia funkčnosti a výkonnosti jeho ...
 • Rozpoznávání člověka podle žil prstu 

  Lisák, Peter
  Diplomová práce se zabývá biometrickými systémy, konkrétně založenými na rozpoznávání člověka dle žil prstu. Popisuje metodiku vývoje nového biometrického systému. Navrhuje nové postupy porovnávání biometrických vzorů žil ...