Now showing items 21-40 of 229

 • Systém pro společnost zabývající se telefonováním 

  Huvar, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit systém pro společnost zabývající se telefonováním, který co nejvíce usnadní a automatizuje práci jejích zaměstnanců. Systém bude splňovat požadavky na moderní informační ...
 • Knihovna procesorů pro návrh vestavěných systémů 

  Zvonček, Radovan
  Tato práce se zabývá vytvořením knihovny modelů procesorů používaných ve vestavěných systémech. Architektury procesorů jsou popsány pomocí jazyka ISAC, který je jedním z výstupů projektu Lissom běžícím na Fakultě informačních ...
 • Aplikace spisové služby napojená na datové schránky 

  Dvořáček, Pavel
  Práce zkoumá problematiku legislativních požadavků na systémy spisové služby a systém datových schránek. Dále navrhuje procesy a systém spisové služby jakožto univerzální řešení vhodné k nasazení v široké škále organizací.
 • Paralelní řešení parciálních diferenciálnich rovnic 

  Čambor, Michal
  Práce se zabývá parciálními diferenciálními rovnicemi, pro jejichž řešení je navržen speciální numerický integrátor zpracovávající operandy ve formátu plovoucí řádové čárky. Návrhy jsou postaveny na principech Eulerovy ...
 • Databáze XML pro správu slovníkových dat 

  Samia, Michel
  Práce se zabývá automatizací zpracování slovníkových dat, především těch ve formátech postavených na XML. Čtenář je nejprve seznámen s použitými pojmy lingvistiky a lexikografie, dále jsou představeny jednotlivé typy formátů ...
 • Simulace reálné trajektorie golfového míčku z videa 

  Hlobil, Marek
  Práce se bude zabývat simulací letu golfového míčku na základě videozáznamu. V práci bude popsán způsob, jakým lze na základě prvních několika nalezených bodů trajektorie míčku zjistit její zbytek až po bod dopadu. Pro ...
 • Vývojové prostředí numerických integrátorů 

  Vopěnka, Václav
  Tato práce se zabývá transformací soustav diferenciálních rovnic do polynomiálního tvaru. Takto transformované soustavy diferenciálních rovnic je poté možno řešit pomocí Taylorova rozvoje. Tato metoda umožňuje počítat ...
 • Pozice objektu ze soustavy kamer 

  Dostál, Radek
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí pozice golfového míčku ze soustavy kamer, která bude použita v rámci vývoje golfového simulátoru. Systém využívá fotogrametrické kalibrace a triangulačního algoritmu pro získání souřadnic ...
 • Unified Network Authentication for Linux 

  Zůna, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací řešení pro jednotnou síťovou autentizaci pro operační systém Linux založeného na integraci systémových démonů WinBind a SSSD. Cílem je navrhnout takové řešení, které umožní ...
 • IPv6 geolokace a vizualizace 

  Suchomel, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou geolokace IPv6 adres a vizualizace jejich lokalit. Má za úkol prozkoumat oblast IPv6, dále porovnává současné přístupy ke geolokaci. Jejím hlavním cílem je vybudovat systém, ...
 • Predikce časových řad pomocí statistických metod 

  Beluský, Ondrej
  Různé společnosti považují za neodmyslitelné získávat předpověď časových řad nejistých hodnot proměnných, které ovlivňují jejich rozhodnutí. Marketing obsahuje vícero rozhodnutí, která závisí na spolehlivé předpovědi. ...
 • Detekce, lokalizace a rozpoznání dopravních značek 

  Svoboda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá lokalizací, detekcí a rozpoznáním dopravních značek. Jsou zde rozebírány možnosti výběru oblastí s pravděpodobným výskytem značek. Dále jsou řešeny vlastnosti různých příznaků se zaměřením ...
 • Automatická tvorba tezauru z wikipedie 

  Novák, Ján
  Tato práce se věnuje problematice automatické tvorby tezauru z Wikipedie. Obsahuje popis struktury Wikipedie jako vhodné datové sady pro tvorbu tezauru a popisuje některé metody výpočtu sémantické blízkosti termínů, které ...
 • Datový sklad se zaměřením na optimalizaci ETL procesu 

  Veselý, Ivan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením datového skladu a procesem jeho plnění. Práce obsahuje: vysvětlení teorie datových skladů, popis implementace datového skladu a proces jeho plnění.
 • Sledování a účtování provozu IP telefonie 

  Sivák, Vladimír
  Tahle práce popisuje architektúru IP telefonie s využitím signalizačního protokolu SIP a transportního protokolu RTP. Zabývá sa také popisem nástrojů pro analýzu hlasových dat. Jejím hlavním cílem je navrhnout a implementovat ...
 • Automatické generování wiki stránek z e-mailů a IS 

  Vavřínek, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením rozšíření pro stávající informační systém NLPIS. Součástí řešení je vytváření a údržba automaticky generovaných stránek pro projekty do aplikace MediaWiki. Data budou do MediaWiki ...
 • Vizualizace georeferencovaných informací na webovém mapovém rozhraní 

  Růžička, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací knihovny, jako rozšíření pro OpenLayers. Řešení tohoto projektu bylo napsáno v programovacím jazyce JavaScript. Součástí práce je seznámení se standardy pro ukládání a ...
 • 3D monitor pomocí detekce pozice hlavy 

  Zivčák, Jan
  S vývojem možností zpracování obrazu, stereoskopického zobrazení, cen webových kamer a výkonu počítačů vyvstala možnost jak znásobit zážitek uživatele během práce s 3D programy. Z obrazu z webové kamery lze odhadnout polohu ...
 • Distributed Ray Tracing v rozumném čase 

  Slovák, Radek
  Práce se zabývá zobrazovací metodou distribuovaného sledování paprsku se zaměřením na optimalizace této metody. Metoda poskytuje generování velmi kvalitních a částečně realistických obrazů pomocí simulace některých vlastností ...
 • Automatický výběr reprezentativních fotografií 

  Bartoš, Peter
  Na internetu jsou miliardy fotografií a s neustále rostoucí velikostí těchto digitálních úložišť je stále více složitější vyhledat určitou snímku. Na zvýšení informační kvality fotoalb navrhujeme novou metodu, která vybírá ...