Now showing items 191-210 of 354

 • Platforma pro realizaci deskových her na počítači 

  Křenek, Aleš
  Práce si klade za cíl vytvořit interpret a uložení herních prvků. Jejím primárním cílem je vytvořit platformu pro tvorbu deskových her, která bude použitelná i člověkem, který nemá znalosti z oboru programování. Sekundárními ...
 • Plánování optimální trajektorie letadla 

  Janků, Petr
  Tato práce se zabývá hledáním optimální trajektorie letadla, jak ve spojitém, tak v diskretizovaném prostředí. Teoretická část je věnována základním pojmům z problematiky plánování pohybu a popisu vybraných metod plánování ...
 • Počítání lidí na lávce FITu kamerou 

  Mokrá, Radka
  Tato práce se v úvodu zabývá metodami, pomocí kterých lze počítat pohybující se objekty ve videu. Nejprve je popsána metoda odečítání pozadí a její techniky, dále způsob detekce blobů a nakonec způsob sledování a započítávání ...
 • Podpora XML šablon v PHP rámcích 

  Ambrož, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou definice šablon stránek v PHP rámcích. Jejím cílem je navrhnout a implementovat rozšíření pro Nette Framework, které umožní definovat šablony v jazyce XML. V rámci práce byly také porovnány ...
 • Pokročilá animace postav 

  Matýšek, Michal
  Tato práce popisuje moderní techniky animací postav v reálném čase a jejich praktickou implementaci v jazyce C++ s použitím knihoven DirectX a PhysX. První část textu se zabývá výkladem vybraných způsobů animace a je ...
 • Pokročilá detekce lidské tváře 

  Koníček, Igor
  K detekci, lokalizaci a určení úhlů natočení tváře bylo dříve přistupováno k jako třem rozlišným úkolům. Tato práce se zabývá algoritmy, které tyto problémy sjednocuje do jednoho algoritmu. K tomu využívá technologie ...
 • Pokročilé instalace v síti 

  Rozkoš, Martin
  Předmětem této bakalářské práce bylo seznámení s dostupnými řešeními pro zavádění operačních systémů ze sítě a jejich srovnání. Implementační část práce se zabývá instalací a konfigurací zvolených řešení, tvorbou obrazů ...
 • Pokročilé metody optimalizace kompilátorech 

  Martiško, Jakub
  Tato práce se zabývá optimalizací zdrojového kódu při jeho překladu. Práce představuje některé v současnosti používané metody. Mimo to jsou zde zavedeny i metody nové, vycházející z vlastností booleovy algebry. Práce se ...
 • Pokročilé poznámky pro Android 

  Máca, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro práci s poznámkami na operačním systému Android. Aplikace využívá senzory mobilní platformy pro pokročilejší funkce. Úvodní část práce se zabývá teoretickými informacemi ...
 • Pokročilé techniky tranformací jazyka C do jazyků popisujících hardware 

  Michalik, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací transformací aplikovaných při převodu jazyka C, použitého k popisu chování v rámci specifikace architektury v jazyce CodAL, do jazyků pro popis hardware. Cílem realizovaných ...
 • Poloautomatické pořízení rozsáhlé databáze ručně psaných znaků 

  Štěpánek, Ivo
  Tato práce se zabývá tvorbou databáze ručně psaných znaků dále využitelných pro rozpoznávání ručně psaného textu. V teoretické části práce je rozebrána problematika systémů pro rozpoznávání ručně psaného textu a datových ...
 • Použití Infinispan pro implementaci CDI kontextu 

  Kövári, Adam
  Tato práce vede čtenáře od vývoje kontextově závislé injekce v Java EE, ukazuje základní přehled o JSR 299, které se vyvinulo do rámce této specifikace a analyzuje referenční implementace Weld. V pozdějších částech je ...
 • Použití OpenGL z jazyka Java 

  Židek, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou použitelnosti jazyka Java v aplikacích využívajících grafickou knihovnu OpenGL. Poskytuje základní informace o samotné knihovně OpenGL a o nejběžněji používaných způsobech jejího propojení ...
 • Predikce budoucí lokace pohybujícího se objektu 

  Kebísek, Ján
  Tato práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro predikci budoucí lokace pohybujícího se objektu. Popisuje metodu predikce založenou na algoritmu WhereNext. Tento algoritmus získá z databáze trajektorií objektů ...
 • Predikce vlivu aminokyselinových mutací na sekundární strukturu proteinů 

  Kadlec, Miroslav
  Tato práce se zabývá aminokyselinovými mutacemi a jejich vlivem na sekundární strukturu proteinů. Hlavním cílem je dokázat hypotézu, že ačkoliv během evoluce dochází poměrně často ke změnám v primární struktuře bílkovin, ...
 • Procedurální generování budov 

  Húsenica, Ján
  Tato práce se zabývá problematikou procedurálního generování budov. K implementaci nástroje vyvinutého vrámci této práce byla vybrána metoda generování prostřednictvím generativních gramatik. V práci jsou popsané některé ...
 • Procedurální generování města 

  Hájíček, Lukáš
  Tato práce se zabývá procedurálním generováním měst. Jsou v~ní definovány jednotlivé etapy vývoje města a existující metody sloužící k~jejich provedení. Dále jsou popsány postupy vycházející z~uvedených a použité při ...
 • Procedurální generování vegetace 

  Zuzaňák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá procedurálním generováním vegetace za pomocí L-systémů. Představuje procedurální generování jako prostředek pro tvorbu modelů rostlin. Dále popisuje jednotlivé druhy L-systémů a jejich využití ...
 • Processing of Video Records 

  Čerešňák, Michal
  V této práci je prezentován systém pro zpracování videa se zaměřením na detekci a rozeznávání  obličejů. Systém zpracovává video stream z kamery v reálném čase. K detekci obličejů využívá ViolaJones detektor. Pro rozeznávání ...