Now showing items 219-238 of 354

 • Raytracing virtuálních grafických scén 

  Kendra, Matej
  Cílem této práce bylo nastudovat knihovnu OpenSceneGraph a algoritmy používané pro metody sledování paprsku. Z nastudovaných materiálů pak vytvořit aplikaci umožňující zobrazovat akcelerovanou a raytracingovou metodou se ...
 • Rámec pro tvorbu komponent v prostředí Nette 

  Kvita, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro zjednodušení tvorby, správy a použití komponent v českém PHP frameworku Nette a jeho šablonovacím jazyce Latte. Projekt je realizován jako knihovna za využití systému ...
 • Realistická vizualizace alkoholických nápojů 

  Bartl, Vojtěch
  Cílem práce bylo vytvořit jednoduchý program, který má sloužit k vizualizaci alkoholických nápojů. Použita byla globální zobrazovací metoda sledování paprsků (raytracing), která slouží k vizualizaci 3D scény ve fotorealistické ...
 • Realistický simulátor kruhových objezdů 

  Molnár, Miroslav
  Neustálý nárůst silniční dopravy zvyšuje požadavky na ni a přináší nové problémy. Nalezení vhodných řešení vyžaduje detailní zkoumání silniční dopravy. Cílem práce je návrh a implementace mikroskopického simulátoru kruhových ...
 • Rekonstrukce 3D scény z obrazových dat 

  Fuchsík, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí scény pomocí RGB--D senzoru Microsoft Kinect. Cílem práce je z nasnímaných dat vytvořit model místnosti ve formě bodů, ze kterého je následně vytvořen půdorys vnitřních prostor, ...
 • Rekonstrukce povrchu z mračna bodů 

  Horák, Jan
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí povrchu z mračna bodů. Popisuje návrh, implementaci a testování metody založené na detekci rovin a Delaunayho triangulaci. Aplikace umožňuje zrekonstruovat povrch ve formě trojúhelníkové sítě.
 • Reprezentace obsahu síťového provozu v XML 

  Novák, Martin
  Tato práce se zabývá reprezentací zachyceného síťového provozu v XML a jejím uložením do databázového systému Oracle za použití XML schémat. V úvodu práce jsou vysvětleny základy počítačových sítí, správy sítě a síťových ...
 • Responsivní design pro webovou službu 

  Mazur, Roman
  Tato práce se zabývá vývojem webové aplikace se zaměřením na mobilní zařízení. Popisuje celý tento proces od transformace existující webové aplikace na její mobilní variantu. Dále se zaobírá analýzou současné situace webu ...
 • Restaurace obrazu rozmazaného vlivem pohybu 

  Rajnoch, Zdeněk
  Cílem této práce je restaurace obrazu poškozeného vlivem pohybu. Je uvažováno pouze rovnoměrné rozmazání po úsečce určité délky otočené o určitý úhel vzhledem k ose x. Jsou zde vysvětleny některé metody pro odhad délky a ...
 • Robotické vozítko řízené s využitím platformy Arduino 

  Čechmánek, Martin
  Cílem této práce je představit možnosti bezdrátového řízení robotů s využitím platformy Arduino a popsat vlastnosti, možnosti a využití této platformy. V práci je implementován obousměrný bezdrátový přenos mezi moduly ...
 • Robotický nákupní košík 

  Kuřátko, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro plánování pohybu robota tak, aby následoval zadaného člověka. Práce se zpočátku věnuje senzoru Microsoft Kinect, který je pouţit pro snímání okolních objektů. Dále jsou ...
 • Rozhraní IS FIT pro Android 

  Kabát, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá podstatnými aspekty vývoje aplikace zpřístupňující rozhraní IS FIT na mobilní telefony. Aplikace se dělí na dvě základní části, a to serverovou část získávající data z IS FIT a část klientskou, ...
 • Rozhraní pro webové aplikace 

  Slezák, Martin
  Práce shrnuje studium, návrh a implementaci systému oken ve webovém prostředí. Zaměřuje se také na tvorbu aplikačního rozhraní pro aplikace, které je možné v systému používat.
 • Rozpoznání registrační značky vozidla 

  Tilňak, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice rozpoznávání registračních značek a mojí implementaci programu na rozpoznávání registračních značek. Nejdříve představím formát registračních značek v České republice. Následující kapitola ...
 • Rozpoznání stavu hry Scrabble 

  Staněk, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou zpracování obrazu, detekce a rozpoznávání objektů v obraze a OCR (Optical Character Recognition). Popisuje návrh a implementaci aplikace pro rozpoznání stavu hry Scrabble využívající ...
 • Rozpoznávání objektů v obraze na platformě Android 

  Šimon, Martin
  Práce popisuje problematiku rozpoznávání objektů v obraze ve spojení s mobilní platformou Android. Rozebírá existující metody a postupy z oboru rozpoznávání objektů stejně jako dřívější řešení podobné problematiky. Z těchto ...
 • Rozpoznávání objektů v obrazech 

  Nedoma, David
  Tato práce se zabývá řešením rozpoznávání objektů v obraze. Cílem bylo vytvoření programu, který bude schopný objekty v obraze rozpoznat. Postupně popisuje jednotlivé kroky zpracování nasnímaných dat. Stručně popisuje ...
 • Rozpoznávání ručně psaného písma 

  Jelínek, Radek
  Práce se zabývá rozpoznáváním ručně psaného písma a jeho převod do digitální podoby. Rozpoznávání je zaměřeno na rozpoznávání českých písmen a zjištění úspěšnosti při nevyužití slovníku u rozpoznávání slov. V dokumentu je ...
 • Rozpoznávání řeči pro vybrané jazyky 

  Schmitt, Jan
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním spojité řeči pro trojici jazyků bulharštinu, chorvatštinu a švédštinu. Zpráva popisuje základy zpracování a rozpoznávání řeči, tvorbu akustických modelů pomocí skrytých Markovových modelů ...
 • Rozšiřující modul pro MS Office 

  Rusek, David
  Tato práce se zabývá problematikou přidání rozšiřujícího modulu do textového procesoru MS Word, tabulkového kalkulátoru MS Excel a nástroje pro tvorbu prezentací MS PowerPoint z kancelářské sady programů MS Office. Modul ...