Now showing items 292-311 of 335

 • Tajmlajn.cz - mobilní/webová služba pro plánování dosažení úkolu 

  Chlápek, Tomáš
  Cílem této práce je tvorba mobilní a webové služby, jež umožní uživateli tvorbu časového plánu pro dosažení úkolu. Časový plán nabízí uživatelům možnost si lépe a kvalitněji rozvrhnout svůj čas určený pro práci na zadaném ...
 • Textově závislé rozpoznávání mluvčího 

  Fux, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout systém pro textově závislé rozpoznávání mluvčího. Bylo otestováno několik přístupů na databázi MIT, která obsahuje nahrávky průměrné délky 0,46s. Z otestovaných přístupů se jeví ...
 • Tool for Querying SSSD Database 

  Bambušek, David
  Tato práce je zaměřena na databáze a konkrétně pak na databázi SSSD. SSSD je služba, která poskytuje jedno kompletní rozhraní pro přístup k různým vzdáleným poskytovatelům a ověřovatelům identit spolu s možností informace ...
 • Transparentní klient-server komunikace pomocí HTTP 

  Chmela, Ondřej
  Dnešní webové aplikace jsou čím dál interaktivnější a uživatelsky komfortnější. To klade větší důraz na technologie umožňující komunikovat na pozadí se serverem, aniž by byl uživatel obtěžován neustálým obnovováním stránky ...
 • Turingovy stroje bez návratu na pásce 

  Surovič, Marek
  Tato práce zavádí omezenou variantu Turingových strojů, které se nemohou pohybovat doleva, tedy se vracet na pásce. Ostatní vlastnosti Turingových strojů (například potenciálně nekonečná páska a schopnost přepisovat symboly ...
 • Uniform Marker Fields pro Android 

  Salát, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací vlastního detektoru Uniform Marker Fields a ladící aplikace pro mobilní zařízení. Implementace detektoru přináší alternativní postupy k původnímu řešení, tak aby co nejvíce ...
 • Určování identity počítače pomocí odchylky vnitřních hodin 

  Franková, Barbora
  Tato práce se zabývá identifikací vzdálených počítačů na základě odchylky vnitřních hodin. Podává informaci o různých metodách sběru a vyhodnocení dat založených na časových razítkách získaných pomocí TCP, ICMP a Javascriptu. ...
 • USB keylogger 

  Lojda, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a praktickou realizací USB keyloggeru. Úvodní teoretická část je věnována sběrnici USB a popisu SD karet. Dále popisuje zvolený MCU Vinculum VNC2 a zacházení s dostupnými ovladači k tomuto obvodu. ...
 • Uživatelské rozhraní pro interaktivní webové stránky 

  Maňásek, Jiří
  Cílem práce je vytvořit webový nástroj usnadňující a urychlujícívytváření dynamických webových stránek umísťováním widgetů libovolně do prostoru stránky. Každý tento widget zobrazuje konkrétní obsah. Taky je možné vytvářet ...
 • Uživatelské rozhraní pro mobilního tlumočníka 

  Štěrba, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu, implementace a testování grafického uživatelského rozhraní pro aplikaci Mobilní tlumočník. Tvorba rozhraní je zaměřena na platformu Android. První část vysvětluje pojmy ...
 • Uživatelské rozhraní pro zaznamenávání činností 

  Amruz, Radek
  Práce obsahuje popis tvorby aplikace a grafického uživatelského rozhraní určené k~zaznamenávání aktivit. První kapitola pojednává o~spravování času a k~tomu určeným technikám. Kapitola také uvede existující aplikace, které ...
 • Uživatelské rozhraní školního informačního systému 

  Bureš, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu uživatelského rozhraní školního informačního systému. Systém je určen především pro učitele a základní agendu. Cílem systému je ulehčit běžnou práci učitelů v hodině, protože dostupné ...
 • Verifikovaná knihovna datových struktur 

  Rychnovský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá metodikou psaní verifikovaných programů pomocí nástroje VCC. Zmíněná metodika je založena na principu doplnění kódu programu o anotace, jež poskytují specifikaci požadované funkcionality. ...
 • Video-manuál jako aplikace na mobilním telefonu s rozpoznáním objektů 

  Nedbálek, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění počítačového vidění a rozšířené reality na mobilní platformě - operačním systému Android. Cílem této práce je demonstrovat možnosti praktického využití těchto technologií ...
 • Visualizace budov pomocí rozšířené reality pro platformu Android 

  Hlavnička, Ivo
  Tato práce se zabývá implementací rozšířené reality pro platformu android a její praktickému využití v architektuře, a to především k vykreslování návrhu budov do reálného prostředí. Zabývá se problémy získávání polohy a ...
 • Vizualizace algoritmů pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

  Fomiczew, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací programu pro vizualizaci algoritmů pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu (LPM), což je jedna z nejdůležitějších operací při klasifikaci a směrování paketů v sítích TCP/IP. ...
 • Vizualizace dat z letových zapisovačů 

  Martiš, Adam
  Předložená práce je zaměřena na rozbor letových zapisovačů jak po stránce teoretické, tak i praktické, s využitím dostupných platných předpisů a materiálů. Cílem práce je zmapovat problematiku dostupných letových zapisovačů. ...
 • Vizualizace Ganttova diagramu pro platformu Android 

  Douděra, Martin
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace slouží pro plánování projektů, kde je jako vizualizační technika využit Ganttův diagram, který je rozšířen o závislosti a přidělování ...
 • Vizualizace letových dat 

  Burda, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou vizualizace letových dat v pilotní kabině. Popisuje základní letové veličiny a způsob jejich zobrazení pomocí analogových přístrojů a moderních integrovaných displejů. V práci je popsán návrh ...
 • Vizualizace rezoluční metody 

  Smetka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatického dokazování ve výrokové a predikátové logice. V teoretické části je popsána výroková a predikátová logika v návaznosti na systém jejich automatického dokazování ...