Now showing items 312-331 of 354

 • Uniform Marker Fields pro Android 

  Salát, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací vlastního detektoru Uniform Marker Fields a ladící aplikace pro mobilní zařízení. Implementace detektoru přináší alternativní postupy k původnímu řešení, tak aby co nejvíce ...
 • Určování identity počítače pomocí odchylky vnitřních hodin 

  Franková, Barbora
  Tato práce se zabývá identifikací vzdálených počítačů na základě odchylky vnitřních hodin. Podává informaci o různých metodách sběru a vyhodnocení dat založených na časových razítkách získaných pomocí TCP, ICMP a Javascriptu. ...
 • USB keylogger 

  Lojda, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a praktickou realizací USB keyloggeru. Úvodní teoretická část je věnována sběrnici USB a popisu SD karet. Dále popisuje zvolený MCU Vinculum VNC2 a zacházení s dostupnými ovladači k tomuto obvodu. ...
 • Uživatelské rozhraní pro interaktivní webové stránky 

  Maňásek, Jiří
  Cílem práce je vytvořit webový nástroj usnadňující a urychlujícívytváření dynamických webových stránek umísťováním widgetů libovolně do prostoru stránky. Každý tento widget zobrazuje konkrétní obsah. Taky je možné vytvářet ...
 • Uživatelské rozhraní pro mobilního tlumočníka 

  Štěrba, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu, implementace a testování grafického uživatelského rozhraní pro aplikaci Mobilní tlumočník. Tvorba rozhraní je zaměřena na platformu Android. První část vysvětluje pojmy ...
 • Uživatelské rozhraní pro zaznamenávání činností 

  Amruz, Radek
  Práce obsahuje popis tvorby aplikace a grafického uživatelského rozhraní určené k~zaznamenávání aktivit. První kapitola pojednává o~spravování času a k~tomu určeným technikám. Kapitola také uvede existující aplikace, které ...
 • Uživatelské rozhraní školního informačního systému 

  Bureš, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu uživatelského rozhraní školního informačního systému. Systém je určen především pro učitele a základní agendu. Cílem systému je ulehčit běžnou práci učitelů v hodině, protože dostupné ...
 • Verifikovaná knihovna datových struktur 

  Rychnovský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá metodikou psaní verifikovaných programů pomocí nástroje VCC. Zmíněná metodika je založena na principu doplnění kódu programu o anotace, jež poskytují specifikaci požadované funkcionality. ...
 • Vestavěný terminál pro podporu organizace závodů v orientačních sportech 

  Kavan, Tomáš
  Práce pojednává o návrhu a výrobě prototypu terminálu pro podporu organizace závodů v orientačních sportech. Cílem práce je integrace všech důležitých komponent výpočetní techniky používaných při organizaci závodu nebo ...
 • Video-manuál jako aplikace na mobilním telefonu s rozpoznáním objektů 

  Nedbálek, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění počítačového vidění a rozšířené reality na mobilní platformě - operačním systému Android. Cílem této práce je demonstrovat možnosti praktického využití těchto technologií ...
 • Visualizace budov pomocí rozšířené reality pro platformu Android 

  Hlavnička, Ivo
  Tato práce se zabývá implementací rozšířené reality pro platformu android a její praktickému využití v architektuře, a to především k vykreslování návrhu budov do reálného prostředí. Zabývá se problémy získávání polohy a ...
 • Vizualizace algoritmů pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

  Fomiczew, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací programu pro vizualizaci algoritmů pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu (LPM), což je jedna z nejdůležitějších operací při klasifikaci a směrování paketů v sítích TCP/IP. ...
 • Vizualizace dat z letových zapisovačů 

  Martiš, Adam
  Předložená práce je zaměřena na rozbor letových zapisovačů jak po stránce teoretické, tak i praktické, s využitím dostupných platných předpisů a materiálů. Cílem práce je zmapovat problematiku dostupných letových zapisovačů. ...
 • Vizualizace Ganttova diagramu pro platformu Android 

  Douděra, Martin
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace slouží pro plánování projektů, kde je jako vizualizační technika využit Ganttův diagram, který je rozšířen o závislosti a přidělování ...
 • Vizualizace letových dat 

  Burda, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou vizualizace letových dat v pilotní kabině. Popisuje základní letové veličiny a způsob jejich zobrazení pomocí analogových přístrojů a moderních integrovaných displejů. V práci je popsán návrh ...
 • Vizualizace rezoluční metody 

  Smetka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatického dokazování ve výrokové a predikátové logice. V teoretické části je popsána výroková a predikátová logika v návaznosti na systém jejich automatického dokazování ...
 • Vnímání rychlosti a emoční odezva při intenzivně vizualizovaných indikátorech postupu 

  Pilát, Peter
  Tato práce se zaobírá návrhem, implementováním a testováním indikátorů postupu. Jedná se o vizuálně odlišné a specifické indikátory. Rozebírá analogie různých dnešních podob indikátorů a jich principy. Jsou uvedeny hypotézy ...
 • Vyhledávání fotografií podle obsahu 

  Bařinka, Radek
  Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání fotografií podle obsahu a existujících aplikací zabývajících se touto oblastí. Cílem je lokálně pracující aplikace pro vyhledávání fotografií podle obsahu zadaného vzorem. ...
 • Vyhledávání informací v textových datech 

  Tkadlčík, Luboš
  Tato práce se zabývá problematikou dolování textových dat a vyhledávání informací. Práce popisuje nejčastější metody reprezentace textových dokumentů a strategie vyhledávání. Cílem práce je navržení a implementace aplikace, ...
 • Vyhledávání víceslovných spojení pro mobilní zařízení s OS Android 

  Babič, Vojtěch
  Práce hodnotí existující rozhraní pro práci s překladovými slovníky na platformě Android, zaměřuje se především na vyhledávání ve víceslovních spojeních. Protože práce s víceslovními spojeními není v současných Android ...