Now showing items 319-338 of 354

 • Verifikovaná knihovna datových struktur 

  Rychnovský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá metodikou psaní verifikovaných programů pomocí nástroje VCC. Zmíněná metodika je založena na principu doplnění kódu programu o anotace, jež poskytují specifikaci požadované funkcionality. ...
 • Vestavěný terminál pro podporu organizace závodů v orientačních sportech 

  Kavan, Tomáš
  Práce pojednává o návrhu a výrobě prototypu terminálu pro podporu organizace závodů v orientačních sportech. Cílem práce je integrace všech důležitých komponent výpočetní techniky používaných při organizaci závodu nebo ...
 • Video-manuál jako aplikace na mobilním telefonu s rozpoznáním objektů 

  Nedbálek, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění počítačového vidění a rozšířené reality na mobilní platformě - operačním systému Android. Cílem této práce je demonstrovat možnosti praktického využití těchto technologií ...
 • Visualizace budov pomocí rozšířené reality pro platformu Android 

  Hlavnička, Ivo
  Tato práce se zabývá implementací rozšířené reality pro platformu android a její praktickému využití v architektuře, a to především k vykreslování návrhu budov do reálného prostředí. Zabývá se problémy získávání polohy a ...
 • Vizualizace algoritmů pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

  Fomiczew, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací programu pro vizualizaci algoritmů pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu (LPM), což je jedna z nejdůležitějších operací při klasifikaci a směrování paketů v sítích TCP/IP. ...
 • Vizualizace dat z letových zapisovačů 

  Martiš, Adam
  Předložená práce je zaměřena na rozbor letových zapisovačů jak po stránce teoretické, tak i praktické, s využitím dostupných platných předpisů a materiálů. Cílem práce je zmapovat problematiku dostupných letových zapisovačů. ...
 • Vizualizace Ganttova diagramu pro platformu Android 

  Douděra, Martin
  Tato práce se zabývá vývojem aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace slouží pro plánování projektů, kde je jako vizualizační technika využit Ganttův diagram, který je rozšířen o závislosti a přidělování ...
 • Vizualizace letových dat 

  Burda, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou vizualizace letových dat v pilotní kabině. Popisuje základní letové veličiny a způsob jejich zobrazení pomocí analogových přístrojů a moderních integrovaných displejů. V práci je popsán návrh ...
 • Vizualizace rezoluční metody 

  Smetka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatického dokazování ve výrokové a predikátové logice. V teoretické části je popsána výroková a predikátová logika v návaznosti na systém jejich automatického dokazování ...
 • Vnímání rychlosti a emoční odezva při intenzivně vizualizovaných indikátorech postupu 

  Pilát, Peter
  Tato práce se zaobírá návrhem, implementováním a testováním indikátorů postupu. Jedná se o vizuálně odlišné a specifické indikátory. Rozebírá analogie různých dnešních podob indikátorů a jich principy. Jsou uvedeny hypotézy ...
 • Vyhledávání fotografií podle obsahu 

  Bařinka, Radek
  Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání fotografií podle obsahu a existujících aplikací zabývajících se touto oblastí. Cílem je lokálně pracující aplikace pro vyhledávání fotografií podle obsahu zadaného vzorem. ...
 • Vyhledávání informací v textových datech 

  Tkadlčík, Luboš
  Tato práce se zabývá problematikou dolování textových dat a vyhledávání informací. Práce popisuje nejčastější metody reprezentace textových dokumentů a strategie vyhledávání. Cílem práce je navržení a implementace aplikace, ...
 • Vyhledávání víceslovných spojení pro mobilní zařízení s OS Android 

  Babič, Vojtěch
  Práce hodnotí existující rozhraní pro práci s překladovými slovníky na platformě Android, zaměřuje se především na vyhledávání ve víceslovních spojeních. Protože práce s víceslovními spojeními není v současných Android ...
 • Vyšetřování frekvenčních a fázových charakteristik s využitím diferenciálního počtu 

  Turoňová, Lenka
  Tato bakalářská práce se věnuje vyšetřování amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky lineárních elektrických obvodů. Porovnává klasické metody vyšetřování pomocí symbolicko-komplexního výpočtu s metodou vyšetřování ...
 • Vytvoření modelu procesoru M68000 

  Adamec, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření modelu procesoru Motorola 68000 za použití jazyka pro popis architektur CodAL a integrovaného vývojového prostředí Codasip Studio. V práci jsou použité nástroje představeny. Procesor ...
 • Vytvoření modelu procesoru PowerPC 

  Blaha, Hynek
  Architektury procesorů jsou čím dál více složitější, proto je kladen velký důraz na automatizaci jejich návrhů. Tato bakalářská práce popisuje návrh procesoru PowerPC v jazyce pro popis architektur Codal. Funkčnost a ...
 • Využití technik softcomputingu k analýze a predikci chování uživatele 

  Šimon, Jakub
  Tato bakalářská práce zkoumá možnosti analýzy a predikce chování zaměstnanců. K tomuto účelu využívá neuronových sítí, konkrétně pak dvou typů - vícevrstvé dopředné neuronové sítě s algoritmem Backpropagation a Kohonenovy ...
 • Výpočet optického pole pro syntézu hologramů 

  Fedorko, Matúš
  Přimárním cílem této práce je počítačem generovaná holografie, konkrétněji urychlení počítaní syntetických hologramů prostředkami dnešních masivně paraleních grafických čipů. Práce začíná vysvělením základních holografických ...
 • Vzdálené řízení a monitorování na základě GSM 

  Vácha, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem systému, pracujícího v síti GSM, pro vzdálené řízení a monitorování. Na základě návrhu je poté sestrojeno vlastní vestavěné zařízení ovladatelné pomocí SMS zpráv. Zařízení dokáže nastavovat své ...
 • WAN/LAN Manager for iOS 

  Jakubis, Tomáš
  Cílem tohoto projektu je vytvořit aplikaci pro systémy iOS pro správu síťových zařízení, klienty a konfigurace zařízení. To zahrnuje projektovou analýzu, návrh aplikace, její implementaci a testování. Aplikace se skládá z ...