Now showing items 298-317 of 351

 • Vektorový editor japonských znaků kanji 

  Pazdírková, Linda
  Práce se zabývá rozborem japonských znaků kanji a tahů, z nichž se skládají. Navrhuje možnost jejich zápisu do struktur pomocí implementovaného vektorového editoru a zkoušení uživatele pomocí překreslování znaku z předlohy.
 • Verifikace generického propojovacího systému pro FPGA 

  Bartoš, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací a provedením simulační verifikace generického propojovacího systému pro čipy FPGA. Tento systém je součástí platformy NetCOPE vyvíjené v projektu Liberouter, v rámci něhož vznikla ...
 • Verifikace nástrojů pro protokol FrameLink v SystemVerilogu 

  Santa, Marek
  Vyhnout se chybám při vývoji číslicových systémů je téměř nemožné. Přitom brzké odhalení takových chyb pomáha šetřit čas i peníze. Tato práce se zabývá funkční verifikací různých nástrojů na spracování dat. Nejdřív jsou ...
 • Vertex/Pixel shadery v realtime renderingu 

  Ligmajer, Jiří
  Moje bakalářská práce se zabývá vertex a pixel shadery. Jejich vznikem, jak fungují a jakým programovacím jazykem se dají implementovat. Součástí této práce je i tutoriál, který popisuje teorii a implementaci tří mnou ...
 • Vestavěný test sondy FlowMon 

  Ivančo, Daniel
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat autotest sondy FlowMon, monitorující síťový provoz na základě IP toků, která byla vyvinuta během projektu Liberouter. Práce se věnuje teorii testování a kategoriím testů, které ...
 • Vestavěný test sondy FlowMon 

  Kříž, Blažej
  Tato práce se zabývá vývojem vestavěného testu sondy FlowMon, což je zařízení pro monitorování síťového provozu na bázi IP toků. V úvodní části jsou shrnuty související pojmy, popsána technologie NetFlow a sonda FlowMon. ...
 • Virtuální rýsovací plocha 

  Smyček, Libor
  Tato práce se zabývá způsoby zpracování grafické informace s ohledem na využití v rýsovací aplikaci. Dále definuje předpisy platné pro práci s geometrickými primitivy v rovině. Druhá část práce obsahuje návrch a implementaci ...
 • Vizualizace hledání cesty pro robota 

  Roubalík, Zbyněk
  Tato práce se zabývá hledáním cesty robota za pomocí Bug algoritmů a Potenciálových polí. Jsou zde popsány jednotlivé Bug algoritmy, je zde vysvětlen princip Potenciálových polí a způsob hledání cesty v těchto polích. ...
 • Vizualizace plánování cesty 

  Vozák, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o pravděpodobnostních algoritmech pro hledání cesty holonomického (hlavně robota typu auto) a pružného robota. Obsahuje stručný teoretický popis pravděpodobnostních algoritmů včetně diskuze ...
 • Vizualizace práce konečných automatů, zásobníkových automatů a Turingova stroje 

  Syrový, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro demonstraci činnosti konečných automatů, zásobníkových automatů a Turingova stroje. Teoretická část práce se zabývá teorií formálních jazyků, gramatik a automatů. ...
 • Vícejazyčný fakturační systém malé firmy 

  Bondra, Ivan
  Cieľom tejto bakalárskej práce ja navrhnúť a implementovať viacjazyčný fakturačný systém určený pre malé firmy alebo živnostníkov. Systém by mal umožňovať efektívnu evidenciu fakturačných dokladov s nadväznosťou na skladové ...
 • Vybraná rozšíření algebraického systému Octave 

  Salač, Radek
  Práce se zabývá problematikou řešení soustavy lineárních rovnic v prostředí číslicového počítače. Popisuje základní používané algoritmy s důrazem na jejich silné a slabé stránky. Věnuje se obecným problémům jako je časová ...
 • Vyhledávání nejčastějších n-tic slov 

  Holec, Matúš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací efektivního systému vyhledávání n-tic slov v textu. Systém je založen na principu dávkového zpracování, což umožňuje zpracování rozsáhlých textů. V první části práce jsou shrnuty ...
 • Vyukový program pro demonstraci principu barev a barevných modelů 

  Vojíř, Jaromír
  Práce se zabývá vývojem výukového programu pro demonstraci principů barev a barevných modelů. Obsahem práce je teoretický rozbor dané problematiky zahrnující oblast od základních pojmů až po využití jednotlivých barevných ...
 • Využití evolučních algoritmů v úloze symbolické regrese 

  Komadel, Michal
  Evoluční techniky jsou neustále se vyvíjející a progresivní část informatiky. Evoluční algoritmy se v praxi používají k řešení mnohých druhů problémů od optimalizace až k plánování. Tato práce se zabývá genetickým a ...
 • Využití grafického adaptéru pro obecné výpočty 

  Krézek, Vladimír
  Bakalářská práce pojednává o využití grafického adaptéru (GPU) pro obecné výpočty jinak zpracovávané na procesoru (CPU). Zabývá se knihovnami, které pro tento účel lze využít a to především architekturou nVidia CUDA.
 • Využití moderních GPU pro obecné výpočty 

  Potěšil, Josef
  Tato bakalářská práce pojednává o obecných výpočtech na grafických kartách. Konkrétním druhem zkoumaných výpočtů jsou řadící algoritmy. Začátek této práce se věnuje obecně tématice obecných výpočtů, dostupným nástrojům a ...
 • Využití protokolů TCP/IP pro řízení algoritmů číslicového zpracování zvukových signálů v reálném čase 

  Pilch, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem protokolu pro řízení číslicového zpracování signálů pomocí komunikačních sítí TCP/IP. Využití tohoto protokolu v embedded jednotkách pro zpracování zvukového signálu umožní dálkové ...
 • Výpočet algebraických rovnic 

  Kuchařová, Eva
  Práce se zabývá řešením soustav lineárních algebraických rovnic metodou převodu na soustavu rovnic diferenciálních, ukáže ale i jiné známější metody. V teoretické části popisuje matematické operace s maticemi. V práci jsou ...
 • Výpočet atributů pro předpověď důsledku mutace na funkci proteinu 

  Matějíček, Jiří
  Tato bakalářská práce se pohybuje v oblasti bioinformatiky a zabývá se problematikou získávání atributů proteinů užitečných pro předpověď vlivu mutace na jejich funkci. Práce má především za cíl vytvořit uživatelsky ...