• Aplikace pro správu projektů dle metody GTD pro Windows Mobile 

  Weigl, Libor
  Práce se zabývá metodou GTD a vývojem aplikace usnadňující její agendu. Snaží se analyzovat tuto metodu organizace času pro řízení projektů. Dále popisuje platformu Windows Mobile, pod kterou aplikace poběží. Též se zmíní ...
 • Konfigurace a personalizace bezkontaktních čipových karet 

  Altamirano, Peter
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou bezkontaktních čipových karet. Popisuje principy komunikace, konfigurace a personalizace těchto karet. V práci je popsán návrh a implementace systému, který se skládá z aplikace ...
 • Analýza a implementace NNTP protokolu 

  Tomaga, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabýva analýzou a implementací protokolu NNTP. Práce popisuje protokol NNTP, jeho bezpečnostní nedostatky a diskutuje potřebu kontrolovat veškerou komunikaci mezi klientem a serverem na přítomnost ...
 • Rozšířené uživatelské rozhraní 

  Studeník, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace poskytující rozšířené uživatelské rozhraní počítače. Pro výstup aplikace je použit dataprojektor, jehož umístění nemusí být přímo kolmé k promítané rovině. Kamera ...
 • Návrh a implementace rozsáhlé bezdrátové sítě 

  Bujnoch, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi bezdrátové komunikace a realizací bezdrátové sítě postavené na technologii 4. generace WiFi. Obsahem jsou informace o technologiích bezdrátového přenosu dat, praktickou částí ...
 • Elektronická správa závodů Agility 

  Vorlová, Pavla
  Bakalářská práce popisuje implementaci systému pro správu závodů agility, který je tvořen webovým portálem a aplikací na zpracování výsledků v místě závodu. Jsou zde popsány technologie JSP, Java Beans a MySQL. Zvláštní ...
 • Stanovení a vykreslení hranic poštovních regionů 

  Geroč, Ján
  Práce se zabývá určením a vykreslením hranic poštovních regionů v mapě.  Veškerá potřebná data jsou získaná z veřejne dostupných zdrojů a zpracovaná pro daný účel.   Do mapového podkladu jsou zakresleny polohy jednotlivých ...
 • Sledování pohyblivého objektu ve videu na CUDA 

  Schery, Miroslav
  Táto bakalářská práce se zabývá implementací algoritmu částicového filtru do technologie CUDA za účelem akcelerace jeho výpočtu. Věnuje se popisu metod sledování objektů ve videu a speciálně se zaměřuje na částicový filtr. ...
 • Pojezd robotického vozítka Traxster s využitím BLDC motorů 

  Svačina, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o robotickém vozítku Traxster, navrhuje jeho úpravu na změnu pohonu ze stejnosměrných motorů na BLDC motory (bezkartáčové stejnsměrné motory). Diskutuje hardware nutný k realizaci regulátoru, ...
 • Knihovna pro simulaci celulárních automatů 

  Bocko, Dávid
  Tato práce je věnovaná návrhu a popisu knihovny pro simulaci celulárních automatů (CA). V úvodě je stručně zmíněna historie, rozdělení podle různých kategorií a formální definice samotného CA. V části věnované implementované ...
 • Webový prohlížeč audio/video záznamů přednášek: přidání funkcionality 

  Kalvoda, Antonín
  Práce se zabývá přidáním funkcionality k již vytvořenému webovému prohlížeči záznamů přednášek, která byla vypracována Ing. Josefem Žižkou jako diplomová práce. První část je úprava pomocného programu pro extrahování slidů ...
 • Rekonstrukce pozadí z několika fotografií 

  Hrebíček, Martin
  Tato práce se zabývá rekonstrukci pozadí z několika fotografií. Klade si za cíl odstranit z fotografií neţádoucí objekty, které můţou například představovat lidi, zvířata anebo dopravní prostředky. Porovnává a opisuje různé ...
 • Automatická tvorba efektu světelného meče 

  Vagner, Ondřej
  Efekt světelného meče patří pravděpodobně k nejznámějším filmovým efektů. Jeho vytváření je často velmi časově náročné. Tato práce si klade za cíl automatizaci procesu tvorby efektu světelného meče ve videosekvenci. Klíčovými ...
 • Sledování paprsku ve 2D přes jednoduché optické členy 

  Danczi, Dávid
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací programu, který simuluje metodu sledování paprsku přes jednoduché optické členy. Dále rozebíra problematiku základů počítačové grafiky a popis programového ...
 • Modulární CMS systém 

  Gešvindr, David
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou univerzálního CMS systému. V první části jsou teoreticky popsány vlastnosti CMS systémů a technologie používané pro jejich tvorbu. Součástí práce je také porovnání vybraných dostupných ...
 • Vstupní zásuvný modul do analyzátoru protokolů 

  Ocelík, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací zásuvného modulu do síťového analyzátoru protokolů, představuje jeho jednotlivé části a jejich účel. Ukazuje základní princip jeho fungování a je popsáno jeho rozhraní pro vstupní ...
 • Diskusní fórum pro FITkit 

  Peroutka, Lukáš
  Bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci diskusního fóra integrovaného do stávajících webových stránek projektu FITkit. Zahrnuje analýzu dostupných hotových řešení a jejich služeb, návrh struktury nového řešení a ...
 • Distribuce síťového provozu na více-jádrové procesory 

  Straňák, Peter
  Obsahem této bakalářské práce je návrh a popis implementace ovladače pro platformu NetCOPE. Tento ovladač má poskytovat rychlé přenosy mezi hardwarem a softwarem i více-vláknovým aplikacím. Driver je určen pro operační ...
 • Blokování P2P sítí 

  Švajda, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá filtrováním P2P sítí určených k výměně dat. Popisuje vrstvy ISO/OSI modelu, na kterých je možné tyto sítě blokovat. Popisuje nástroje detekující P2P sítě na základě datové části paketu ...
 • Webový portál s reporty o síťovém provozu 

  Vítek, Petr
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat systém pro přehledné zobrazení reportů o síťovém provozu. Je zde popsán proces návrhu a implementace systému. Práce také představuje dostupné technologie monitorování počítačových ...