Now showing items 21-40 of 347

 • Lexikální analyzátor pro víceprocesorové počítače 

  Otáhal, Jiří
  Cílem práce je vymyslet metodu, která urychlí analýzu zdrojových textů na víceprocesorových počítačích. Pro tento účel aplikace využívá spuštění více procesů pod systémem UNIX. Každý takto vytvořený proces analyzuje předem ...
 • Komunikace pomocí IPv6 

  Pecháček, Václav
  Práce se zabývá síťovou komunikací na bázi IPv6. Cílem bylo vytvořit knihovnu, která umožní komunikaci nad IPv6 vývojové desce FITkit vybavené rozšiřujícím modulem pro zapojení do sítě typu Ethernet. Součástí výsledného ...
 • Datová struktura Bloomův filtr a její použití pro směrování v Internetu 

  Vraštiak, Pavel
  This thesis is considering Bloom lter data structure to be used in Internet routing. We will describe properties of this data structure and explain why Bloom lters could bring great results in longest pre x matching ...
 • Šifrovaná komunikace mezi dvěma FITkity 

  Bořutík, Stanislav
  Práce se zabývá problematikou šifrované komunikace mezi párem FITkitů. Výsledkem je implementace systému pro jednosměrný přenos krátkých textových zpráv pomocí rozhranní RS-232. Zprávy jsou šifrovány algoritmem AES-128 v ...
 • Návrhář a generátor budov 

  Jurka, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou 2D editoru pro rychlý převod bitmapové předlohy půdorysu budovy do vektorové reprezentace. Důraz je kladen na ucelený objektový návrh editoru umožňující jeho rozšíření o část automaticky ...
 • Ray tracing na architektuře CUDA 

  Bidmon, Lukáš
  Tato práce se zabývá využitím grafických karet podporujících CUDA pro výpočet ray tracingu. Nejdříve je představen klasický rekurzivní algoritmus pro ray tracing a je uveden matematický základ, použitý při výpočtech, pro ...
 • Inteligentní RSS čtečka 

  Žouželka, Martin
  Práce je zaměřená především na problematiku týkající se technologií pro publikaci a odběr webového obsahu jako jsou například RSS nebo Atom. Hlavním cílem bylo vytvoření aplikace využívající těchto služeb, tedy programu s ...
 • Přechody scén ve videu 

  Klicnar, Lukáš
  Detekce přechodů ve videu je proces automatického nalezení hranic mezi jednotlivými scénami. Tato práce se zabývá převážně detekcí střihů, postupné přechody jsou ale rovněž uvažovány. Vysvětleny jsou základní pojmy z této ...
 • Detekce obličejů v obraze, nezávisle na natočení 

  Bureš, Václav
  Práce se věnuje problematice detekce typově stejných objektů (konkrétně obličejů) v obraze. Následuje rozšíření popsaných metod o detekci objektů v různých natočeních. Naleznete zde stručný přehled využitelných metod, jako ...
 • Počítačová hra se zaměřením na multiplayer 

  Kubík, Tomáš
  Tato práce se zabývá tvorbou jednoduché trojrozměrné počítačové hry, která umožňuje propojení hned několika hráčů najednou prostřednictvím sítě internet (LAN). V této práci je použit a popsán Microsoft XNA Framework. ...
 • Rozšíření knihovny OpenSceneGraph pro zobrazení 3D obrazových dat v medicíně 

  Kučiš, Michal
  Bakalářská práce popisuje metody pro zobrazení 3D obrazových dat. Součastí práce je implementace metody, která zobrazuje řez daty.
 • Program pro správu psích rodokmenů 

  Gorzolka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací programu pro vytváření a správu psích rodokmenů v jazyce Java. Navržený program je přenositelný a je schopen provádět operace nad databází psů, umožňuje procházet ...
 • Využití routerboardů MikroTik pro výuku síťových kurzů na FIT 

  Šebeň, Patrik
  Bakalářská práce se zabývá využitím routerboardů MikroTik při výuce síťových kurzů. Bylo v ní vytvořeno několik cvičení zaměřených na směrování, směrovací protokoly, běh a zabezpečení bezdrátových síťí. Dále se zabývá ...
 • Editor ID3 tagů s využitím metod zpracování obrazu 

  Sedlák, Marek
  Tato práce se zabývá spojením úpravy tagů v hudebních souborech a využití metod rozpoznávaní obrazu pro snazší práci s obaly alb. V úvodu je popsána distribuce hudby, různé podoby uchovávání a přehrávaní hudby. Je zde ...
 • Prodejní internetový informační systém 

  Šibřina, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci prodejního internetového informačního systému, který umožňuje objednávat zboží (jako tradiční elektronický obchod) a vést veškerou agendu spojenou s vyřizováním těchto ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Milet, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením grafického intra s velikostí limitovanou 64kB pomocí OpenGL. Popisuje metody pro generování grafických objektů jako jsou textury a terén. Zabývá se částicovým systémem a celulárním automatem.
 • Procedurální generování topologie města 

  Zvěřina, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou procedurálního modelování. Konkrétně se jedná o procedurální generování topologie města, využívající fraktální geometrii, nahrazovací gramatiky v podobě L-systémů, knihovnu ...
 • Zpracování GPS dat na iPhone 

  Liška, Radek
  Tématem této bakalářské práce jsou moderní webové technologie a jejich využití v mobilních zařízeních se zaměřením na Apple iPhone. Aplikace pracuje jako organizér závodů. Mezi hlavní funkce patří tvorba a správa tratí, ...
 • Nativní rozhraní pro Google Reader 

  Popela, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce byl návrh a vývoj nativního rozhraní, které by umožňovalo odebírání syndikovaných zdrojů a položek ze služby Google Reader. Aplikace byla implementována za použití frameworku Qt a funguje na ...
 • Analýza a vizualizace NC kódu 

  Konečný, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou vizualizace NC obrábění a analýzou NC kódu. V práci jsou uvedena implementační řešení jednotlivých obráběcích technik a nástrojů. Je zde popsán způsob vizualizace samotného obráběcího ...