Now showing items 41-60 of 347

 • Výukový program pro šachy 

  Floryán, Kamil
  Práce se zabývá tvorbou umělé inteligence a uživatelského rozhraní pro šachový program. V textu je také popsán návrh a implementace výukové části pro tuto aplikaci. Jsou zde analyzovány šachové motory a současné šachové ...
 • Minimalistická reprezentace modelu areálu Božetěchova 

  Piovarči, Rastislav
  Tato práce si klade za cíl stručně seznámit čtenáře s fenoménem demoscény jako východiskové základny pro tvorbu minimalistické aplikace, kterou implementuje. Následně vysvětluje proces návrhu a implementace minimalistické ...
 • Plánování pohybu objektu v 3D prostoru 

  Krčmář, Radim
  V následující práci jsou předvedeny základy plánování v prostoru se zaměřením na pravděpodobnostní plánování. Oborem úzce spjatým je detekce kolizí, s užitím lineární algebry je vytvořen systém pro kolize objektů v libovolném ...
 • Slovníkové metody komprese dat 

  Kubica, Peter
  Zvyšující se množství ukládaných a přenášenych dat má za následek potřebu komprese. Pro tyto účely byly vytvořeny mnohé kompresní postupy. Tato práce sa zaměřuje na bezestrátovou kompresi, konkrétně na slovníkové metody. ...
 • Harmonizace melodie 

  Trnkóci, Andrej
  Vedci z oboru informačných technológií oddávna považovali hudbu za obzvlášť zaujímavé umenie. Pravdou je, že história hudby tvorenej počítačom je skoro tak dlhá ako história počítačovej vedy. Programy pre komponovanie, ...
 • Emulátor jednoduchého procesoru 

  Kuzník, Petr
  Emulátor bude navržen jako obecný, schopný emulovat různorodé architektury. Jednotlivé architektury budou v samostatných modulech implementovaných jako dynamicky linkované dll knihovny. Hlavním cílem je dosáhnout právě ...
 • Snížení náročnosti výpočtů v libSVM s použitím řetězcových funkcí 

  Kubernát, Tomáš
  Cílem práce bylo implementovat čtyři řetězcové funkce do knihovny libSVM . Za pomoci této knihovny a výše zmíněných řetězcových funkcí poté provést sérii testování s různými hodnotami parametrů ovlivňujících výpočet samotných ...
 • GSM modul pro bezdrátové senzorové sítě 

  Mayer, Jan
  Projekt si klade za cíl vytvoření komunikačního kanálu mezi uživatelem a vzdálenou bezdrátovou senzorovou sítí prostřednictvím GSM technologie. Toho docílíme spojením senzoru Iris firmy Crossbow s GSM modulem firmy Teltonika. ...
 • Libovolná bitová šířka datového typu integer v platformě LLVM 

  Veškrna, Martin
  Tato práce se zabývá úpravou kompilační platformy LLVM/Clang tak, aby podporovala libovolnou bitovou šířku u datového typu integer
 • Extrakce metadat z vědeckých článků 

  Lokaj, Tomáš
  Tato práce se zabývá extrakcí metadat z vědeckých článků. Je zde obecně popsán problém extrakce informací se zaměřením na zpracování textových dokumentů. Dále je představen autorem vytvořený program clanky2meta.py určený ...
 • FITkit jako přijímač/vysílač dálkového ovládání 

  Růžek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá komunikačními protokoly použitými v infračervených dálkových ovladačích spotřební elektroniky. Popisuje v současnosti nejpoužívanější protokoly RC5, NEC a SIRC, jejich vlastnosti a způsoby ...
 • Webový portál pro podporu samo učení 

  Lukáš, Radek
  Bakalářská práce na téma Webový portál pro podporu samo učení se zabývá problematikou samo učení jak z hlediska teoretického, tak i praktického. Vysvětluje principy lidského učení a jeho efektivnějšího využívání za účelem ...
 • Algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

  Suchodol, Jaroslav
  Práce se zabývá směrováním v IP sítích, konkrétněji otázkou zjištění nejdelšího shodného prefixu. Problematiku vyhledání nejdelšího shodného prefixu řeší mnoho sofistikovaných algoritmů. Hlavním úkolem této práce je zaměření ...
 • Evaluace biometrického systému - technologie duhovky oka 

  Mlčoch, Luboš
  Tato práce stručně popisuje základní pojmy z oblasti biometrie, historii biometrie, biometrický systém a jeho vlastnosti. Dále pojednává o základních principech technologie rozpoznávání podle duhovky oka. Také jsou popsány ...
 • 3D aplikace pro mobilní telefony 

  Slavotínek, Tomáš
  Práce se zabývá zobrazováním 3D gra fiky na platformě Java ME. Nejprve je obecně popsána architektura této platformy. Dále je pozornost věnována popisu a srovnání API rozhraní JSR 184 a MascotCapsule. Praktická část se ...
 • Regionální informační systém neziskové organizace 

  Brnka, Radim
  Předmětem této práce je vytvoření informačního systému pro neziskovou organizaci regionálního rozsahu umožňujícího zejména správu databáze míst, aktualit, akcí, jednoduché inzerce a dalších součástí. Informační systém je ...
 • Algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

  Skačan, Martin
  Tato práce se zabývá algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu (longest prefix match - LPM), což je klíčová operace při klasifikaci paketů a směrování v počítačových IP sítích. Je uvedena potřebná teorie a rozbor ...
 • Online kniha jízd 

  Molák, Josef
  Bakalářská práce řeší návrh, implementaci a provoz systému pro online evidenci jízd a správu dalších oblastí souvisejících s dopravou ve firmách. Měl by jim pomoci maximalizovat jejich zisky při odpočtech daní a vyúčtování ...
 • Hudební improvizace v reálném čase 

  Mareček, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem počítačového systému schopného v reálném čase improvizovat hudbu do uživatelem hrané hry na hudební nástroj připojený přes MIDI rozhraní k počítači. Na základě mého návrhu je klíčová ...
 • Vyhlazování polygonálních modelů 

  Svěchovský, Radek
  Digitalizace objektů či převod 3D modelů do podoby povrchové reprezentace s sebou přináší nedokonalosti v podobě šumu. Tato práce rozebírá známé přístupy k eliminaci zašumění polygonálních modelů. Čtenář bude srozuměn se ...