Now showing items 81-100 of 347

 • Sebereplikace v celulárních automatech 

  Mikeš, Martin
  Tato práce představuje celulární automaty jako systémy, které mohou sloužit jako prototypový model pro komplexní masivně paralelní systémy složené z jednoduchých, navzájem interagujících komponent. Zaměřuje se na sebereplikující ...
 • Rezervace autobusových jízdenek z mobilního telefonu 

  Beneš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá programováním pro mobilní platformu Android. Popisuje základní techniky programování pro tuto platformu. V rámci této práce byla vytvořena aplikace pro jednodušší rezervování autobusových ...
 • Demonstrace programovatelných shaderů pomocí knihoven OpenSceneGraph a QT 

  Harman, Peter
  Úlohou této práce je přiblížit čtenáři práci s vertex a fragment procesorem. Programy pro tyto procesory se nazývají vertex a fragment shadery. Mohou být napsané v různých programovacích jazycích pro ně určených(HLSL, ...
 • Využití databáze H2 v JBoss aplikačním serveru 

  Penčikov, Michal
  JBoss aplikační server (AS) je open source implementace standardu Java EE. Jeho aktuálně používaná databáze pro potřeby testování, HSQL, má některá podstatná omezení, proto existují požadavky na využití jiných databází, ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Milet, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením grafického intra s velikostí limitovanou 64kB pomocí OpenGL. Popisuje metody pro generování grafických objektů jako jsou textury a terén. Zabývá se částicovým systémem a celulárním automatem.
 • Vytvoření multimediálního ovládacího systému v Linuxu 

  Minář, Michal
  Práce poukazuje na problémy týkající se vytvoření multimediálního systému, výběru jeho hardwarových a softwarových komponent, jeho zapojení do většího celku a vede k jejich řešení. Současně popisuje kroky zvolené v ...
 • Předpověď počasí - mashup 

  Gajdušek, Radek
  Cílem bakalářské práce "Předpověď počasí - mashup" je navržení a implementace aplikace, shromažďující data z více zdrojů ve formátu XML za použití technologie Silverlight. Práce obsahuje kromě popisu jednotlivých fází ...
 • Vývojové prostředí pro aplikaci založenou na Java EE 

  Chudý, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá základními technologiemi specifikace Java Enterprise Edition (Java EE). Ve stručnosti popisuje jejich architekturu, využití a implementační detaily. Dále je tato práce návodem pro přípravu ...
 • Snížení náročnosti výpočtů v libSVM s použitím řetězcových funkcí 

  Kubernát, Tomáš
  Cílem práce bylo implementovat čtyři řetězcové funkce do knihovny libSVM . Za pomoci této knihovny a výše zmíněných řetězcových funkcí poté provést sérii testování s různými hodnotami parametrů ovlivňujících výpočet samotných ...
 • Vyhodnocování rozpoznávání obrazu 

  Kučerová, Pavla
  Práce se zabývá způsoby rozpoznávání obrazu a moţnostmi jejich vyhodnocování. Součástí je návrh a implementace metody porovnání vlivu předzpracování na vybrané algoritmy rozpoznávání obrazu. Metoda byla testována a posouzena ...
 • Převod vědeckých článků na text 

  Matička, Jiří
  Tato práce se zabývá převody vědeckých článků v elektronické podobě z různých formátů do prostého textu. Zaměřuje se hlavně na množinu problematických článků, u kterých je možné odhalit určité prvky způsobující neakceptovatelný ...
 • Editor videa 

  Drastil, Petr
  Obsahem práce je návrh a implementace jednoduché aplikace pro zpracování a střih videa. Práce rozebírá základní funkce programu: načtení video sekvence, střih, vložení na časovou osu a vytvoření výstupní video sekvence. ...
 • Počítačová hra se zaměřením na multiplayer 

  Kubík, Tomáš
  Tato práce se zabývá tvorbou jednoduché trojrozměrné počítačové hry, která umožňuje propojení hned několika hráčů najednou prostřednictvím sítě internet (LAN). V této práci je použit a popsán Microsoft XNA Framework. ...
 • Grafické rozhraní pro manipulaci s chromozomy genetického programování v Javě 

  Staurovská, Jana
  Cílem této práce je vytvořit program pro manipulaci s chromozomy genetického programování, který by měl umožňovat export do vektorového formátu, posouvání hradel, jejich zabarvení a další grafické operace, který funguje ...
 • Aerospace - Vizualizace letových dat 

  Morávek, Martin
  Tato práce se zabýva problematikou vizualizace letových dat v kabině letadla. Popisuje zavedené analogové přístroje a moderní LCD letové displeje. Podstatná část se věnuje návrhu a implementaci aplikace letového displeje ...
 • iPhone jako univerzální vstupní zařízení PC 

  Mataj, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace, která umožní využívat mobilní zařízení iPhone jako bezdrátové univerzální vstupní zařízení počítače. Pomocí této aplikace tak můžeme simulovat klávesnici, numerickou ...
 • Retrospektivní arkádová hra 

  Trčka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem počítačové hry inspirované historickým Arkanoidem. První část práce se zaobírá historii počítačových her a počítačové grafiky. Dále navazuje popis grafických knihoven, jakými jsou ...
 • Modernizace informačního systému základní školy 

  Bárta, Michal
  Úkolem práce je modernizace informačního systému základní školy ZŠ Kamenice a jeho komponent. Modernizace se týká analýzy současné aplikace a požadavků na jeho používání, následně navržení struktury nového moderního a ...
 • Využití grafického procesoru jako akcelerátoru - technologie OpenCL 

  Kobrtek, Jozef
  Tato práce pojednává o použití grafické karty a rozhraní OpenCL pro akceleraci převzorkování signálu při zpracování zvuku v reálném čase. V práci je analyzována architektura současných grafických karet a programovací model ...