Now showing items 1-20 of 322

 • Vizualizace žonglérských vzorů 

  Jašek, Roman
  Táto práca sa zaoberá možnosťami 3D vizualizácie žonglérskych vzorov. Sú v nej predstavené viaceré knižnice, ktoré sú pre daný problém použiteľné a tiež samotný koncept žonglérskych vzorov a ich zápisu. Nasleduje rozbor ...
 • Interaktivní editor 3D terénu 

  Hulva, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat interaktivní editor 3D terénu. Program by měl být schopen vytvořit 3D model terénu ze vstupních dat, zobrazit jej a umožnit volný pohyb v zobrazené scéně. Uživatelům by měly ...
 • Interaktivní zpětný assembler 

  Mrva, Milan
  V práci jsou popsané postupy a nástroje zpětného inženýrství v rámci softwaru. Uvedené jsou techniky ochrany před rozkladem či zkoumáním obsahu spustitelného souboru. Představené jsou příklady programů zabývajících se ...
 • Správa nákladů na provoz automobilu pro Android 

  Dorazil, Jan
  Bakalářská práce se zabývá mobilní platformou Android. V rámci práce byla vytvořena aplikace pro jednoduchou správu nákladů na provoz automobilu. Práce řeší návrh a implementaci této aplikace a rozebírá problematiku ...
 • FITkit jako řídicí jednotka krokového motoru 

  Čejka, Štěpán
  Tato práce se zabývá problematikou krokových motorů. Čtenář získá základní přehled o typech, principech funkce a některých metodách řízení těchto motorů. Praktická část této práce spočívala v navržení a implementaci dvou ...
 • Portace a optimalizace algoritmu na detekci žil prstu na prostředí DSP Blackfin 

  Trhoň, Adam
  Práce se zabývá optimalizacemi obrazového filtru pro extrakci mapy žil prstu ze snímku v NIR spektru a jeho portováním na vývojovou desku s procesorem DSP Blackfin. Při optimalizacích jsou řešeny především mediánové filtry ...
 • Detekce dynamických síťových aplikací 

  Juránek, Michal
  Tato bakalářská práce popisuje způsoby detekce šifrované komunikace jednoduchých hlasových hovorů VoIP mezi dvěma klienty aplikace Skype. Popsány jsou prvky sítě a principy komunikace. Analyzovány jsou tři přístupy ke ...
 • Hardwarová akcelerace operace hledání nejdelšího společného prefixu 

  Kekely, Lukáš
  V této bakalářské práci je popsán návrh a implementace hardwarové architektury na hledání nejdelšího shodného prefixu s ohledem na dosáhnutí rychlosti a propustnosti požadované v dnešních vysokorychlostních počítačových ...
 • Zachycení síťových útoků pomocí honeypotů 

  Mlčoch, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o nástrojích typu honeypot a úpravě linuxového systému do podoby takovéhoto nástroje. V práci je představeno obecné rozdělení škodlivých kódů a současné trendy v této oblasti. Současně je prezentován ...
 • Webová aplikace k rozvoji slovní zásoby a konverzačních schopností ve více jazycích 

  Jakeš, Jan
  Cílem této práce je vytvoření webové aplikace, která má uživateli usnadnit rozvoj slovní zásoby a konverzačních schopností při studiu cizích jazyků. Důležitá je orientace na studium několika jazyků současně. Základem systému ...
 • Podpora práce s formuláři ve webovém prohlížeči 

  Čekan, Ondřej
  Tato práce se zabývá tvorbou doplňku do vybraného webového prohlížeče, který má uživateli usnadnit práci s webovými formuláři. Dokument popisuje způsoby automatického vyplňování údajů do formulářů a principy jejich uložení. ...
 • Program pro generování obrázkových křížovek 

  Navrátil, Ondřej
  Ústředním tématem této práce jsou obrázkové křížovky, tedy hlavolamy podobné např. známému sudoku či criss cross. Pozorost je věnována zejména problematice automatického a poloautomatického generování těchto rébusů z ...
 • Automatické zlepšování kvality obrazu otisku prstu 

  Blaho, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřená na vylepšení kvality obrazu otisku prstu a na jeho kvalitativní ohodnocení. V první části práce je definován pojem otisku prstu, jsou rozebrány jeho charakteristické rysy a nejdůležitější ...
 • Rozpoznávání hudebních stylů 

  Behúň, Kamil
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním hudebních stylů. V úvodu je přehled aktuálních metod používaných při rozpoznávání hudebních stylů. Další kapitoly jsou věnovány vytvořenému systému pro rozpoznávání hudebních stylů. ...
 • Klasifikace zveřejněného obsahu 

  Matušov, Izidor
  Tato práce pojednává o klasifikaci zveřejněného obsahu jako o způsobu jeho organizace. Klasifikace využívá algoritmy pro zpracování přirozeného jazyka, speciálně pro angličtinu. Hlavním přínosem práce je aplikace algoritmu ...
 • Monitorování návštěvníků webových stránek 

  Jelič, Martin
  Práce se zabývá webovou analytikou, jejími pojmy, principy, souvisejícími problémy a jejich řešením. Je zde zevrubně popsáno několik existujících nástrojů pro webovou analytiku. Těžištěm práce je návrh a implementace nového ...
 • Srovnání metod pro řešení problému obchodního cestujícího 

  Šušová, Lucia
  Tato práce se zabývá srovnáním metod řešení problému obchodního cestujícího (traveling salesman problem). Pro řešení tohoto NP-úplného problému existuje celá řada algoritmů, kdy není jednoduché vybrat ten správný. Hlavní ...
 • Informační moduly komunikující přes Bluetooth 

  Knytl, Marek
  Tato práce popisuje vytvoření dvou Informačních modulů, které jsou řízeny mikrokontrolérem a ovládány pomocí klávesnice a displeje. Tyto zařízení komunikují se serverem, běžícím na PC, pomocí technologie Bluetooth a jsou ...
 • Detektor pohybu pro platformu Android 

  Komár, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací detektoru pohybu pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Aplikace funguje jako detektor pohybu, se schopností upozornit na pohyb zaznamenaný vestavěným fotoaparátem. ...
 • Biologicky inspirované metody rozpoznávání objektů 

  Truhlář, Martin
  V tomto dokumentu je vysvětlena metoda pro biologicky inspirované rozpoznávání obrazů. Dále v práci jsou objasněny postupy zpracování obrazů a jednotlivé fáze extrakce informací pro klasifikaci. Pro klasifikaci je použita ...