Show simple item record

A Web-Based Application to Search Online Library Catalogues

dc.contributor.advisorRychlý, Marekcs
dc.contributor.authorPolách, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-05-17T16:17:14Z
dc.date.available2018-05-17T16:17:14Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationPOLÁCH, O. Webová aplikace pro vyhledání v on-line katalozích knihovnen [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34601cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53008
dc.description.abstractInternet je od dob svého počátku zdrojem nejrůznějších informací. Jejich vyhledávání bylo standardizováno s příchodem protokolu Z39.50, který se v dnešní době stále vyvíjí a slouží také jako základní kámen pro moderní protokoly informačního vyhledávání. Skupina protokolů SRU/SRW je příkladem nových protokolů, které jsou orientované na servisně orientovanou architekturu. Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat jednotnou webovou informační bránu sloužící pro vyhledávání v různých katalozích knihoven z jediného místa. Vývojová platforma bude .NET a Mono. Největší výzvou je použití WCF služeb spolu s klientskou částí systému postavenou na technologii Silverlight a v neposlední řadě je to řešení problémů vyplývajících z dosavadní neúplné kompatibility technologie Mono a .NET, hlavně co se týče dvou zmíněných komponent. Obě budou hostovány webovou aplikací ASP.NET. Hlavním požadavkem je přenositelnost řešení na různé platformy. Pokud se podaří dosáhnout souladu mezi Mono a .NET, bude možno systém provozovat na všech platformách, které jsou podporovány technologií Mono.cs
dc.description.abstractThe Internet is since its inception, source of various informations. Their retrieve was standardized with the advent of Z39.50 protocol, which today is still evolving and it also serves as the cornerstone for modern retrieve information protocols. Protocols group SRU/SRW is example of new protocols which are oriented into service-oriented architecture. The aim of this bachelor's thesis is to design and implement a unified web-based information gateway for retrieve informations from various library catalogues from single location. Development platform will be .NET and Mono. The biggest challenge is to use WCF services with system's client-side build on Silverlight technology, and last, but not least, is the solve problems arising from the current incomplete compatibility between Mono and .NET, especially with regard to these two components. Both will be host in ASP.NET web application. The main requirement is portability solution on various platforms. If manage to achieve compatibility between Mono and .NET, application can run on all platforms that are supported by Mono technology.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZískávání informacícs
dc.subjectZ39.50cs
dc.subjectMicrosoft .NETcs
dc.subjectMonocs
dc.subjectSilverlightcs
dc.subjectMoonlightcs
dc.subjectWCF službycs
dc.subjectInformation retrieveen
dc.subjectZ39.50en
dc.subjectMicrosoft .NETen
dc.subjectMonoen
dc.subjectSilverlighten
dc.subjectMoonlighten
dc.subjectWCF servicesen
dc.titleWebová aplikace pro vyhledání v on-line katalozích knihovnencs
dc.title.alternativeA Web-Based Application to Search Online Library Cataloguesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:11cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid34601en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 12:59:42en
sync.item.modts2021.11.08 12:22:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠebek, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře (B) . Otázky u obhajoby: Vysvětlete použití (pravděpodobně redundantního) vztahu mezi entitními množinami Library a ConcreteQuery v uvedeném ER diagramu. Dále objasněte vztah typu 1:1 mezi UserInformation a UserProfile. Pokuste se diskutovat existenci podobných řešení pro prohledávání on-line katalogů knihoven.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record