Now showing items 1-20 of 29

 • Bauhaus není jen bílý 

  Gajdová, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Význam barevnosti v architektuře dostal nové impulsy s rozvojem moderní architektury ve 20. století. Stejnou měrou jako stavby sloužící veřejnému účelu se rozvíjí nárok na osobní prostor a individuální bydlení. Člověk, ...
 • České rodinné domy 21. století 

  Režná, Alena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Ve své disertační práci se zabývám vývojem rodinných a bytových domů na území České republiky v časovém horizontu od první republiky po současnost. Vývoj sleduji zejména z hlediska vývoje typologických požadavků na bydlení ...
 • Digitálny Semper 

  Szabóová, Viktória (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Posledné desaťročie minulého storočia prinieslo veľa zmien - vstupujeme do veku informačného a tento akt so sebou prináša posuny, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú a formulujú aj architektúru. Prechod od priemyselnej ...
 • Drobný vodní prvek v interiéru města 

  Pavlovský, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Drobných vodních prvků, těmi jsou myšleny městské kašny, fontány, pítka, vodotrysky, historické studny, otevřené potůčky, v interiéru současných měst není mnoho. Je to způsobeno tím, že spousta kašen a ostatních prvků byla ...
 • Formy bydlení a ubytování studentů vysokých škol 

  Velek, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Jako předmět své doktorské práce jsem si na začátku zvolil obecné téma bydlení studentů. V předchozích ročnících studia jsem se zabýval intenzivní analýzou této problematiky, zkoumáním různých forem a možností ubytování ...
 • Formy péče o nezaopatřené děti 

  Velková, Soňa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  „V České republice je dlouhodobě přes 8.000 dětí umístěných v dětských domovech. Pouze přibližně deset procent dětí (tj. 800 ročně) se podaří umístit do náhradní rodinné péče. Toto číslo je dlouhodobě stabilní a přes masivní ...
 • Hlína dnes 

  Novák, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Použití hliněného stavebního materiálu má na území Moravy velmi silnou tradici a najdeme ho v mnoha starších domech na venkově i ve městech. V předešlých deseti letech se u nás hlína používala především ve stavbách ...
 • Indikátory sociálního pilíře udržitelného rozvoje na lokální úrovni 

  Kučerová, Zita (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Kvalita sociálního prostředí je nedílnou součástí kvality života jako celku. Sociální prostředí města formuje jeho tvář, naše dojmy a emoce, které na nás ve městě působí. O tom, jak měřit sociální prostředí města je vedeno ...
 • Jiří Voženílek v poválečném Zlíně 

  Svoboda, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Po Druhé světové válce dochází v celé Evropě k mnoha změnám v důsledku přerozdělení zájmů tehdejších velmocí. Československo prochází společenskou a ekonomickou konverzí. Mnoho velkých továren bylo zestátněno, mezi nimi i ...
 • Kompaktní formy bydlení 

  Májek, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Bydlet je elementární potřeba každého člověka. Bytová výstavba je a stále bude aktuálním ekonomickým, společenským i politickým tématem. Z hlediska bydlení definuje Český stavební zákon dva základní termíny: Rodinný dům a ...
 • Lov na magnetoreceptory 

  Holá, Magda (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  V posledních několika desítkách let je stále více zkoumána míra účinku kontaktu člověka s životním prostředím. K jedněm z nejdůležitějších výzkumů pro tvorbu životního prostředí dnes můžeme zařadit výzkum na vnímání ...
 • Náhon - uměle budovaný vodní kanál v obrazu města 

  Ležatka, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Od středověku se na našem území, s pokrokem a vývojem mechanizace výroby, voda stává hlavním zdrojem energie. Slouží pro pohon nejrůznějších zařízení a zároveň je potřebná jako výrobní a provozní tekutina pro různá odvětví ...
 • Nové možnosti [alternativy] materiálů vhodných /nejen/ pro dřevostavby 

  Čáslava, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  1\ hledání 2\ problematika současných materiálů a podmínky hledání nových cest 3\ nové materiály /nejen/ pro dřevostavby, píše se rok 2009 4\ nalézání, závěr
 • Obnova malých a středních měst 

  Chladil, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Na konferenci je pojednáno o podpůrných programech obnovy jednotlivých měst. Ve vybraných městech je popsán strategický program obnovy, vize, realizované kroky v programu obnovy, vazba na evropské programy a celková vize ...
 • Obytná organická architektura Spojených států amerických 

  Nahorniaková, Marcela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Nejasný a mnohdy nedostatečně popsaný pojem organická architektura se vžil v českých podmínkách v širším kontextu jako architektura volných forem s uplatněním sochařských ambicí bez kontextuálních souvislostí. Po bližším ...
 • Optimalizace návrhu pasivního domu pomocí software PHPP 2007 CZ 

  Křeček, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Institut pasivního domu v čele s Wolfgangem Feistem (Passivhaus Institut), ve městě Darmstad v Německu, vydal v roce 2007 program PHPP 2007 (Passive house planning package) pro determinování energetické náročnosti pasivních ...
 • Poučení ze Španělska 

  Šmídek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Občanské sdružení Kruh založili Marcela Steinbachová s Martinem Rusinou ještě během studií u Emila Přikryla na pražské AVU. Jejich aktivity posouvají téma architektury mimo akademickou půdu a pomáhají k její popularizaci ...
 • Problematika ochrany památek ve vztazích mezi účastníky obnovy 

  Remo, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Změny společnosti vrcholí a s nimi i diskuse o poslání a postavení památkové péče. Jelikož se ani sama památková péče nedokázala po své téměř dvousetleté existenci shodnout na svém „statutu“, jen těžko se bude hledat směr, ...
 • Průkaz energetické náročnosti budovy a jeho aplikace v praxi 

  Gerö, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Od 1.1.2009 platí podle zákona č. 177/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., nová povinnost pro stavebníky a vlastníky budov, která má zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy. Splnění těchto ...
 • Smíšené konstrukční systémy vícepodlažních bytových domů ve Švýcarsku 

  Koláček, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Ve středověku a na počátku novověku byla města ve střední Evropě sevřena kamennými hradbami, jež skrývaly hustou zástavbu dřevěných domů, většinou hrázděných. Vysoká hustota bez potřebných požárních odstupů měla při častých ...