Now showing items 1-20 of 24

 • 4. bienále architektury v Lublani 

  Šmídek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Třetí ročník svého doktorského studia trávím na Fakultě architektury Univerzity v Lublani, kde pracuji na programu FRVŠ 2008 s názvem »Analýza slovinské architektury«. Kromě dokumentování realizovaných staveb k mé práci ...
 • Alternativní způsoby výstavby dřevostaveb na venkově 

  Čáslava, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Alternativní znamená jiný, zástupný, náhradní. Také znamená možnost volby mezi dvěma a více možnostmi.
 • Aplikace ekologických aspektů v obytných souborech v České republice 

  Šustrová, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  V České republice mnoho příkladů obytných souborů postavených a fungujících na ekologických principech nenajdeme. Dává se přednost klasickému pojetí, kdy vzniká velmi zahuštěná výstavba bytových či rodinných domů bez ohledu ...
 • Architekt se psem 

  Holá, Magda (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Sílící tendence dnešní společnosti v otázkách trvale udržitelného rozvoje, zachování přírodních podmínek, zkoumání vlivů staveb na zdraví člověka a jeho psychickou pohodu vedly v polovině 20. století k vytvoření nového ...
 • Architektonická typologie dětských vesniček 

  Velková, Soňa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Historie dětských SOS vesniček je spojena se jménem Dr. Hermanna Gmeiera, který již v roce 1949 spojil několik opuštěných dětí s náhradními matkami a vytvořil tak první, tzv. náhradní rodiny. Děti byly tehdy většinou váleční ...
 • Architektúra – „čiarový kód“ 

  Szabóová, Viktória (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Čiarový kód sa stal hlavnou ikonou dnešnej spoločnosti. Usporiadaný neporiadok má symbolický obsah, jeho estetika priťahuje ľuďské oko, je inšpiráciou pre vizuálne umenie. Vplyvom čiarového kódu vzniká aj nový architektonický ...
 • Bionika v architektuře 

  Mikulíková, Irena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Živé organismy dosáhly během vývoje trvajícího milióny let mnohdy vskutku dokonalých řešení. Technici se mohou od přírody učit. V žádném případě nejde o prosté napodobování, ale o inteligentní používání tvůrčího potenciálu ...
 • Dřevěný rodinný dům na Dolní Bečvě 

  Bebek, Blaženka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  V návaznosti na téma disertační práce - Rodinné domy z montovaných systémů - experimentální domy, jsem si vybrala nízko-nákladový dřevěný dům realizovaný v Beskydech.
 • Dřevostavby v Beskydech 

  Mrva, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  V daném regionu valašsko-lašském se nachází několik příkladů staveb, kdy architekti snažili se prosazovat trendy dané doby v návaznosti na přírodní charakter oblasti. Především používali jednoduché tvary, jednoduché ...
 • Energeticky úsporná opatření v novodobých stavbách 

  Novák, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Vědci na celém světě varují. Nejnovější vědecké poznatky ukazují, že svět má jen osm let na to, aby řešil problém globálního oteplování. Pokud teploty na celém světě stoupnou o více než 2 % oproti úrovni před industrializací, ...
 • Formování zeleně v interiéru městského prostředí 

  Hrubanová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Městský interiér je chápán jako volný, nezastavěný, obvykle veřejný prostor – ulice, náměstí, nábřeží, pasáže. Tento veřejný prostor je dále vymezen architekturou, terénními úpravami a v neposlední řadě zelení. Obvykle je ...
 • Historie nepálené hlíny ve světě 

  Karasová, Alena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Asi 30 % světové populace, tj. téměř 1.500.000.000 obyvatelstva, žije v domech z nepálené hlíny. Zhruba 50% populace rozvojových zemí, většinou venkovské populace, a přinejmenším 20% městské a předměstské populace žije v ...
 • Kvalitní prostředí pro pěší jako předpoklad udržitelného rozvoje měst 

  Sedlák, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Udržitelný rozvoj patří v posledních dvou desetiletích k hojně diskutovanému tématu v mnoha vědních oborech. Mnozí autoři se shodují na tom, že udržitelného rozvoje světa nelze dosáhnout bez udržitelného rozvoje měst. Ve ...
 • Metamorfóza a její vliv na soudobou architekturu 

  Nahorniaková, Marcela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Metamorfóza je druhem tvarové přeměny podmíněné časem. Vždy byla řazena mezi biologické procesy postihujíce živočišnou říši a říši minerálů, relativně nově se objevuje i v teorii architektury. Téma Metamorph bylo náplní ...
 • Národní knihovna České republiky v Praze 

  Knesl, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka je výrazem české vzdělanosti Národní knihovna České republiky. Návrh je založen na prostorové hře, při které se dvojrozměrná podoba vlajky transformuje do třírozměrného ...
 • Obnova malých a středních měst (se zvláštním zřetelem na Jižní Moravu a Dolní Rakousko) 

  Chladil, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  40% všech obyvatel EU žije v malých a středních městech o 10tis.-50tis.obyvatel. V ČR žije 70%obyvatel ve městech, přes 16% všech obyvatel ČR žije v malých městech do 10tis.obyvatel. 391 malých měst do 10tis.obyvatel tvoří ...
 • Paralela 

  Müller, Rudolf; Sirotek, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Architektura je dnes obecně chápána jako synonymum pro stavitelství. V průběhu historie se vyvíjely formy a slohy, které odpovídaly stavu společnosti a dodnes poukazují na statut společnosti, závislý na politické, ekonomické, ...
 • Rekonverze bývalých textilních továren v Brně se zaměřením na funkci bydlení v loftech 

  Sedláková, Anežka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Rekonverze je architektonicko-urbanistický zásah do objektu, areálu či širšího území, spočívající v přetváření stávajícího stavu území i objektů a hledání nového funkční využití daného území. Současné prostorové řešení ...
 • Texty architektů Stevana Holla a Louise I.Kahna v zaostření na společné téma prostoru a světla 

  Šimonová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Text v práci obou těchto architektů je plný úvah o tvorbě prostoru a roli světla, oba tyto pojmy dle autorů se podílejí na definici architektury. Dle Kahna je architektura uvážlivé vytváření prostorů, světlo je potom dárce ...
 • Vegetační prvek v konstrukci architektonického díla 

  Krejčí, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Ve všech fázích architektonické tvorby, od vzniku konceptu díla po realizaci stavby, vyvstává jako jeden z určujících a podmiňujících determinantů volba použitých stavebních hmot. Na základě funkce či účelu plní zvolená ...