Now showing items 500-519 of 612

 • Technické zhodnocení budovy 

  Chalupová, Hana
  Diplomová práce předkládá postup pro výpočet hodnoty technického zhodnocení budovy vlastníka pro účetní zaevidování a zohlednění způsobu dalšího užívání budovy. V práci jsou vysvětleny pojmy související s technickým ...
 • Technický audit veřejného vodovodu 

  Konečný, Pavel
  Diplomová práce se zabývá technickým auditem veřejného vodovodu. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice a v zahraničí. Dále jsou v práci popsány metodiky vytvořené na ÚVHO FAST Brno, které ...
 • Teoretické využití nanotechnologie pro filtraci ve vzduchotechnice 

  Bosák, Jan
  Diplomová práce řeší problematiku využití nanotechnologie pro filtraci vzduchu ve vzduchotechnických systémech. Práce je zaměřena především na filtrování vzduchu pro prostory s vyšší třídou čistoty, např. nemocnice, ...
 • Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí 

  Paďouk, Jaroslav
  Tato diplomová práce je teoretickou prací zabývající problematikou domů s nulovou spotřebou energie. Záměrem diplomové práce je vyhodnotit vybrané stavební konstrukce z hlediska jejich vlivu na splnění energetických požadavků ...
 • Tepelně-vlhkostní analýza konstrukcí masivních dřevostaveb 

  Uherka, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou masivních dřevěných staveb především s ohledem na současný přístup k jejich navrhování, posuzování a schvalování. V práci jsou uvedeny možnosti dalšího vývoje a rozvoje tradičních roubených ...
 • Testování globálního transformačního klíče v okolí Olomouce 

  Žák, Jozef
  Táto diplomová práca sa zaoberá overením presnosti globálneho transformačného kľúča na zhusťovacích bodoch v okolí Olomouca pomocou vybraných GNSS metód. Práca popisuje technológiu GNSS, jej rozdelenie, metódy merania a ...
 • Testování přesnosti výšek měřených technologií GNSS 

  Stolárová, Ivana
  Diplomová práca sa zaoberá testovaním presnosti súradníc meraných v priaznivých aj nepriaznivých podmienkach, ktoré sú určené metódou GNSS RTK. Práca skúma reálnu presnosť a spoľahlivosť výškového merania za prítomnosti ...
 • Testování přesnosti výšek určovaných technologií GNSS 

  Kordasová, Klára
  Cílem této diplomové práce je testovat přesnost výšek určovaných metodou GNSS RTK u poskytovatelů služeb CZEPOS a Trimble VRS Now. Práce se zabývá přesností výškového měření za přítomnosti vlivu okolních překážek, jako ...
 • Testování výškové přesnosti přijímačů GNSS RTK 

  Sládek, Miroslav
  Předmětem diplomové práce je testování 3 GNSS RTK aparatur – Trimble R4, Leica 1200, Topcon GRS-1. Výzkum je proveden v terénních podmínkách s různými poskytovateli korekcí od společnosti CZEPOS a Trimble.
 • Tomkovo náměstí v Brně 

  Heczko, Michal
  Diplomová práce se zabývá dopravním řešením Velkého městského okruhu v Brně, okolí Tomkova náměstí. Při návrhu byla snaha o zachování trasy VMO, úsek Brno – Sever, v původním koridoru, na to navazující úsek Brno – Židenice ...
 • Tunel na trase rychlé železnice 

  Závacký, Martin
  Témou práce je vytvorenie koncepčnej štúdie tunela na plánovanej vysokorýchlostnej trati s výberom vhodného priečneho usporiadania a metódy razenia s ohľadom na miestne geologické pomery, taktiež návrh primárneho zabezpečenia ...
 • Tvorba 3D modelu budovy s využitím laserového skenování 

  Sabo, Stanislav
  Cílem této práce je naskenování části interiéru a exteriéru budovy FEKT-u s využitím skeneru FARO Focus3D X 130 a vytvoření 3D modelu v systému WGS 84. Dále je vyhotovena rešerše metod, stavu a využití této technologie a ...
 • Tvorba softwarové podpory k zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén 

  Galata, Marek
  Diplomová práce se zabývá tvorbou softwarové podpory pro robotické zařízení sloužící k absolutní kalibraci GNSS antén, které je vyvíjeno Ústavem geodézie na Fakultě stavební VUT v Brně. V rámci práce je nejprve obecně ...
 • "Tyršův most" Litoměřice, příprava realizace stavby 

  Cupl, Jiří
  Diplomová práce zpracovává stavebně technologickou přípravu a realizaci stavby "Tyršův most" v Litoměřicích. Z důvodů špatného technického stavu mostů bylo rozhodnuto provést rekonstrukci. Jedná se o návrh rekonstrukce ...
 • Ubytování pro mládež 

  Juhászová, Michaela
  Tato diplomová práce řeší projekt novostavby objektu ubytování pro mládež v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Objekt je umístěn na parcele o p.č. 873/21 v katastrálním území Horní Heršpice 612065. V objektu se bude ...
 • Univerzitní kampus v Brně, příprava realizace stavby 

  Havlíčková, Eva
  Obsahem práce je stavebně technologický projekt novostavby souboru tří bytových domů Kampus rezidenční areál II nacházející se v Brně - Bohunicích. Práce obsahuje technologické předpisy pro vrtané piloty a železobetonový ...
 • Univerzitní knihovna 

  Subally, Pavel
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom univerzitnej knižnici v meste Brno. Objekt je navrhnutý ako viac podlažná budova vrátané podzemných podlaží. Návrh je vytvorený na základe požiadaviek investora a zaoberá sa ...
 • Urbanistické řešení vybavenostního centra obytného souboru Brno-Lesná 

  Filipec, Jan
  Práce se zabývá návrhem úprav území na jižním okraji brněnského sídliště Lesná, vymezeného z jižní strany tratí, ze západní křižovatkou Okružní-Generála Píky, ze severní ulicí Heleny Malířové a z východní křižovatkou ...
 • Určení prostorového tvaru stavební konstrukce pomocí laserového skenování 

  Sikorová, Lucie
  Cílem této práce je vytvoření 3D modelů stavebních konstrukcí z dat pořízených laserovým skenováním. Data z měření jsou zpracovány pomocí softwaru Scene a modely byly tvořeny v programech AutoCAD, Revit a SketchUP. Výstupem ...
 • Určování rovinnosti podlahových konstrukcí pomocí laserového skenování 

  Matušková, Klára
  Cílem diplomové práce bylo určení rovinnosti podlahové konstrukce dvěma metodami, nivelací a laserovým skenováním, jejich následné porovnání a vyhodnocení rozdílů. Práce se zabývá především laserovým skenováním a to použitým ...