Now showing items 528-547 of 612

 • Veletržní pavilon 

  Sengerová, Ingrid
  V diplomové práci je vypracován návrh a statický posudek nosné ocelové konstrukce veletržního pavilonu o celkových půdorysných rozměrech 47x66m s maximální výškou 15,4m. Dispozice je navrhnuta v souladu s architektonickými ...
 • Velký dům pro malé město 

  Michna, Adam
  Předmětem diplomové práce je přestavba stávajícího areálu bývalého učiliště v centru městečka Rousínov. Do stávajících budov je umístěno bydlení pro seniory, centrum pro děti a mládež, startovací byty pro mladé. Nově vznikne ...
 • Velký dům pro malé město 

  Vilém, Jakub
  Hlavní náplní diplomové práce bylo najít vhodné funkční využití chátrajících budov dívčího a chlapeckého internátu v areálu ZŠ a ISŠ Rousínov, situovaného v zástavbě řadových rodinných domů 100 m severně od náměstí, a ...
 • Velký dům pro malé město 

  Krejčířová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je konverze a rozšíření bývalého učiliště průmyslové střední školy nábytkářské v Rousínově a jeho rozšíření o bydlení pro seniory. Objekty učiliště byly postaveny v 70. letech 20. století a dnes ...
 • Velký dům pro malé město 

  Havelka, Tomáš
  Diplomový projekt řeší obnovu areálu SOU Rousínov. Areál se nachází v širším centru Rousínova a je tvořen pěti vzájemně propojenými budovami. Projekt navrhuje nové funkce, jakými jsou základní škola, knihovna, domov pro ...
 • Velký dům pro malé město 

  Dosedlová, Martina
  Diplomová práce řeší revitalizaci areálu bývalého učiliště SOŠ a SOU nábytkářské v Rousínově u Vyškova. Areál je umístěn na rovinných pozemcích u ulice Tyršova, v katastrálním území Rousínov u Vyškova nedaleko Sušilova ...
 • Veřejná knihovna s kavárnou 

  Vlach, Ondřej
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby veřejné knihovny s kavárnou. Stavba se nachází v rozvojové lokalitě v Jihlavě, katastrální území Horní Kosov. Objekt je čtyřpodlažní bez ...
 • Veterinární klinika 

  Karásková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá návrhem veterinární kliniky v Prostějově. Objekt je samostatně stojící na téměř rovinném pozemku. Stavba má jednoduchý obdélníkový tvar, kopírující ulici, s ustupujícím druhém nadzemním podlaží. ...
 • Veterinární klinika 

  Venhoda, Lubomír
  Diplomová práce Veterinární klinika je zpracována ve formě projektové dokumentace. Objekt je umístěn v městys Vladislav. Objekt bude zděný ze systému POROTHERM s provětrávanou fasádou se zateplením z minerální tepelné ...
 • Veterinární klinika, Náchod 

  Levá, Nikola
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace veterinární kliniky v Náchodě. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Veterinární klinika je situována na parcelách ...
 • Viladům v Humpolci - stavebně technologický projekt 

  Březina, Vojtěch
  Práce obsahuje stavebně technologický projekt bytového domu Viladům Humpolec. Bytový dům má pět nadzemních podlaží s deseti bytovými jednotkami. V prvním nadzemí se nachází garáže a provozovna se samostatným vstupem. Autor ...
 • Vinařství s penzionem 

  Gelatková, Barbora
  Předmětem diplomové práce je projekt objektu vinařství s penzionem. Součástí je také restaurace a kuchyň. Kapacitou výroby vína se jedná o střední kategorii vinařství, v penzionu je možno ubytovat 20 osob, v restauraci je ...
 • Vícepodlažní montovaná konstrukce 

  Polák, Marek
  Diplomová práce se zabývá přepracováním nemocničního pavilonu z monolitické varianty na montovaný skelet. Výpočet vnitřních sil je proveden pomocí programu SCIA Engineer. Mezi navrhované nosné prvky patří vnitřní a krajní ...
 • Víceúčelový objekt Brno 

  Večeřa, Lukáš
  Diplomová práce řeší novostavbu víceúčelového objektu v Brně formou dokumentace pro provedení stavby. Práce obsahuje textovou, výkresovou a výpočtovou část. Objekt je navržen jako samostatně stojící a situován v mírně ...
 • Vícezdrojové financování realizace investice v obci 

  Votrubcová, Veronika
  Tato diplomová práce s názvem Vícezdrojové financování realizace investice v obci se zabývá porovnáním jednotlivých zdrojů financování investiční realizace v obci. Mnou vybraná obec realizovala zateplení budovy základní ...
 • Vliv ceny pohonných hmot na cenu stavby 

  Kaplan, Ondřej
  V teoretické části této diplomové práce jsem se nejprve zmínil obecně o projektovém řízení staveb a způsobu, jakým se sestavuje cena stavebního díla. Dále jsem uvedl obecný postup vypočtení ceny práce stavebních strojů. ...
 • Vliv částečné náhrady portlandského cementu diatomitovou zeminou na vybrané parametry cementových malt 

  Rousková, Jana
  Předmětem diplomové práce jsou vybrané parametry cementových malt s částečnou náhradou portlandského cementu křemelinou. V práci jsou uvedeny informace o základních vlastnostech diatomitové zeminy a její naleziště se ...
 • Vliv koloidního oxidu křemičitého na vybrané vlastnosti cementových past a malt 

  Barek, Jaroslav
  Předložená diplomová práce se zabývá možností použití koloidního oxidu křemičitého v cementových kompozitech. Výzkum se zaměřuje především na vybrané vlastnosti cementových past a malt s obsahem koloidního SiO2. Dva vybrané ...
 • Vliv obecní čistírny odpadních vod na jeskynní systém propadání Lopače 

  Ondruš, Martin
  Cílem práce bylo posouzení vlivu odtoku z čistírny odpadních vod na krasový tok. Studie byla provedena v severní části CHKO Moravský kras a posuzuje vliv ČOV Ostrov u Macochy na jeskynní systém Lopačské propadání. V rámci ...
 • Vliv obsahu pojiva na vlastnosti asfaltové směsi s CRmB 

  Sychra, Martin
  V diplomové práci je navržena a vyrobena asfaltová směs BBTM 5 A s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem (CRmB). Na této asfaltové směsi je určen vliv obsahu CRmB na nízkoteplotní vlastnosti, moduly tuhosti a únavu ...