Now showing items 593-612 of 612

 • Wellness centrum 

  Krchňák, Petr
  Diplomová práce „Wellness centrum'' je zpracována ve formě prováděcí dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných norem a předpisů. Navržený objekt je řešen jako třípodlažní budova. Objekt slouží veřejnosti k ...
 • Yacht club Hlučín - stavebně technologický projekt 

  Labudek, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu Yacht Clubu v Hlučíně. Podkladem pro vypracování je diplomova práce Ing.Radima Kučery – Yacht Club Hlučín. Diplomová práce zahrnuje technickou zprávu ...
 • Zadávání veřejných zakázek z pohledu zadavatele 

  Židková, Michaela
  Cílem diplomové práce je vytvoření metodického návrhu pro práci zadavatele s mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Teoretická část diplomové práce vymezuje základní pojmy a definice, zadávání veřejných zakázek, analyzuje ...
 • Zavěšená lávka pro pěší 

  Podškubka, Patrik
  Cílem práce je návrh lávky, která převádí odděleně pěší a cyklistickou dopravu nad rychlostní silnicí a místním potokem. Ze dvou variant byla vybrána lávka tvořena monolitickou mostovkou zavěšenou na pylonu ve tvaru písmene ...
 • Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem po 1.1.2014 

  Dubovská, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá právními vztahy k nemovitostem. Je sesta-ven přehled práv, která je možné do katastru zapsat. Práce pojednává v jednotlivých kapitolách o vlastnickém právu k nemovitostem, o jiných věcných ...
 • Zázemí fotbalového klubu 

  Stuchlík, Jan
  Téma diplomové práce je novostavba zázemí fotbalového klubu ve Šternberku. Tato práce ma a cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt je navržen v zářezu svahu, je podsklepený, ale k zemině je ...
 • Zázemí sportovního areálu Štarnov 

  Ťuka, Jiří
  Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace provádění stavby sportovního areálu. Objekt se nachází v obci Štarnov, je samostatně stojící a má dvě nadzemní podlaží. Stavba je osazena do rovinného terénu. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v obytné budově 

  Vaněk, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v bytovém domě se zdravotnickým zařízením . Teoretická část je zaměřena na téma předstěnové instalační systémy, ve které se řeší vhodnost využití ...
 • Zdravotně technické instalace v bytovém domě 

  Honzírek, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi bytového domu v Brně. Teoretická část se věnuje analýze tématu se zaměřením na způsoby přípravy teplé vody v bytových domech. Projektová část následně řeší zdravotně ...
 • Zdravotně technické instalace v bytovém domě 

  Jíra, Martin
  Předkládaná práce se zabývá způsobem ohřevu teplé vody v novém bytovém domě. Teoretická část práce se věnuje jednotlivým způsobům ohřevu teplé vody, popisuje zásobníkové i průtokové způsoby ohřevu, přičemž hlavní důraz je ...
 • Zdravotně technické instalace výrobních budov 

  Čupr, Pavel
  Tato práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi výrobních hal. Teoretická část zkoumá způsoby odvádění srážkových vod. Součástí experimentální části je měření spotřeby vody. Projektová část řeší návrh zdravotně ...
 • Zdravotní středisko 

  Fukanová, Lenka
  Projekt mé diplomové práce je novostavba zdravotního střediska. Jedná se o samostatně stojící budovu, která je situovaná na mírně svažitém terénu, který bude vyrovnán. Objekt je částečně podsklepený a má dvě nadzemní ...
 • Zdravotní středisko 

  Horelicová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby objektu zdravotního střediska ve městě Šlapanice. Navrhovaný objekt se nachází na parcelách č. 1906/1, 1906/11 a 1906/13. Všechny parcely ...
 • Zdroje tepla pro vytápění občanské budovy 

  Trajer, Štěpán
  Cílem práce je navrhnout a zhodnotit varianty vytápění pro dvoupodlažní mateřskou školku. S vyhotovením projektové dokumentace a investičními a provozními náklady.
 • Zesílení ŽB oblouku pomocí kompozitní výztuže 

  Tmej, Patrik
  Náplní předkládané práce je zesílení a únosnost betonové konstrukce. Na začátku je popsána kompozitní výztuž a její specifické vlastnosti. Práce konkrétně řeší chování betonové klenby na účinky působícího zatížením. Únosnost ...
 • Železniční most přes místní silnici 

  Olbert, Jan
  Práce se zabývá variantním návrhem nosné ocelové konstrukce jednokolejného železničního mostu na trati Tišnov – Nové Město na Moravě. Úkolem je přemostění místní komunikace mostním objektem o jednom poli na rozpětí 40 m.
 • Železobetonová konstrukce bytového domu 

  Ilčík, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením vybraných konstrukčních prvků bytového domu z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Posuzované části konstrukce jsou stropní deska ve druhém nadzemním, sloup a ...
 • Železobetonová monolitická konstrukce 

  Kozumplík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na statické řešení vícepodlažní administrativní budovy. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobeton. V práci je řešena vybraná stropní konstrukce, sloup, základová patka, část nosné stěny a ...
 • Železobetonová montovaná hala pro skladování 

  Schmeidler, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením prefabrikované konstrukce haly – vaznice, předpjatého vazníku, sloupů, základového nosníku, hlavicí piloty a pilotou. Statická analýza byla provedena programem SCIA Engineer ...
 • Železobetonový skelet administrativní budovy 

  Přikryl, Martin
  Diplomová ráce je zaměřena na návrh železobetonové monolitické stropní konstrukce a nosných svislých konstrukcí typického podlaží administrativní budovy. Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočetním programu SCIA Engineer. ...