Now showing items 21-40 of 612

 • Analýza rizik vodovodu obce Hrádek u Sušice 

  Hofmannová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik veřejného vodovodu menší obce. S využitím nástrojů identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou byl řešen projekt WaterRisk, za pomoci ...
 • Restaurace s penzionem v Uherském Hradišti 

  Kissová, Andrea
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby restaurace s penzionem v katastrálním území Mařatice města Uherské Hradiště. Objekt je navržen jako samostatně stojící bezbariérová ...
 • Sestava ocelových zásobníků kameniva 

  Krchnák, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce zásobníků vč. zastřešení. Objekt má půdorysný rozměr cca 33 x 9 m a je rozdělen na 8 buněk zásobníků. Hlavní konstrukční materiál je ocel S355 a S235. ...
 • Železobetonová konstrukce bytového domu 

  Ilčík, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením vybraných konstrukčních prvků bytového domu z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Posuzované části konstrukce jsou stropní deska ve druhém nadzemním, sloup a ...
 • Modelování postkritických stavů štíhlých konstrukcí 

  Mašek, Jan
  Cílem předkládané práce je vytvoření ucelené publikace zabývající se vlastnostmi, řešením a studiem chování dynamických systémů modelů mechanických konstrukcí. Úvodní pasáž teoretické části práce provází čtenáře nejprve ...
 • Domov pro seniory 

  Kopřiva, Tomáš
  Tématem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby domova pro seniory v obci Benešov u Boskovic. Dům má tři nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Objekt je provozně rozdělen na několik samostatných ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Bílková, Alice
  Předmětem diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu. V teoretické části se zaměřuji na základní definice spojené s investičním rozhodováním, na investiční projekt a jeho životní cyklus ...
 • Modernizace pavlačového bytového domu, Petrská 4, Praha, stavebně technologická příprava stavby 

  Hamerníková, Veronika
  Cílem této diplomové práce je řešení stavebně technologické přípravy modernizace pavlačového bytového domu v Praze 1 v ulici Petrská. Hlavním předmětem řešení diplomové práce jsou bourací práce ve stávajícím objektu a nový ...
 • Mezinárodní centrum klinického výzkumu v Brně - stavebně technologický projekt 

  Brůžek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickou studií II. etapy stavby mezinárodního centra klinického výzkumu a klinických provozů v Brně. Cílem práce je navrhnout vhodný technologický postup výstavby hlavního stavebního ...
 • Energetický audit polyfunkčního objektu 

  Čajčíková, Jolana
  Tématem této diplomové práce je v teoretické části zakotvení problematiky energetického hodnocení budov a snižování energetické náročnosti v právním řádu České republiky. Ve výpočtové části je provedena analýza spotřeby ...
 • Rehydratace alkalicky aktivované strusky po vysokoteplotním namáhání 

  Fialová, Barbora
  Granulovaná vysokopecní struska je vedlejším produktem hutnického průmyslu. Často je součástí směsných cementů. Při vystavení betonu vysokým teplotám dochází k fyzikálním a chemickým změnám, které vedou ke ztrátě mechanických ...
 • Nákupní galerie 

  Altoff, Tomáš
  Predmetom diplomovej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie obchodnej galérie. Objekt je situovaný v meste Ostrava. Pôdorys má tvar obdĺžnika a polkruhu. Celkové pôdorysné rozmery sú 72,5 x 55,0 m. Maximálna výška ...
 • Sportovní centrum 

  Drápalová, Petra
  Jedná se o samostatně stojící sportovní centrum. Budova leží v obci Jiříkovice, v okrese Brno -venkov. Toto sportovní centrum má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Objekt je založen na základových pasech z ...
 • Montovaná skeletová konstrukce nákupního centra 

  Břeňová, Marie
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení vybraných nosných prvků montované haly. Vazník je nadimenzován ve variantě železobeton a předpjatý beton. Návrh a posouzení předpjatého vazníku bylo provedeno ruční metodou a v programu ...
 • Polyfunkční dům ve Střelicích 

  Ben Hamad, Alexander
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a vypracování prováděcí dokumentace polyfunkčního domu ve Střelicích, okres Brno-venkov, na parcelách č. 5804/4 a 5804/5. Návrh objektu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající ...
 • Návrh ŽB nosné konstrukce víceúčelového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie ŽB nosnej konštrukcie viacúčelového objektu založeného na základovej doske. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program Scia Engineer 15. Dimenzované sú stropná doska, stĺpy ...
 • Využití manažerského účetnictví pro potřeby řízení podniku 

  Boudná, Helena
  Tématem diplomové práce je „Využití manažerského účetnictví pro potřeby řízení podniku.“ Jejím cílem je definovat využití informací získaných z manažerského účetnictví pro potřeby řízení firmy. Práce se dělí na teoretickou ...
 • Zdravotní středisko 

  Fukanová, Lenka
  Projekt mé diplomové práce je novostavba zdravotního střediska. Jedná se o samostatně stojící budovu, která je situovaná na mírně svažitém terénu, který bude vyrovnán. Objekt je částečně podsklepený a má dvě nadzemní ...
 • Vliv ceny pohonných hmot na cenu stavby 

  Kaplan, Ondřej
  V teoretické části této diplomové práce jsem se nejprve zmínil obecně o projektovém řízení staveb a způsobu, jakým se sestavuje cena stavebního díla. Dále jsem uvedl obecný postup vypočtení ceny práce stavebních strojů. ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti zateplení bytového domu 

  Janovská, Radka
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením efektivnosti zateplení vybraného bytového domu. Teoretická část se věnuje tvorbě ceny stavebního díla, v praktické části pak návrhem zateplení, vytvořením rozpočtu a zhodnocením ...